जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 78 नुसार अन्वये रचना.

  • प्रस्तावना
  • सभापती / सदस्य
  • कर्तव्ये
  • अधिकार
  • महत्वपूर्ण ठराव व इतिवृत्त
  • छायाचित्र दालन

सूचना फलक