सेवा जेष्ठता याद्या

सामान्य प्रशासन विभाग -सर्वसाधारण बदल्या तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची सन 2024

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

विस्तार अधिकारी (सा.)

वरिष्ठ सहाय्यक

कनिष्ठ सहाय्यक

 

अर्थ विभाग -सर्वसाधारण बदल्या तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची सन 2024

सहाय्यक लेखाधिकारी

कनिष्ठ लेखाधिकारी

वरिष्ठ सहाय्यक

कनिष्ठ सहाय्यक

 

पशुसंवर्धन विभाग -सर्वसाधारण बदल्या तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची सन 2024

कनिष्ठ अभियंता 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 

शिक्षण विभाग प्राथमिक  सर्वसाधारण बदल्या तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची सन 2024

विस्तार अधिकारी श्रेणी ०२ वर्ग ०३

विस्तार अधिकारी श्रेणी ३ वर्ग ०३

 केंद्रप्रमुख

 

सामान्य प्रशासन विभाग

०१.०१.२०२४ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

लघुलेखक निम्नश्रेणी

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) 

वरिष्ठ सहाय्यक 

कनिष्ठ सहाय्यक 

दिव्यांग कर्मचारी लघुलेखक उच्चश्रेणी 2024

दिव्यांग कर्मचारी लघुलेखक निम्नश्रेणी 2024

दिव्यांग कर्मचारी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी 

दिव्यांग कर्मचारी विस्तार अधिकारी सां 

दिव्यांग कर्मचारी वरिष्ठ सहाय्यक 

 

 

आरोग्य विभाग

०१.०१.२०२४ ची तात्पुरत्या सेवा जेष्ठता सूची 

आरोग्य सेवक पुरूष ४०% व ५०%

आरोग्य सेवक पुरूष ४०%

आरोग्य सेवक पुरूष ५०%

आरोग्य पर्यवेक्षक 

आरोग्य सहाय्यक पुरूष 

कुष्ठरोग तंत्रज्ञ 

सफाई कामगार 

०१.०१.२०२४ ची सेवा अंतिम जेष्ठता सूची

आरोग्य सेवक पुरूष ४०% व ५०% सेवा जेष्ठता सूची अंतिम 2024

आरोग्य सेवक पुरूष ४०% सेवा जेष्ठता सूची अंतिम 2024

आरोग्य सेवक पुरूष ५०% सेवा जेष्ठता सूची अंतिम 2024

आरोग्य पर्यवेक्षक सेवा जेष्ठता सूची अंतिम 2024

आरोग्य सहाय्यक पुरूष सेवा जेष्ठता सूची अंतिम 2024

कुष्ठरोग तंत्रज्ञ सेवा जेष्ठता सूची अंतिम 2024

सफाई कामगार सेवा जेष्ठता सूची अंतिम 2024

अर्थ विभाग 01/01/2024 ची लेखासंवर्गीय कर्मचा-यांच्या अंतिम सेवाजेष्ठता सूची

सहाय्यक लेखाधिकारी 

कनिष्ठ लेखाधिकारी 

वरिष्ठ सहाय्यक लेखा

कनिष्ठ सहाय्य्क लेखा  

 

अर्थ विभाग

दिव्यांग कर्मचा-यांची दि ०१.०१.२०२४ अखेरची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची

 

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक ३१.१२.२०२३ अखेर तात्पुरती अनुकंपा प्रतिक्षा यादी

 

अर्थ विभाग -

लेखसंवर्गीय कर्मचा-यांच्या तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची -१/१/०२४

सहाय्यक लेखाधिकारी 

 कनिष्ठ लेखाधिकारी  

 वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 

 कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 

 दिव्यांग कर्मचारी(सलेअ,कलेअ,वस,कस) 

लघुपाठबंधारे विभाग-०१.०१.२०२४ ची सेवा अंतिम जेष्ठता सूची

ऑईलमन अ

जलसंधारण अधिकारी 

दिव्यांग आरेखक 

दिव्यांग ऑईलमन 

दिव्यांग कनिष्ठ अभियंता 

दिव्यांग स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 

कृषी विभाग ०१.०१.२०२४ ची सेवा अंतिम जेष्ठता सूची

कृषी अधिकारी दिव्यांग अंतिम सेवाजेष्ठता यादी 2024

कृषी अधिकारी वर्ग ३ तांत्रिक अंतिम सेवाजेष्ठता यादी 2024

दिव्यांग विस्तार अधिकारी अंतिम सेवाजेष्ठता यादी 2024

विस्तार अधिकारी कृषी अंतिम सेवाजेष्ठता यादी 2024

 

महिला व बालविकास विभाग

दि.०१.०१.२०२४ ची सेवा तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची

जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग 3 पर्यवेक्षिका दिव्यांग कर्मचारी 

जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग 3 पर्यवेक्षिका 

सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी दिव्यांग कर्मचारी 

सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 

ग्रामपंचायत विभाग

तात्पुरती - ०१.०१.२०२४ ची सेवा जेष्ठता सूची

1.ग्रामसेवक तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी 2024

2.दिव्यांग ग्रामसेवक तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी 2024

अंतिम -०१.०१.२०२४ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची

1.ग्रामविकास अधिकारी दिव्यांग अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 2024

2.ग्रामविकास अधिकारी अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 2024

3.विस्तार अधिकारी (पंचायत) दिव्यांग अंतिम सेवाजेष्ठता सूची 2024

4.विस्तार अधिकारी (पंचायत) अंतिम सेवाजेष्ठता सूची 2024

बांधकाम विभाग

दि.०१.०१.२०२४ ची सेवा तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची

कनिष्ठ अभियंता पदविका व पदवीधर व पदोन्नती 

यांत्रिकी जोडारी व तारतंत्री 

आरेखक व कनिष्ठ आरेखक 

कनिष्ठ अभियंता ,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ आरेखक ,वरिष्ठ यांत्रिकी ,जोडारी व तारतंत्री 

पशुसंवर्धन विभाग

दि.०१.०१.२०२४ ची सेवा तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची

सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी 

वण्रपोच्चारक 

पशुधन पर्यवेक्षक 

 

 

 

 

 

सूचना फलक