सेवा जेष्ठता याद्या

अर्थ विभाग

लेखासंवर्गीय कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठतासुची 2023

१.सहाय्यक लेखाधिकारी 

२.कनिष्ठ लेखाधिकारी 

३.वरिष्ठ सहाय्यक लेखा 

४.कनिष्ठ सहाय्य्क लेखा

 

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुकंपा नियुक्तीकरिता अंतिम प्रतिक्षासूची सन 2022

सर्वसाधारण बदली वास्तव सेवा जेष्ठता सूची

ग्रामपंचायत विभाग

कर्मचा-यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी सन 2020

कर्मचा-यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी सन 2021

कर्मचा-यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी सन 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुकंपा अंतिम जेष्ठता सूची 31.12.2022

सामान्य प्रशासन विभाग

सा प्र वि आदेश

ग्रामपंचायत विभाग

ग्रामसेवक आदेश - Part 1

ग्रामसेवक आदेश - Part 2

ग्रामसेवक आदेश - Part 3

ग्रामविकास अधिकारी 12 आदेश

 

आरोग्य विभाग

आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक आदेश

वित्त विभाग 

अर्थ विभाग आदेश

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग

बदली आदेश

बांधकाम विभाग

शाखा अभियंता 

महिला व बालकल्याण विभाग

मुख्यसेविका

शिक्षण विभाग प्राथमिक

विस्तार अधिकारी आदेश

पशुसंवर्धन विभाग

सहायक पशुधन विकास अधिकारी,पशुधन पर्यवेक्षक व वृणोपचारक आदेश

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

सूचना फलक