सेवा जेष्ठता याद्या

आरोग्य विभाग अंतिम सेवाजेष्ठता सूची 2021

1. आरोग्य पर्यवेक्षक 

2.आरोग्य सेवक पुरूष 40 % व 50% 

3.आरोग्य सेवक पुरूष 50% 

4.आरोग्य सेवक पुरूष  40 % 

5.कृष्ठरोग तंत्रज्ञ

6.सफाई कामगार 

वित्त विभाग अंतिम सेवाजेष्ठता सूची 2021

1.सहाय्यक लेखाधिकारी

2.कनिष्ठ लेखाधिकारी 

3.वरिष्ठ सहाय्यक लेखा 

4.कनिष्ठ सहाय्यक लेखा 

सामान्य प्रशासन विभाग(तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची 2021)

1.सहायक प्रशासन अधिकारी

2.कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

3.विस्तार अधिकारी सांखिकी

4.वरिष्ठ सहायक लिपीक

5.कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक

6.लघुलेखक उच्चश्रेणी

7.लघुलेखक निमनश्रेणी

8.दाखला

9.प्रपत्र

सामान्य प्रशासन विभाग(तात्पुरती सेवाजेष्ठता याद्या सन 2021-वर्ग-४)

 
अर्थ विभाग (तात्पुरती सेवाजेष्ठता याद्या सन 2021)

आरोग्य विभाग(तात्पुरती सेवाजेष्ठता याद्या सन 20-2021)

1.आरोग्य पर्यवेक्षक

2.आरोग्य सहाय्यक पुरुष

3.आरोग्य सेवक पुरुष 40 टक्के

4.आरोग्य सेवक पु 40 व50 अंतिम से जे 2020-15

5.आरोग्य सेवक पुरुष 50 टक्के अंतिम से जे 2020

6.औषध निर्माण अधिकारी

7.कुष्ठरोग तंत्रज्ञ अंतिम से जे 2020

8.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

9.सफाई कामगार अंतिम से जे 2020

 

सामान्य प्रशासन विभाग(अंतिम सेवाजेष्ठता याद्या सन 2020-वर्ग-४)

1.हवालदार वर्ग-४

2.शिपाई वर्ग-४

3.वाहनचालक वर्ग-४

सामान्य प्रशासन विभाग(सर्वसाधारण बदल्या सन-2020) (अंतिम वास्तव्य जेष्ठता सूची)

परिपत्रक

TRANSFER SCHEDULE

1.सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

2.कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

3.विस्तार अधिकारी सांख्यिकी

4.वरिष्ठ सहाय्यक

5.कनिष्ठ सहाय्यक

तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता सूची

6.वाहनचालक व शिपाई

सामान्य प्रशासन विभाग(अंतिम सेवाजेष्ठता याद्या) 01.01.2020

1 सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

2.कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

3.लघुलेखक उच्चश्रेणी

4.लघुलेखक निम्नश्रेणी

5.विस्तार अधिकारी सांख्यिकी

6.वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक

7.कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक

 

 

 

बदलीबाबतचे वेळापत्रक

सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हांतर्गत बदलीबाबत अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी

1.सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

2.कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

3.विस्तार अधिकारी सांख्यिकी

4.वरिष्ठ सहाय्यक

5.कनिष्ठ सहाय्यक

बदली आदेश साप्रवि

आरोग्य विभाग जिल्हांतर्गत बदलीबाबत वास्तव्य जेष्ठता यादी

आरोग्य सेवक महिला (आरोग्य विभाग)

आरोग्य सहाय्यक महिला(आरोग्य विभाग)

आरोग्य पर्यवेक्षक पुरुष

आरोग्य सहाय्यक पुरुष

आरोग्य सेवक पुरुष

कुष्ठरोग तंत्रज्ञ

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

औषध निर्माण अधिकारी

वित्त विभाग(1.1.2019 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी)

अंतिम सेवा जेष्ठाता सूची -1.1.2019

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)  बदलीबाबत अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी-

1.केंद्र प्रमुख

2.विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

महिला व बालविकास विभाग बदलीबाबत अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी--

1.पर्यवेक्षिका

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग बदलीबाबत अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी--

1. कनिष्ट अभियंता स्थापत्य

लघु पाटबंधारे विभाग बदलीबाबत अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी-

1.कनिष्ठ अभियंता 

अर्थ विभाग बदलीबाबत अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी-

1.सहा लेखाधिकारी

2.कनिष्ट लेखाधिकारी

3.वरिष्ठ स.लेखा

4.कनिष्ट स.लेखा

पशुधन विभाग बदलीबाबत अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी-

1.पशुधन पर्यवेक्षक-

2.वृणोपचारक

3.सहा.प.वि.अ.

कृषी विभाग बदलीबाबत अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी-

1.कृषी विस्तार अधिकारी

ग्रामपंचायत विभाग बदलीबाबत अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी-

1.ग्राम विकास अधिकारी

2.1 ग्रामसेवक - प्रशासकीय पेसा यादी

2.2 ग्रामसेवक - प्रशासकीय non पेसा यादी

2.3 ग्रामसेवक विनंती पेसा व non पेसा

3.1 विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायत (प्रशासकीय)

3.2 विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायत (विनंती) 

‍शिक्षण विभाग प्राथमिक-सेवा जेष्ठता याद्या

जिल्हाअतंर्गत बदली प्रक्रिया 2018-19