सेवा जेष्ठता याद्या

अर्थ विभाग

दिव्यांग कर्मचा-यांची दि ०१.०१.२०२४ अखेरची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची

 

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक ३१.१२.२०२३ अखेर तात्पुरती अनुकंपा प्रतिक्षा यादी

 

अर्थ विभाग -

लेखसंवर्गीय कर्मचा-यांच्या तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची -१/१/०२४

सहाय्यक लेखाधिकारी 

 कनिष्ठ लेखाधिकारी  

 वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 

 कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 

 दिव्यांग कर्मचारी(सलेअ,कलेअ,वस,कस) 

आरोग्य विभाग-

कंत्राटी वैदयकीय अधिकारी यांची गुणांनुक्रमानुसार तात्पुरती जेष्ठता यादी

 

अर्थ विभाग

लेखासंवर्गीय कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023 

१.सहाय्यक लेखाधिकारी 

२.कनिष्ठ लेखाधिकारी 

३.वरिष्ठ सहाय्यक लेखा 

४.कनिष्ठ सहाय्य्क लेखा

कृषी विभाग-अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

विस्तार अधिकारी कृषी

पशुसंवर्धन विभाग -अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी

पशुधन पर्यवेक्षक

पाणीपुरवठा विभाग - वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य

बांधकाम विभाग- वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

सहाय्यक अभियंता श्रेणी२ /शाखा अभियंता /कनिष्ठ अभियंता 

शिक्षण विभाग - वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

महिला व बालविकास विभाग - वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी 

आरोग्य विभाग - अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

१.आरोग्य पर्यवेक्षक

२.आरोग्य सहाय्यक पुरुष

३.आरोग्य सहाय्यक महिला

४.आरोग्य सेवक पुरुष

५.आरोग्य सेवक महिला

६.औषध निर्माण अधिकारी

७.कुष्ठारोग तंत्रज्ञ

८.प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी

 

 

 

 

 

 

सूचना फलक