शबरी आदिवासी घरकुल योजना:

विभाग : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
प्रस्तावना
 • योजनेचे उद्देश

  अनुसुचित जमातीतील गरीब-गरजू, बेघर व कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी सहाय्य व अनुदान देणे

 • योजनेचे स्वरूप

  घरकुल बांधकामासाठी रक्कम रु.1,20,000/- चार टप्प्यांत देण्यात येते तसेच शौचालयाकरिता स्वच्छ भारत मिशनमधील बेसलाईन सर्वेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थीला रक्कम रु.12,000/- देय आहे व नरेगा अंतर्गत 248 दिवसाच्या मजूरीकरिता प्रतिदिन र.रु. 248/- प्रमाणे र.रु.22,320/- मजूरीच्या स्वरुपात दिली जाते.

                        घरकुल बांधकामासाठी रक्कम-

  रु.1,20,000/-

  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (MGNREGA) अंतर्गत 248/- या प्रमाणे मनुष्यदिन निर्मितीचे मजूरीच्या स्वरुपात

  रु.22,320/-

  स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधकामाकरीता प्रोत्साहनपर अनुदान

  रु.12,000/-

  घराचे क्षेत्रफळ चटईक्षेत्र

  269 चौ.फुट

   

   

 • लाभार्थी पात्रता

  1. लाभार्थी अनुसुचित जमाती संवर्गाचा असावा.

  2. लाभार्थ्याकडे अनुसुचित जमातीचा व उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

  3. महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य किमान 15 वर्षे असावे.

  4. लाभार्थीकडे घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची अथवा शासनाची जमीन असणे आवश्यक आहे.

  5. लाभार्थीकडे   स्वत:चे अथवा कुटुंबाचे पक्क्या स्वरुपाचे घर नसावे.

  6. विधवा, परितक्त्या, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थींना प्राधान्य.

  7. ग्रामीण क्षेत्रासाठी उत्पन्न मर्यादा रक्कम रु.1.20 लाख पर्यंत असावे.

  8. लाभार्थ्यांने इतर योजनांमधून घरकुलाचा लाभ घेतलेला नसावा.

   

 • यशोगाथा
 • छायाचित्र दालन

सूचना फलक