अंगणवाडी इमारत दुरुस्तीसाठी अनुदान

विभाग : महिला व बालकल्याण विभाग
प्रस्तावना
 • योजनेचे उद्देश

  ठाणे जिल्हा परिषेदत अंतर्गत 1591 अंगणवाडया कार्यरत असून त्यापैकी 100 ते 250/-अंगणवाडी केंद्राच्या इमारतीह याना दुरूस्त आहेत.अंगणवाडी दुरूस्ती करीता स्वतंत्रलेखा शीर्ष नसल्यामुळे इतर योजनेतून ही निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही त्यामुळे बहुतांश अंगणवाडयांची निधी अभावी दुरूस्ती होऊ शकत नाही.त्यामुळे कालांतराने सदर इमारतीची झीज होऊन मोडकळीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.म्हणून अशा इमारतींची वेळीच दुरूस्ती होणे अत्यंत आवश्यक आहे व मोडकळीस आलेल्या इमारतीची देखभाल-दुरूस्तीकरणे.

 • योजनेचे स्वरूप

  ठाणे जिल्हा परिषेदत अंतर्गत 1596 अंगणवाडया कार्यरत असून त्यापैकी 100 ते 250/- अंगणवाडी केंद्राच्या इमारतीह याना दुरूस्त आहेत.अंगणवाडी दुरूस्ती करीता स्वतंत्रलेखा शीर्ष नसल्या मुळे इतर योजनेतूनही निधी उपलब्ध करून दिला जातना ही त्यामुळे बहुतांश अंगणवाड यांची निधी अभावी दुरूस्ती होऊ शकत नाही.त्यामुळे कालांतराने सदर इमारतीची झीज होऊन मोडकळीस येण्याची शक्यताना कारता येतनाही. म्हणून अशा इमारतींची वेळीच दुरूस्ती होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 • लाभार्थी पात्रता
  1. सदरच्या अंगणवाडी केंद्राच्या दुरूस्त्या ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील सर्व तालुके असतील.
  2. अंगणवाडी केंद्राची दुरूस्ती रू.1,50,000/- मर्यादेत करणे शक्य आहे.अशाच इमारतीची दुरूस्ती घेता येतील.
  3. अंगणवाडी केंद्राची दुरूस्तीचे प्रकल्प स्तरावरून उपअभियंता,पंचायत समिती यांचे कडून अंदाज पत्रकमागविणेंत येतील.
  4. तालुका स्तर वरून जे अंदाज पत्रक प्राप्त होतील.सदरचे अंदाज पत्रक महिला कल्याण समिती मध्ये ठेऊन दुरूस्ती साठी केंद्रांची नावे समिती निश्चित करेल.
  5. अंगणवाडी केंद्राच्या दुरूस्तीसाठी निधी जिल्हास्तरावर/तालुका स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  6. अंगणवाडी केंद्राची दुरूस्ती झाल्या नंतर बालविकास प्रकल्प अधिकारी,गट विकास अधिकारी व उपअभियंता यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचा दाखला तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्या शिवाय सदर दुरूस्ती वरील देयक पारीत केले जाणार नाही.
  7. ज्या अंगणवाडी केंद्राची दुरूस्ती करावयाची आहे.सदर केंद्रया पूर्वी कोणत्याही योजने खाली दुरूस्ती झालेली नाही अशाच केंद्राची दुरूस्ती करण्यात येईल.
  8. शासन निर्णय 24 जानेवारी 2014 मध्ये सदर योजनेचा समावेश नसल्याने शासनाची मान्यता घेवून योजनेची अंमलब जावनी करण्यात येईल.
 • यशोगाथा
 • छायाचित्र दालन

सूचना फलक