पंचायत समिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम अन्वये रचना.

 • तालुक्याविषयी

   

  1. शहापुर तालुका भौगोलिक स्थिती :-

   

  ठाणे जिल्हयातील शहापुर तालुका हा आदिवासी तालुका असुन शहापुर तालुक्याची लोकसंख्या सन 2011 च्या जणगणनेनुसार 313151 एवढी आहे. शहापुर तालुका हा डोंगरदऱ्या व खोऱ्यानी नटलेला आहे. तालुक्याच्या पश्चिमेला माहूली किल्ला हे प्रेक्षणिय ठिकाण आहे. पूर्वेला सहयाद्री पर्वत असुन या पर्वतराजीच्या कुशीत तालुक्याला भुषणावह ठरणारा आजा पर्वत आहे तेथे वाल्मिकी ऋषीची समाधी आहे.या तालुक्यात तानसा,भातसा,वैतरणा ही जलाशये असुन संपूर्ण मुंबईला या जलाशयातुन पाणीपुरवठा करण्यात येतो. डोंगराळ दऱ्या-खोऱ्यांचा तालुका असल्याने येथिल लोकंाचा प्रमूख व्यवसाय शेती व मोलमजुरी करणे हा आहे. बहूसंख्य लोक ठाकुर,कातकरी व कुणबी समाजाचे आहेत.

  1. शहापुर तालुक्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र    :- 157433.56हेक्टर

         अ)पीक लागवडीस योग्य क्षेत्र             :-  68366.62 हेक्टर

         ब) कृषक जमीन                              :- 137523.89हेक्टर

         क) वनाखाली क्षेत्र                             :-  16984.80 हेक्टर

         ड) राखीव जंगलाखालील क्षेत्र              :-  55282.85 हेक्टर

         इ) इतर क्षेत्र                                         :-  22231.30 हेक्टर

  1. विविध पिकांच्या लागवडीखलील क्षेत्राचा अहवाल

    अ) एकूण लागवडीखालील खरीप क्षेत्र          :-  19305.00 हेक्टर

       1) तृणधान्य

        अ) भात                                         :-  14100.00 हेक्टर

        ब) नागली                                             :-    3000.00 हेक्टर

        क) वरई                                                :-      800.00 हेक्टर

        ड) मका                                                :-        10.00 हेक्टर

       2)  कडधान्य

        अ) तूर                                           :-     200.00 हेक्टर

        ब) उडीद                                               :-     800.00 हेक्टर

        क) मुग                                                  :-     100.00 हेक्टर

        3) गळीतधान्य खुरासणी                        :-     200.00 हेक्टर

        अ) तीळ                                        :-     100.00 हेक्टर

        ब) खुरासणी                                          :-     200.00 हेक्टर

   ब) रब्बी उन्हाळी क्षेत्र                                  :-   2400.00 हेक्टर

        अ) भात                                         :-    600.00 हेक्टर

        ब) भाजीपाला                                  :-    700.00 हेक्टर

        क) कडधान्ये                                   :-   1100.00 हेक्टर

   

  4)तालुक्याची लोकसंख्या 2011 चे जनगणनेनुसार

   

              एकूण लोकसंख्या         :- 313151    एकूण कुटुंब संख्या    :-  64919

   

                पैकी अनुसूचित जमाती       :-   112156    

                पैकी अनुसूचित जाती         :-     18287    

                इतर                                  :-   130443                   

   

  5)तालुक्यातील गांव व पाडे

  एकूण महसूली गांवे                :- 231

  ओसाड गांव                          :-  04

  पाडे/ वस्त्या                         :-  373

   

  6)तालुक्यातील ग्रामपंचायती

  ग्रामपंचायती                        :- 108

  ग्रामदान मंडळ                     :-   02

  ग्राम विकास अधिकारी         :-   25

  ग्रामसेवक                           :-   84

                              -----------------

                              एकूण -     219

                              -----------------

  सरंपच                              :- 104

  पूरूष   सरंपच                     :-   42

  स्त्रिया   सरंपच                              :-   62

  प्रशासक                           :-   04

  अध्यक्ष                              :-   02

   

  7)तालुक्याती रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्र

  प्राथमिक आरोग्य केंद्र             :-   09

  प्राथमिक आरोग्य उपकेद्र         :-   58

  प्राथमिक आरोग्य पथके           :-   03

  वैद्यकिय मदत पथके              :-    03

   

  8)पशूवैद्यकिय दवाखाने

  श्रेणी 1                                      :-    05

  श्रेणी 2                                      :-    16

  आधारभुत ग्राम उपकेद्र              :-      0

  फिरते पशूवैद्यकिय दवाखाना    :-     01

   

  9) अ) एकूण शाळा

  जिल्हा परिषद शाळा             :- 457

  खाजगी प्राथमिक शाळा                  :-   42

  खाजगी माध्यमिक शाळा                 :-   54

  शासकीय आश्रमशाळा                    :-   15

  खाजगी आश्रमशाळा                      :-   04

                     समाजकल्याण विभागांतर्गत शाळा        :-  01

                     बृहन्मुंबई म.न.पा.शाळा                        :-   02

                      ------------------------------------------

                                       एकूण शाळा                     :-  575

                      ------------------------------------------

               ब) जिल्हा परिषद बालवाडया                 :-    08

      क) एकूण बिट                                      :-    14

        कार्यरत विस्तार अधि.शिक्षण             :-    11

                   ड) एकूण केंद्र                                     :-    32

                     कार्यरत केंद्रप्रमूख                           :-    31

                  इ) एकूण शिक्षक                                 :-  1139

   

                                      शहापुर प्रकल्प     डोळखांब प्रकल्प      एकूण

  10) अंगणवाडया                    :-       219                     218                409

                               ----------------------------------------------------

  1) मिनी अंगणवाडया        :-        67                   65                   84

  2)मुख्यसेविका                :-          9                         9                   16

  3) एकूण बिट                 :-          9                         9                   13

  4) प्रा.आ.केंद्र                 :-          5                         4                     9

  4)अंगणवाडी कार्यकर्त्या  :-      214                     218                 399

  5) मदतनीस                  :-       214                      218                 399

    

   11) तालुक्यातील नळ पाणी पुरवठा योजना

  1) स्वतंत्र योजना (जिल्हा परिषद)       :- 95

  2)प्रादेशिक पा.पु.योजना                    :- 05 (39 गावे)

  3)विधंन विहिरी ( हातपंप )                  :- 670

  4) विजपंप                                        :-  16

  5)विहिरी                                            :- 812

   

   12) तालुक्यातील तिर्थक्षेत्र                 :- 02

                     1) गंगा देवस्थान ,शहापुर

                    2) टाकेश्वर ,टाकीपठार

   

   

   13) पर्यटन स्थळ                             :- 03

  1) माहुली किल्ला ,माहुली

  2) आजा पर्वत,डोळखांब

  3) मानस मंदिर,शहापुर

 • सभापती
 • सदस्य
 • कर्तव्ये

  कर्तव्य :- अ- आर्थिक अधिकार

  1.पंचायत समिती मधील वर्ग-3 व वर्ग-4   

    कर्मचाऱ्याचे वेतन, भत्ते व रजा मंजुर करणे.

  2.कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतनवाढी मंजुर करणे.  विविध प्रकारची अग्रीम मंजुर करणे.

  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती    

  अधिनियम 1961

  अधिकार प्रशासकीय

  अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबीचे अधिकार

  अ) अधिकार कक्षेतीलसर्व प्रकारच्या रजा मंजुर करणे .

  ब) वेतन वाढी मंजुर करणे.

  क) कर्मचाऱ्यांना किरकोळ शिक्षा देणे.

  ड) गोपनिय अहवाल लिहीणे.

  इ) वेतन निश्चिती व भविष्य निर्वाह निधी कर्ज मंजुरी करणे.

  ई) अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकावर सेवा विषयक नोंदी करणे.

 • अधिकार

  माहितीचा अधिकार 2023

  अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबीचे अधिकार.

  अ) अधिकार कक्षेतीलसर्व प्रकारच्या रजा मंजुर करणे .

  ब) वेतन वाढी मंजुर करणे.

  क) कर्मचाऱ्यांना किरकोळ शिक्षा देणे.

  ड) गोपनिय अहवाल लिहीणे.

  इ) वेतन निश्चिती व भविष्य निर्वाह निधी कर्ज मंजुरी करणे.

  ई) अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकावर सेवा विषयक नोंदी करणे

  प्रशासकीय

  1.विभागामधील वर्ग-3 व 4 कर्मचाऱ्यांची   

        आस्थापना

  2.विभागा अंतर्गत असलेल्या कर्मचा-यांच्या  

  आस्थापना विषयक बाबी

  3.विभाग अधिनियम संबधित संवैधानिक कामे.

  4.विभागाशी संबधित लेखा विषयक बाबी.

  5.विभागाशी संबधित आस्थापना विषयक तक्रारीची चौकशी

  6.विभागातील आहरण व संवितरण

  7.विभागातील आहरण व संवितरण.

  8.विभागांमार्फत चालु असलेल्या कामांची तपासणी करणे.

  9.स्थानिक निधी लेखा व सहा.लेखापाल्याचे कडील

    लेखा परिक्षण आक्षेपांची पूर्तता करुन घेणे.

   

 • प्रशासकीय रचना व अधिकारी
 • पंचायत समिती अंतर्गत नाविन्यपूर्ण कामे

  समाज कल्याण विभा्‌ग

  अनुसुचित जाती व नौवबौध्द घटकांचा विकास करणे.

   

  अ.क्र.

  एकूण ग्राम पंचायती

  सन 2013-14     ते 2017-18 पर्यंत

  एकूण मंजूर कामे

  भौतिक लक्षांक

  आथिर्क लक्षांक

  पुर्ण

  अपूर्ण

  रद्द

  एकूण

  मंजूर रक्कम

  प्राप्त अनुदान

  खर्च

   

  1

   

  110

   

  184

   

  146

   

  22

   

  16

   

  184

   

  58517133

   

  50952758

   

  49031758

   

   

   

  अ.क्र.

  एकूण ग्राम पंचायती

  सन 2018-19 ते 2022-23 पर्यंत

  दलित वस्ती संख्या

  आराखडा रक्कम (कोटीत)

  सन 2018-19 या आर्थिक वर्षातील मंजूरीसाठी जिल्हा स्तरावर सादर

  1

  110

  147

  12.31

  89,83,540             (22 वस्त्या 33 कामे)

   

   

   

   

   

   

  ग्राम पंचायत विभाग

  घरपट्टी पाणी पट्टी

  अ.क्र.

  ग्राम पंचायत

  एकूण मागणी

  वसुली

  शिल्लक

  टक्केवारी

     1

  घरपट्टी

  100110268

  60422568

  39687700

  60.36

  2

  पाणीपट्टी

  25963278

  12203644

  13759634

  47.00

  3

  15 टक्के मागास वर्गीय खर्च

  13401164

  8000662

  6196090

  59.70

  4

  10 खर्च

  3386570

  2046824

  1932065

  60.44

  5

  5 टक्के खर्च अपंग

  1904862

  629998

  1274864

  33.07

  6

  हातपप विद्युत पंप वसुली

  1144700

  1088700

  52000

  95.46

   

  7

  आरोग्य

  3059425

  2177533

  848068

  71.97

   

   

   

  जन सुविधा कामे

  अ.क्र.

  एकूण ग्राम पंचायती

  वर्ष

  भौतिक लक्षांक

  आथिर्क लक्षांक

  पुर्ण

  अपूर्ण

  रद्द

  एकूण

  मंजूर रक्कम

  खर्च

  शिल्लक अनुदान

  1

  110

  2017-18

  6

  8

  4

  18

  9944456

  3772228

  1279149

  2

   

  110

  2018-19

  0

  18

  0

  18

  30632873

  -

  निधी अप्राप्त

   

  अ.क्र.

  एकूण ग्राम पंचायती

  प्रस्तावित केलेल्या कामांची संख्या

  अंदाजपत्रकिय रक्कम

  शेरा

  1

  110

  346

  259618732

  प्रस्ताव जिल्हा जिल्हा स्तरावर मंजूरीसाठी

   

  नागरी सुविधा

   

  अ.क्र.

  एकूण ग्राम पंचायती

  कामांची संख्या

  अंदाजपत्रकिय रक्कम

  मंजूर रक्कम

  ग्राम पंचायत स्वहिस्सा

   

  1

   

  8

   

  30

   

  42670053

   

  39948220

   

  4338692

   

   

  बांधकाम विभाग

  बांधकाम विभागाकडील कामे सन 2018-19

   

  अ.क्र.

  एकूण कामे

  पुर्ण कामे

  प्रगतीत

  रद्द

  सुरु नसलेली

  निविदा स्तर

  एकूण रक्कम

  खर्च

   

  1

   

   

  531

   

  289

   

  88

   

  35

   

  40

   

  81

   

  3107.32

   

  734.11

   

   

  शालेय पोषण आहार योजना

   

  अ.क्र.

  शाळा संख्या

  जि.प.

  खा.प्राथ

  मनपा

  खा.माध्य

  एकूण

  पट संख्या

  1

  1 ते 5

  458

  1

  2

  27

  488

  20668

  2

  6 ते 8

  89

  0

  2

  37

  128

  9288

   

   

   

  गणवेश वाटप

   

  अ.क्र.

  लाभार्थी प्रकार

  एकूण लाभार्थी

  DBT नुसार बँक खात्या वितरीत

  लाभ दिलेली विद्यार्थी संख्या

  लाभा दिलेली लाभार्थी संख्या

  लाभा दिलेली लाभार्थी संख्या

  अभिप्राय

  1

  अनुसुचित जाती मुले

  409

  0

  409

  409

  0

  शाळा स्तरावर गणवेश अनुदानातून लाभ देण्यात आलेला आहे.

  2

  अनुसुचित जमाती मुली

  6428

  0

  6428

  6428

  0

  3

  दारीद्र रेषेखालील मुले

  1578

  0

  1578

  1578

  0

  4

  सर्व मुली

  11459

  0

  11459

  11459

  0

   

  एकूण

  19874

  0

  19874

  19874

  0

   

   

  सुवर्ण महोत्सव शिष्यवृत्ती योजना

   

   

  एकूण स्कॉलशिप  विद्यार्थी

   

   

  एकूण स्कॉलशिप  रक्कम

   

   

  एकूण

   

  1 ते 4

  5 ते 7

  8 ते 10

  1 ते 4

  5 ते 7

  8 ते 10

   

  मुले

  मुली

  एकूण

  मुले

  मुली

  एकूण

  मुले

  मुली

  एकूण

  मुले

  मुली

  एकूण

  मुले

  मुली

  एकूण

  मुले

  मुली

  एकूण

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  शिक्षण विभाग

  मंजूर पदे

   

  अ.क्र.

   

  माध्यम

   

  मंजूर पदे

   

   

  मंजूर पदे

   

  रिक्त पदे

  HM

   

  GT

  UGT

  T

  HM

  GT

  UGT

  T

  HM

  GT

  UGT

  T

  1

  मराठी

   

  33

  200

  1042

  1275

  26

  119

  983

  1128

  7

  81

  59

  147

  2

  उर्दु

   

  0

  4

  8

  12

  0

  1

  7

  8

  0

  3

  1

  4

   

  एकूण

   

  33

  204

  1050

  1287

  26

  120

  990

  1136

  7

  84

  60

  151

   

 • छायाचित्र दालन

सूचना फलक