पंचायत समिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम अन्वये रचना.

 • तालुक्याविषयी
  1. मुरबाड  तालुका  भौगोलिक स्थिती:-
  2.   ठाणे  जिल्हयातील मुरबाड तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र 90741 हेक्टर आहे. तालुक्याची लोकसंख्या सन 2011  च्या जनगणनेनुसार 190652 इतकी असुन आनुसुचित जाती  9161 आनुसुचित जामाती  46367 व  इतर  135124 इतकी आहे. मुरबाड तालुक्यात एकुण 207 महसुल गावे असुल 126 ग्रामपंचायती आहेत.तसेच शासनाच्या व जिल्हा परिषदेच्या  विविध  योजना  कार्यान्वित आहेत.
  3.  ग्रामिण  विकासाच्या  कामातील  पंचायत समिती हा अत्यंत महत्वाचा घटक असुन ग्राम विकास  कामांच्या उन्न्तीसाठी  ही पंचायत समिती प्रयत्न आहे.मुरबाड तालुका हा डोंगरदऱ्या व खोऱ्यांनी नटलेला आहे. तालुक्याच्या  पुर्वला  पर्यटन स्थळ माळशेज घाट व सहयाद्री पर्वत असून तालुक्याला भुषणावह ठरणारा आहे. या तालुक्यात बारावी धरण, खांडपे धरण, पाडाळे धरण ही जलाशये असून  या जलाशयातून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. तालुक्यातील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय शेती आहे. बहुसंख्यलोक  कुणबी, मराठा, व  ठाकुर, या  समाजाचे आहे.

  2) मुरबाड  तालुक्याचे  एकुण  भौगोलिक  क्षेत्र :-       90741  हेक्टर

                            अ) पीक  लागवडीस  योग्य  क्षेत्र  :- 17360 हेक्टर

                              ब) अकृषक  जमीन                :-  6476 हेक्टर

                              क) वनाखाली  क्षेत्र                 :-  22100 हेक्टर

                              ड) राखीव  जंगलाखालील  क्षेत्र :-   4425 हेक्टर

                              ई) इतर (पडीक )  क्षेत्र            :-    1371 हेक्टर

   

  3)विविध  पिकांच्या  लागवडी   खालील  क्षेत्राचा  अहवाल:-

   

     अ) एकुण  लागवडी  खालील  खरीप  क्षेत्र             :-  16255.45   हेक्टर

                 1)  तृणधान्य                       

                             अ)  भात                              :-    15851.45   हेक्टर

                             ब)  नागली                           :-          314.00  हेक्टर

                             क)  वरई                             :-           90.00   हेक्टर

                             ड)  मका                             :-            00.00   हेक्टर

              2)  कडधान्य

                          अ)  तूर                                     :-    200.00  हेक्टर

                            ब)  उडीद                                 :-    400.00  हेक्टर

                            क) मुग                                   :-     100.00  हेक्टर

            

               3) गळीतधान्य

                         अ) भुईमुग                                :-      100.00  हेक्टर

                          ब) खुरासणी                           :-     150.00  हेक्टर

              ब) रब्बी उन्हाळी क्षेत्र                              :-     850.00  हेक्टर

                          अ) भात                             :-     200.00  हेक्टर

                          ब) भाजीपाला                     :-     300.00  हेक्टर

              क)   कडधान्ये                                      :-     350.00  हेक्टर

  4) तालुक्याची  लोकसंख्या 2011 चे  जनगणनेनुसार

                   एकुण  लोकसंख्या           :-  190652                         एकुण  कुटुंब  संख्या          :-42624

                    पैकी  अनुसूचित  जमाती  :-  46367

                    पैकी  अनुसूचित  जाती    :-  9161

                    इतर                             :-  135424

   

              5) तालुक्यातील  गांव  व  पाडे

                    एकुण  महसुली  गावे       :-  207

                    ओसाड  गांव                 :-     00

                     पाडे- वस्त्या                  :-  457

   

              6) तालुक्यातील  ग्रामपंचायती:-

                  ग्रामपंचायती                  :-   126

                     ग्रामदान मंडळ               :-    00

                     ग्राम विकास अधिकारी    :-    02

                    ग्रामसेवक                      :-   96

                                                  -----------------

                                                 एकुण   224

                                                  -----------------

                     सरपंच                        :-  89

                     पुरुष  सरपंच               :-  33

                     स्त्रिया  सरपंच               :-  56

                     प्रशासक                      :-  37

                     अध्यक्ष                        :- 00

   

              7) तालुक्यातील  रुग्णालय  व  प्राथमिक  आरोग्य  केंद्र

                   प्राथमिक  आरोग्य  केंद्र      :-    09

                     प्राथमिक आरोग्य  उपकेंद्र   :-    28

                     प्राथमिक  आरोग्य  पथके    :-    01

                     वैद्यकिय   मदत  पथके       :-     01

   

              8)  पशुवैद्यकिय दवाखाने

                     श्रेणी 1                                     :- 14

                      श्रेणी 2                                   :- 03

                      आधारभुत ग्राम उपकेंद्र             :- 00

                    ‍ फिरते  पशूवैद्यकिय  दवाखाना    :- 00

   

   

   

   

   

      ९) अ) एकुण  शाळा

                 जिल्हा  परिषद  शाळा                      :- 329

                 खाजगी   अनुदानित  शाळा               :-  31

                खाजगी   विना  अनुदानित  शाळा       :- 34

                 शासकीय  आश्रमशाळा                    :- 05

                 खाजगी  आश्रमशाळा                       :-06

                 समाजकल्याण  विभागांतर्गत शाळा    :- 00

                 ---------------------------------------------

                एकुण शाळा                                  :- 405

                ---------------------------------------------

         ब) जिल्हा  परिषद  बालवाडया                    :-  00

         क) एकूण  बिट                                        :-   11

               कार्यरत  विस्तार  अधिकारी  (शिक्षण)   :-   09

         ड)  एकुण  केंद्र                                        :-  29

               कार्यरत केंद्रप्रमुख                               :-  13

    इ)  एकूण  शिक्षक :- 799

                                                                          मुरबाड  प्रकल्प         टोकावडा  प्रकल्प           एकूण

  10) अंगणवाडया                                        :-       185                           181                        366

                                                                       ---------------------------------------------------

      1) मिनी  अंगणवाडी  केंद्रांची  संख्या      :-            31                               17                      48

      2) मुख्यसेविका                                   :-            02                              07                     091

      3) एकूण  बीट                                   :-           07                              07                        14

      4) प्रा. आ. केंद्र                                 :-            05                             04                         09

      5) अंगणवाडी  कार्यकर्त्या                   :-           171                            133                      304

      6) मिनी  अंगणवाडी  सेविका              :-             26                              13                         39

      7) मदतनीस                                    :-            165                           162                      327

   

  11) तालुक्यातील  नळ  पाणीपुरवठा

        1) स्वतंत्र योजना  (जिल्हा परिषद)              :-   180

        2) प्रादेशिक  पाणीपुरवठा  योजना              :-     01

        3)  विंधन  विहिरी  (हातपंप)                     :- 788

        4)  विजपंप                                           :-     05

        5)  विहिरी                                            :-  630

             

  12) तालुक्यातील  तिर्थक्षेत्र                       :- 06

         1) संगमेश्वर,  म्हसा  यात्रा, गडद गणपती

        ‍   सिध्दगड, नाणेघट, गोरखगड

   

  13) पर्यटन  स्थळ                                  :- 05

         1) माळशेज घाट, गोरख्‍गड,  पाडाळे धरण्‍,

         2) बारवी धरण, भैरवगड

   

   

 • सभापती
 • सदस्य
 • कर्तव्ये

  कर्तव्य

  1.पंचायत समिती मधील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्याचे वेतन, भत्ते व रजा मंजुर करणे.

  2.कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतनवाढी मंजुर करणे.  विविध प्रकारची अग्रीम मंजुर करणे.

  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961

  अधिकार प्रशासकीय

  अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबीचे अधिकार

  अ) अधिकार कक्षेतील सर्व प्रकारच्या रजा मंजुर करणे .

  ब) वेतन वाढी मंजुर करणे.

  क) कर्मचाऱ्यांना किरकोळ शिक्षा देणे.

  ड) गोपनिय अहवाल लिहीणे.

  इ) वेतन निश्चिती व भविष्य निर्वाह निधी कर्ज मंजुरी करणे.

  ई) अधिकाऱ्यांच्या / कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकावर सेवा विषयक नोंदी करणे.

   

 • अधिकार

  अधिकार

  अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबीचे अधिकार.

  अ) अधिकार कक्षेतीलसर्व प्रकारच्या रजा मंजुर करणे .

  ब) वेतन वाढी मंजुर करणे.

  क) कर्मचाऱ्यांना किरकोळ शिक्षा देणे.

  ड) गोपनिय अहवाल लिहीणे.

  इ) वेतन निश्चिती व भविष्य निर्वाह निधी कर्ज मंजुरी करणे.

  ई) अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकावर सेवा विषयक नोंदी करणे

  प्रशासकीय

  1.विभागामधील वर्ग-3 व 4 कर्मचाऱ्यांची आस्थापना

  2.विभागा अंतर्गत असलेल्या कर्मचा-यांच्या आस्थापना विषयक बाबी

  3.विभाग अधिनियम संबधित संवैधानिक कामे.

  4.विभागाशी संबधित लेखा विषयक बाबी.

  5.विभागाशी संबधित आस्थापना विषयक तक्रारीची चौकशी

  6.विभागातील आहरण व संवितरण

  7.विभागातील आहरण व संवितरण.

  8.विभागांमार्फत चालु असलेल्या कामांची तपासणी करणे.

  9.स्थानिक निधी लेखा व सहा.लेखापाल्याचे कडील लेखा परिक्षण आक्षेपांची पूर्तता करुन घेणे.

   

 • प्रशासकीय रचना व अधिकारी

  प्रशासकीय रचना व अधिकारी

   गटविकास अधिकारी (.श्रे)

                                                                                                                                             

                                                       सहाय्यक गटविकास अधिकारी                                                                                             सहाय्यक लेखाधिकारी

                                                                                                                                                                          कनिष्ठ लेखा अधिकारी

  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी                          कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी                                             

                                                                                                                                       विस्तार           विस्तार        विस्तार     वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

                                                                                                                                     अधिकारी        अधिकारी     अधिकारी

                                                                                                                                        (पंचायत -1)   (पंचायत -2) (पंचायत-3)

                                                                                                       कनिष्ठ सहाय्यक

                                                                                                                                                                                                                    (रोखपाल)

  वरिष्ठ सहाय्यक       कनिष्ठ सहाय्यक           कनिष्ठ सहाय्यक          वरिष्ठ सहाय्यक   कनिष्ठ सहाय्यक       कनिष्ठ सहाय्यक

    प्रशासन-1             (आस्थापना)                   (आस्थापना)            (आस्थापना)          (योजना - 1)             (योजना - 2)

                         (पशुसंवर्धन व जनरल)           (ग्रामपंचायत)           (ग्रामपंचायत)

  कनिष्ठ सहाय्यक

    प्रशासन-2             

   

 • पंचायत समिती अंतर्गत नाविन्यपूर्ण कामे

  पंचायत समिती अंतर्गत नाविन्यपूर्ण कामे

   

  समाजकल्याण  विभाग

  अनुसुचित  जाती  व  नवबौध्द  घटकांचा  विकास करणे

  अ.क्र.

  वर्ष

  एकुण

  अंदाजपत्रकीय रक्कम

  मंजूर रक्कम

  प्राप्त अनुदान

  खर्च

  कामाची सद्य:स्थिती

  पूर्ण

  प्रगतीत

  सुरु न झालेली कामे

  रद्द

  1

  2021-22

  12

  3328390

  3328390

  2995551

  2995551

  04

  08

  --

  --

   

   

  अ.क्र.

  एकुण ग्रामपंचायती

  सन 2018-19 ते 2022-23 पर्यंत दलित वस्ती संख्या

  आराखडा रक्कम (कोटीत)

  सन 2018-19 या आर्थिक वर्षातील मंजूरीसाठी जिल्हा स्तरावर सादर

  1

  109

  138903

  ----

  सन 2018-19 मंजुर-2

  2019-20 मंजुर-5

  2020-21 मंजुर-28

  2021-22 मंजुर-12

   

                                                               ग्रामपंचायत विभाग

  घरपट्टी पाणी पट्टी

  अ.क्र.

  ग्रामपंचायत

  एकूण मागणी

  वसुली

  शिल्लक

  टक्केवारी

  1

  घरपट्टी

  48346431

  18035837

  30310594

  37.30

  2

  पाणीपट्टी

  7362262

  2652274

  4709988

  36.02

  3

  आरोग्य

  1970754

  710083

  1260671

  36.03

  4

  दिवाबत्ती

  2085835

  755592

  1330243

  36.22

  5

  15 टक्के मागास वर्गीय खर्च

  4763767

  1363859

  3399908

  26.62

  6

  10 खर्च

  1802413

  515574

  1286839

  28.60

  7

  5 टक्के खर्च अपंग

  154931

  445441

  1103990

  28.74

  8

  हातपप विद्युत पंप वसुली

  ---

  --

  --

  --

                

   

   

   

   

                       जन सुविधा कामे

  अ.क्र.

  एकूण ग्राम पंचायती

  वर्ष

  भौतिक लक्षांक

  आथिर्क लक्षांक

  पुर्ण

  अपूर्ण

  रद्द

  एकूण

  मंजूर रक्कम

  खर्च

  शिल्लक अनुदान

  1

  126

  2021-22

  07

  39

  -

  46

  5,0100000

  3,30,00000

  1,71,00000

   

  अ.क्र.

  एकूण ग्राम पंचायती

  प्रस्तावित केलेल्या कामांची संख्या

  अंदाजपत्रकिय रक्कम

  शेरा

  1

  126

  29

  3,30,00000

                 ----

  नगरी सुविधा

  अ.क्र.

  एकूण ग्राम पंचायती

  कामांची संख्या

  अंदाजपत्रकिय रक्कम

  मंजूर रक्कम

  ग्राम पंचायत स्वहिस्सा

  1

  -

  --

  --

  --

  --

   

  बांधकाम विभाग

  बांधकाम विभागाकडील कामे सन 2021-2022

  अ.क्र.

  एकूण कामे

  पुर्ण कामे

  प्रगतीत

  रद्द

  सुरु नसलेली

  निविदा स्तर

  एकूण रक्कम

  खर्च

  1

  301

  129

  74

  18

  0

  90

     ----

  --

  शालेय पोषण आहार योजना

  अ.क्र.

  शाळा संख्या

  जि.प.

  खा.प्राथ

  मनपा

  खा.माध्य

  एकूण

  पट संख्या

  1

  360

  329

  02

  0

  29

  360

  20228

   

  गणवेश वाटप

  अ.क्र.

  लाभार्थी प्रकार

  एकूण लाभार्थी

  DBT नुसार बँक खात्या वितरीत

  लाभ दिलेली विद्यार्थी संख्या

  लाभ दिलेली लाभार्थी संख्या

  अभिप्राय

  1

  अनुसुचित जाती मुले

  372

  111600

  372

  372

  सन 2022-23 साठी समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राप्त्‍ अनुदान शाळा वव्यस्थापन समिती

  मार्फत खर्च करण्यात आला  आहे.

  2

  अनुसुचित जमाती मुली

  2953

  885900

  2953

  2953

  3

  दारीद्रय रेषे खालील मुले

  3300

  990000

  3300

  990000

  4

  सर्व मुली

  7671

  2301300

  7671

  7371

   

  एकूण

  14296

  4288800

  14296

  14296

   

   

   

   

   

  सुवर्ण महोत्सव शिष्यवृत्ती योजना

  एकुण स्कॉलरशिप विद्यार्थी

  1 ते 4

  5 ते 7

  8 ते 10

  मुले

  मुली

  एकूण

  मुले

  मुली

  एकूण

  मुले

  मुली

  एकूण

  2042

  2007

  4049

  1085

  985

  2070

  667

  619

  1286

  एकुण स्कॉलरशिप रक्कम

  1 ते 4

  5 ते 7

  8 ते 10

  एकुण

  मुले

  मुली

  एकूण

  मुले

  मुली

  एकूण

  मुले

  मुली

  एकूण

   

  2042000

  2007000

  4049000

  1627500

  1477500

  3105000

  1334000

  1238000

  2572000

  9726000

  मंजूर पदे

  .क्र.

  माध्यम

  मंजूर पदे

  भरलेली पदे

  रिक्त

  HM

  GT

  UGT

  T

  HM

  GT

  UGT

  T

  HM

  GT

  UGT

  T

  1

  मराठी

  20

  177

  752

  949

  11

  88

  697

  796

  09

  89

  55

  153

  2

  उर्दू

  -

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  --

   

  एकुण

  20

  177

  752

  949

  11

  88

  697

  796

  09

  89

  55

  153

   

   

 • छायाचित्र दालन

सूचना फलक