सर्व शिक्षा अभियान(समग्र शिक्षा अभियान)

प्रस्तावना

                बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क  अधिनियम 2009 मध्ये पारीत झाला.  त्यामूळे शिक्षण क्षेत्रात एकूणच खूप मोठया बदलास  सुरुवात झाली.  त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण हक्क कायदयामध्ये मुलांच्या सामाजीकरणाला कलम 4 ब व कलम 12 नुसार न्याय दिला आहे असे म्हणता येईल.   कलम 4 ब नुसार मुलांना त्यांच्या वयानुरुप वर्गात दाखल करण्याची सुविधा दिली आहे.  या मध्ये मूल त्यांची वाढ व विकास त्याचा समवयस्कांशी असलेला संबंध याचा मानसशास्त्रीयदृष्टया   विचार केलेला आहे.  शिक्षण हक्क कायदा येण्यापूर्वी कधीही शाळेत न गेलेल्या विद्यार्थ्याला आपण इ. 1 ली मध्ये दाखल करत असू.   उदा. 10 वर्षे वयाच्या शाळाबाहय मुलाला कधीही शाळेत न गेल्यामूळे इयत्ता 1 ली  मध्ये दाखल केले जायचे व त्यांना 1 ली ला अपेक्षित असलेला पाठयक्रम शिकवला जायचा साहजिकच इयत्ता 1 ली ला पाठयक्रम हा 6 वर्षे वयाच्या  मुलाच्या वाढ व विकासाचा विचार करुन बनविलेला असल्याने या शाळाबाहय मुलाला तो अधिक सोपा वाटणे तसेच त्याचा कमी वेळात शिकून पूर्ण होते व त्यामूळे अनुषंगाने ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकांस शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे. अशा बालकांना नियमित शाळेत आणणे त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे.

 

विभागाची संरचना

संपर्क

उपशिक्षणाधिकारी –सर्व शिक्षा अभियान, जि.प. ठाणे

संपर्क क्रमांक  022-25340547

मेल आयडी- ssathane2019@gmail.com

 

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 6.15

 

विभागाचे ध्येय

 1.  इ. स. 2003  पूर्वी सर्व मुले शाळेत, शिक्षण हमी केंद्रात, पर्यायी शाळेत अथवा शाळेत परत आणणा-या व्यवस्थेत दाखल करणे.
 2. इ.स. 2007 पूर्वी सर्व मुलांना 5 वर्षांचे प्राथमिक शालेय शिक्षण.
 3. इ.स. 2010 पूर्वी सर्व मुलांना 8 वर्षांचे प्राथमिक शालेय शिक्षण.
 4. समाधानकारक दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणावर तसेच जीवनासाठीच्या शिक्षणावर भर.
 5. इ.स. 2007 पूर्वी प्राथमिक शिक्षणातील सर्व स्तरावरील उणिवा दूर करुन सामाजिक तसेंच लिंगभेंद दूर करण्यात येतील.  लिंगभेद व समाजाच्या विविध घटकांतील दरी इ.स. 2010 पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाची सर्वांची समान पातळी निर्माण करणे.
 6. इ.स. 2010 पर्यंत सर्व मुलामुलींना शाळेत टिकवून ठेवणे.

 

विभागाची कार्यपध्दती

 1. कार्यपध्दती –

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ठाणे जिल्हातील पाच तालुक्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा, आश्रम शाळा, खाजगी अनुदानी या  शाळांना मोफत पाठयपुस्तक योजने अंतर्गत मोफत पाठयपुस्तकाचे वाटप करण्यात येत आहे.

 तसेच ठाणेतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना इ. १ ली ते  ८ वी मधील शासकिय व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळाकडून शिक्षण घेत असलेल्या सर्व अनुसूचित जाती/जमातीचे मुले तसेच दारिद्र रेषेखालील सर्व संवर्गातील पालकांच्या  मुलांना गणवेश योजने अंतर्गत  गणवेशाचे  वाट करण्यात येते.    

  तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारती चे देखभाल दुरुसती, शाळा अनुदान व इतर खर्चसाठी सयुंक्त अनुदान देण्यात येते.

तसेच समावेशित शिक्षण अंतर्गत ठाणे जिल्हयातील तालुका निहाय्य विशेष गरजा विदथार्थी ब्रेल बुक  , लार्ज प्रिंट,  मदतनीस भत्ता, प्रवास भत्ता, पालक प्रशिक्षण,  थेरपी , अलिम्को, विद्यावेतन अशा विविध सुविधा देण्यात येतात.     

 

माहितीचा अधिकार

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

 

 शासकीय अधिकारी वेतन पत्रक

 

   

 

अ.क्र

कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा  नाव

पदनाम

DUE

Total (5+6+7+8+9+10)

 

Pay

Grade Pay

Total Pay +G.P. (3+4)

D.A. 17 %

HRA 24%

CLA

TA

NPS 14%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

श्रीम. सारीका समीर गोसावी

लेखाधिकारी अधिकारी

66000/-

0

66000/-

11220

15840

300

1200

10811

105371

 

2

श्री अरुण दे. सोनवणे

सहाय्यक लेखाधिकारी अधिकारी

56200/-

0

56200/-

9554

13488

300

1200

0

80742

 

 

Total

 

122200

0

122200

20774

29328

600

2400

10811

186113

 

 

करारावरील अधिकारी/कर्मचारी वेतन पत्रक

 

                       

 

अ.क्र

कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा  नाव

पदनाम

Consolidated Mandhan

Due

Total (5+6+7+8+9+10)

 

Arrears of pay

G.P.

Total Pay +G.P. (3+4)

D.A.

HRA 30%

CLA

T.A.

 

1

श्री. युवराज  दिनकर कदम

कार्यकारी अभियंता

58207

0

0

0

0

0

0

0

58207

 

2

श्रीम. कल्पना मिलिंद शिंदे

संगणक प्रोग्रामर

46337

0

0

0

0

0

0

0

46337

 

3

श्री. अनिल बबन  कुऱ्हाडे

जिल्हा समन्वयक (सशि)

38424

0

0

0

0

0

0

0

38424

 

4

सो  सुवर्णा  अविनाश  वावेकर

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नि सहाय्यक

31763

0

0

0

0

0

0

0

31763

 

5

श्री. भारत मुकंद मढवी

वरिष्ठ लेखा लि.  तथा रोखपाल

27077

0

0

0

0

0

0

0

27077

 

 

 

 

201808

 

 

 

 

 

 

 

201808

 

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

अ.

क्र.

कर्मचाऱ्यांचे नाव

पद

पदाचा कार्यभार तपशिल

अतिरिक्त पदाचा कार्यभार (सदरची पदे रिक्त आहे)

सोपविण्यात आलेल्या अतिरिक्त पदाचा कार्यभार तपशिल

शेरा

श्रीम सारीका समीर गोसावी

लेखाधिकारी

सशिअ अंतर्गत लेखाविषयक कामकाज (जॅबचार्ट प्रमाणे)

-

-

-

श्री अरुण दे. सोनावणे

स.ले.अ.

सशिअ अंतर्गत लेखाविषयक कामकाज (जॅबचार्ट प्रमाणे)

-

-

-

श्री. युवराज दि. कदम

कार्यकारी अभियंता

शाळा बांधकामाबाबत कामकाज (जॅबचार्ट प्रमाणे)

सहय्यक कार्यक्रम अधिकारी २

पाठयपुस्तक, सशिअ अंतर्गत अनुदान वाटप, वस्तीशाळा, अतिनिर्देशक

रिक्त पद

श्रीम. कल्पना शिंदे

संगणक प्रोग्राम

SSA ची Online  कामे (जॅबचार्ट प्रमाणे)

संशोधन सहाय्यक

अध्ययन समृध्दी कार्यक्रम  (LEP), RTE 25% निधी वितरण

रिक्त पद

श्री. अनिल ब. कुऱ्हाडे

IE समन्वयक

अपंग समावेशित उपक्रमांअंतर्गंत दिव्यांग मुलांसाठी कामकाज (जॅबचार्ट प्रमाणे)

बालरक्षक (पर्यायी समन्वयक)

 RMSA/IEDSS

२) शाळाबाहय मुलांचे कामकाज, बालरक्षक चळवळ

 

रिक्त पद

श्री. भारत मु. मढवी

व.लेखालिपक नि रोखपाल

सशिअ अंतर्गत लेखाविषयक कामकाज (जॅबचार्ट प्रमाणे)

वरिष्ठ क्लार्क नि सहाय्य्क 

गणवेश वाटप व लेखाविषयक कामकाज, RMSA कामकाज

रिक्त पद

सो. सुवर्णा अविनाश वावेकर

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नि सहाय्य्क

सशिअ अंतर्गत सर्व  संगणीकरण व शिक्षण विभागाकडील  संगणकिरणाची कामे तसेच टपाल नेांदविणे(जॅबचार्ट प्रमाणे)

सहय्यक कार्यक्रम अधिकारी १ + लिंग समन्वयक

आस्थापना,               प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम, शाळासिध्दी, तंबाखु मुक्त , शिक्षक प्रशिक्षण

(सशिअ अंतर्गत) + नवोपक्रम व लोकजागृती, वाचन प्ररेणा दिन,   आस्मिता योजना

 

रिक्त पद

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

 

 

शिक्षण  समिती

.मा.श्री.सुभाष गोटीराम पवार, उपाध्यक्ष  तथा सभापती शिक्षण समिती

        जिल्हा  परिषद ठाणे

.

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

 1. सर्व शिक्षा अभियान स्वरुप  :-

सर्व शिक्षा अभियान,अंतर्गत विविध उपक्रम राबविले जातात ते खालील  प्रमाणे

 1. विशेष प्रशिक्षण शाळाबाहय
 2. RTE 25 % आरक्षण
 3. मोफत पाठयपुस्तके
 4. गणवेशाचे दोन संचसाठी तरतुद
 5. नवीन शिक्षक वेतन
 6. प्रशिक्षण
 7. गट साधन केंद्र  (BRC)
 8. समूह साधन केंद्र (CRC)
 9. Computer Aided Learning
 10. शिक्षक अनुदान
 11. शाळा अनुदान
 12. देखभाल व  दुरुस्ती अनुदान
 13. विशेष गरजा धारक  उपक्रम IED
 14. नवोपक्रम अनुदान

2) योजनेचे लाभार्थी पात्रता

      १) मोफत पाठयपुस्तक योजन लाभार्थी

 

सर्व शिक्ष अभियान अंतर्गत ठाणे जिल्हातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा, आश्रम शाळा, खाजगी अनुदानी यांना मोफत पाठयपुस्तकाचे वाटप करण्यात आले आहे.  त्याची लाभार्थी संख्या खाली प्रमाणे

 

.क्र

तालुक्योच नाव

1 ली ते 5 वी लाभार्थी संख्या

6 ली ते 8 वी  लाभार्थी संख्या

एकूण

1

कल्याण

12582

8436

21018

2

अंबरनाथ

23798

16963

40761

3

भिवंडी

23378

15511

38889

4

शहापूर

23550

15917

39467

5

मुरबाड

14185

8605

22790

 

TOTAL

97493

65432

162925

 

 

 

3) गणेवश योजना विदयार्थ्यी संख्या (लाभार्थी )

अक्र

तालुका

सर्व मुली

SC मुले

 ST  मुले

 BPL   मुले

एकूण

1

अंबरनाथ

6025

886

1421

796

9128

2

भिवंडी

12248

851

3975

815

17889

3

कल्याण

5648

717

1016

629

8010

4

मुरबाड

7731

388

2925

3093

14137

5

शहापूर

11133

408

6252

2193

19986

 

एकूण

42785

3250

15589

7526

69150

             

 

 

समावेशित शिक्षण अंतर्गत ठाणे जिल्हयातील तालुका निहाय्य विशेष गरजा विदथार्थी संख्या

इ. १ ली ते ८ वी

अ.क्र

 CWSN प्रकार

अंबरनाथ

भिवंडी

कल्याण

मुरबाड

शहापूर

एकूण

B

G

B

G

B

G

B

G

B

G

B

G

T

1

Blindness

40

15

6

6

2

4

6

9

4

5

58

39

97

2

Low Vision

75

77

98

103

465

376

284

259

136

128

1058

943

2001

3

Hearing Impairment

33

12

104

103

60

35

102

93

122

78

421

321

742

4

Speech and Language

33

19

70

34

31

14

65

31

67

32

266

130

396

5

Locomotor Disability

85

50

44

39

43

15

77

47

71

49

320

200

520

6

Mental Ilness

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Specific Learning Disability

199

121

153

110

49

40

37

23

63

54

501

348

849

8

Cerebral Palsy

3

1

5

7

6

9

10

3

7

6

31

26

57

9

Autisum

5

2

6

2

14

8

6

5

0

0

31

17

48

10

Multiple Disability

29

17

33

15

20

9

19

15

17

14

118

70

188

11

Leprosy Cured

1

1

1

1

0

1

9

6

2

3

13

12

25

12

Dwarfisum

3

3

2

5

1

0

4

4

1

3

11

15

26

13

Intellectual Disability

109

44

136

74

190

97

134

93

96

51

665

359

1024

14

Muscullar Dystrophy

7

3

4

6

0

0

4

1

0

0

15

10

25

15

Cronic Nerological

0

1

2

0

0

0

7

3

0

0

9

4

13

16

Multipl Sclerosis

1

0

1

0

0

0

7

1

0

1

9

2

11

17

Thalassemia

0

1

2

0

0

0

0

0

0

3

2

4

6

18

Hemophila

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Sickle Cell Diesease

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

2

20

Acid Attack Victim

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

21

parkinsons Disease

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

623

367

668

505

881

608

772

593

587

427

3531

2500

6031

 

 

समावेशित शिक्षण अंतर्गत ठाणे जिल्हयातील विशेष गरजा विदथार्थी सोई-सुविधा देण्यात आल्या आहेत. सन 2020-21

 • 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी त्यांच्या विशेष गरजांनुसार सेवा, साधने व सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
 • सन 2020-21 मध्ये इयत्ता 1ली ते 8वी च्या दृष्टीदोष विद्यार्थ्यांना लार्ज प्रिंट (ठळक अक्षरातील पुस्तके) 105 मोफत वाटप करण्यात आले. 
 • सन 2020-21 मध्ये इयत्ता 1ली ते 8वी च्या अंध विद्यार्थ्यांना ब्रेल पुस्तक संच   14 मोफत वाटप करण्यात आले. 

533 अंध, मतिमंद, कर्णबधीर व बहुविकलांग विद्यार्थ्यांचे  Whatapp, Zoom App याद्वारे Online शिक्षण सुरु आहे

 

समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गंत  दि. 3 डिसेंबर हा जागतिक समान संधी  दिवस साजरा

           समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गंत  दि. 3 डिसेंबर हा जागतिक समान संधी  दिवस व दि. 03 डिसेंबर  ते 10 डिसेंबर हा जाणीव जागृती सप्ताह साजरा करण्यात आला. कोवीड 19 चा पादुर्भाव पहाता सदर कार्यक्रम हा Online पध्दतीने गुगलमीट व  Zoom च्या माध्यमांतून घेण्यात आला.  सदर कार्यक्रमामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी, पालक व समावेशित शिक्षण उपक्रमांतील विशेष शिक्षक, विशेषतज्ञ यांच्या सहाय्याने नृत्य, गायन, ब्रेल वाचन, वेषभूषासह स्पीच, तबला वादन, पियानो वादन तसेच इ. 10 वी  व  12  वी मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याचा गणगौरव व मनोगत इत्यादी उपक्रम घेण्यात आले. तसेच 533विद्यार्थ्यांना Online पध्दतीने शिक्षण देण्यात येत आहे.

जागणी  व जागृती सताप्ह व जागतिक समान संधी दिवस  ( दिव्यांग दिन ) Online उपस्थिती

अ.क्र

तालुका

सहभागी  दिव्यांग विद्यार्थी

सहभागी पालक

सहभागी शिक्षक

सहभागी केंद्रप्रमुख

एकूण

1

अंबरनाथ

25

34

8

1

68

2

भिवंडी

23

23

48

9

103

3

कल्याण

17

14

5

2

38

4

मुरबाड

32

25

40

9

106

5

शहापूर

38

22

25

6

91

 

 

135

118

126

27

406

 

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

निरंक

नागरीकांची सनद अनुसूची

निरंक

अंदाजपत्रक

 • सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुरु करण्यापूर्वी संपूर्ण प्रकल्प कालावधीसाठी (2001 ते 2010) यथार्थदर्शी (Perspective) योजना आराखडा तयार करण्यात आली. तथापी उपक्रमाच्या यशस्वी व वस्तूनिष्ठ अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक (AWP&B) तयार करुन मप्राशिप मुंबई कार्यालयास सादर केला जातो व शासनाच्या मंजूरीनुसार त्या वर्षात उपक्रम राबविले जातात.
   
 • वार्षिक कार्ययोजना अंदाजपत्रक (AWP&B):- गाव आराखडा, समूह साधन केंद्र आराखडा, गट
 • आराखडा यांच्या आधारे जिल्हयाची वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकाची निर्मिती केली जाते.
 •  

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

 • सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुरु करण्यापूर्वी संपूर्ण प्रकल्प कालावधीसाठी (2001 ते 2010) यथार्थदर्शी (Perspective) योजना आराखडा तयार करण्यात आली. तथापी उपक्रमाच्या यशस्वी व वस्तूनिष्ठ अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक (AWP&B) तयार करुन मप्राशिप मुंबई कार्यालयास सादर केला जातो व शासनाच्या मंजूरीनुसार त्या वर्षात उपक्रम राबविले जातात.
   
 • वार्षिक कार्ययोजना अंदाजपत्रक (AWP&B):- गाव आराखडा, समूह साधन केंद्र आराखडा, गट
 • आराखडा यांच्या आधारे जिल्हयाची वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकाची निर्मिती केली जाते.

अर्ज नमुने

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

संपर्क क्रमांक

उपशिक्षणाधिकारी –सर्व शिक्षा अभियान, जि.प. ठाणे

संपर्क क्रमांक  022-25340547

मेल आयडी- ssathane2011@gmail.com

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

अ.क्र.

कर्मचाऱ्यांचे नाव

पदाचे नाव

शेरा

 
 
 

निरंक

     
         

 

यशोगाथा

 

 

सर्व शिक्षा अभियान – जिल्हा परिषद ठाणे

शाळा प्रवेशोत्सव अहवाल

सन 2018-19

 

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 या महत्वपूर्ण कायदयाची अंमलबजावणी दि.01.04.2010 पासून राज्यात सुरु झाली. 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शासन सर्वोतपरी प्रयत्न करत आहे.त्यासाठी शासन वेगवेगळे उपक्रम राबवून बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशिल आहे.

    

 १) पूर्वतयारी –

   शिक्षणाचा हक्क व पटनोंदणी कार्यक्रम 2018 साठी जिल्हास्तरावर दिनांक 02.06.2018, 05.06.2018 वद 11.06.2018  रोजी सर्व गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटसमन्वयक, व सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी या क्षेत्रीय अधिका-यांची पटनोंदणी जनप्रबोधन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यानुसार सर्व क्षेत्रिय अधिकारी यांनी गटशिक्षणाधिाकरी यांच्या मार्फत  प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांची जनप्रबोधन कार्यक्रमासंबंधी प्रेरणा कार्यशाळा केंद्र स्तरावर घेण्यात आल्या. दाखलपात्र मुलांची याद्या, गाव आराखडयानुसार मुलांची पटनोंदणी ,शाळेने केलेली वातावरण निर्मिती, प्रवेशोत्सव संदर्भात मुलांची प्रवेश दिंडी, वाजगत गाजत मिरवणूक, नवागतांचे स्वागताचा कार्यक्रम, शाळेची व आवाराची स्वच्छता, शालेय स्वच्छता व पाणी ठेवण्याची जागा, हॅन्डवॉश स्टेशन स्वच्छ ठेवणे पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता, लेखन साहित्याचे वाटप,शालेय स्तरावर मुले कशी आनंदी राहतील याबाबत माहिती, वृक्षारोपण, विविध कार्यक्रमाचे नियोजन, सभाचे इतिवृत्त, दिव्यांग विदयार्थ्यानी शाळेत प्रवेश घ्यावा, वृक्ष लागवडी संदर्भात विदयार्थी निहाय झाडाचे नियोजन इत्यादी विषंयाची सखोल माहिती देण्यात आली.

       2.  शाळा व्यवस्थापन समिती बैठका  – (दि.14.06.2018)

 

 

      ठाणे जिल्हयात सर्व  गटातील सर्व शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सभा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. सदर सभेमध्ये महिला बचत गट,माता पालक संघही सहभागी झाले होते.  शाळा सतरावर जे उपक्रम राबवायचे आहेत त्यांची माहिती सभेपूढे मांडण्यात आली. शाळा स्तरावरील सर्व समस्या व योजनांची माहिती देण्यात आली. तसेच प्रवेशपात्र विदयार्थ्याची नावे वाचून दाखविण्यात आली तसेच दाखल पात्र विद्यार्थ्यांच्या यादया प्रथम दर्शनी लावण्यात आाल्या. तसेच पटनोंदणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले. पालकांना प्रेरित करण्यासाठी दाखलपात्र मुलांच्या पालकांना गृहभेटी देण्यात आल्या. पालकांशी चर्चा करुन मुलांना पाहिल्या दिवसापासूनच शाळेत पाठविण्याचे आहवान केले. या सर्व सभाचे इतिवृत्त शाळास्तरावर ठेवण्यात आले.

 

 1. शाळा प्रारंभ दिन/प्रवेशदिंडी  – (15.06.2018)

 

 

 

              ठाणे जिल्हयातील पाचही गटात दि 15.06.2018 रोजी शाळेचा पहिल्या दिवशी शिक्षणाधिकारी (प्राथ), सर्व माध्यमिक व प्राथमिक विस्तार अधिकारी (शिक्षण) तसेच जिल्हास्तरावरील सर्व अधिकारी व कर्मचारी तसेच तालूक्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी व सर्व समग्र शिक्षा अभियानाचे सर्व अधिकारी व  कर्मचारी, केंद्रप्रमुख, तसेच  शाळांचे मुख्याध्यापक व सर्व शिक्षक सकाळी 7.00 वाजता शाळेत उपस्थित राहून सर्व विदयार्थी, शिक्षक, गावातील युवक, मा.सरंपच,गावातील ज्येष्ठ नागरिक,शालेय व्यवस्थापन समिती सदस्य, माता-पालक संघ सदस्य लोकप्रतिनिधी यांच्या समवेत प्रभातफेरीचे आयोजन करण्यात आले. प्रभात फेरीत शिक्षणाचे महत्व पटवून देण्याच्या घोषणा देण्यात आल्या तसेच विदयार्थ्यानी देशभक्तीपर गीत गावून उत्साहित  वातावरणात नवगतांचे स्वागत झाले.

 नवागतांचे स्वागत – (15.06.2018)

 

 

 

शाळा प्रवेश उत्सवामध्ये नवागताचे स्वागत सजविलेल्या बैलगाडीतून, तसेच विविध वाहनातून मिरवणूक काढून त्यांना आनंदी ठेवण्यात आले. सर्व तालूक्यातील सर्व शाळांमधील शालेय व्यवस्थापन मितीच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत इ.1लीत प्रवेश घेतलेल्या बालकांचा फुले,चॉकलेट व खावू देवून स्वागत करण्यात आले व त्यांच्या मनातील शाळेविषयीची भिती दूर करण्यात आली.

 

 

 

5. पाठयपुस्तक वाटप – (15.06.2018)

               

 

 

 

 

          मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथ) व जिल्हा स्तरावरील विस्तार अधिकारी यांच्या  हस्ते नवगंताचे स्वागत झाले व पाठयपुस्तकाचे वाटप करण्यात आले. तसेच  शाळा प्रवेशत्सोवाच्या दिवशी दिव्यांब विदयार्थ्यांनाही शाळा प्रवेश देण्यात येऊन दिव्यांग विदयार्थ्यांचे हस्ते वृक्षारोपन करण्योत आले. शाळामंध्ये उपस्थित असणा-या मान्यवरांच्या हस्ते 1 ली ते 8 वी च्या सर्व बालकांना शैक्षणिक साहित्य मोफत पाठयपुस्तकाचे वाटप करण्यात आले.

 

6. मध्यान्ह भोजन  –

आनंदीत शाळेत हजर झालेल्या मुलांना प्रार्थना हॉलमध्ये एकत्र बसवून नवागतांचे पुष्पगुच्छ पुस्तके, विविध शैक्षणिक साहित्य, वहया, चॉकलेट देवून स्वागत करण्यात आले. त्याचे बोबडे बोलांच्या माध्यमातून त्याचा परिचय घेण्यात आला. त्याच्याकडून बोल,गाणी म्हणून घेतली. विदयार्थ्याना त्या दिवशी शालेय पोषण आहारा सोबत मध्यान्न भोजनात शिरा,लाडू, जिलेबी,बुंदी,खीर आदी प्रकारचे मिठान्न देवून विदयार्थ्याचा आनंद व्दिगुणीत केला.

 

 

 

     आनंदीत शाळेत हजर झालेल्या मुलांना प्रार्थना हॉलमध्ये एकत्र बसवून नवागतांचे पुष्पगुच्छ पुस्तके, विविध शैक्षणिक साहित्य, वहया, चॉकलेट देवून स्वागत करण्यात आले. त्याचे बोबडे बोलांच्या माध्यमातून त्याचा परिचय घेण्यात आला. त्याच्याकडून बोल,गाणी म्हणून घेतली. विदयार्थ्याना त्या दिवशी शालेय पोषण आहारा सोबत मध्यान्न भोजनात शिरा,लाडू, जिलेबी,बुंदी,खीर आदी प्रकारचे मिठान्न देवून विदयार्थ्याचा आनंद व्दिगुणीत केला.

   अशा प्रकारे शाळेच्या पहिल्या दिवसापासूनच सर्व मुले ही शाळेच्या प्रवाहात आली पाहिजेत. तसेच नव्याने दाखल होणारी दाखलपात्र मुले ही सुध्दा 100% दाखल होवून 100% पटनोंदणी व्हावी यासाठी पहिल्या आठ दिवसामध्ये प्रत्येक दाखल पात्र विदयार्थ्याच्या घरी जावून प्रवेशपत्र भरुन घेणे हा कार्यक्रम  ठाणे जिल्हयात यशस्वी करुन 100% पटनोंदणी उददिष्टे साध्य केले. सर्वेक्षणानुसार एकूण 3 शाळाबाहय विद्यार्थ्यांना वयानुरुप प्रवेश देण्यात आला व सर्वेक्षणाबाहेरील ६ ते १४ वयोगटातील शाळाबाहय मुलांचा शोध घेण्यासाठी दि. २९ जून २०१८ रोजी ठाणे जिल्हयात विशेष शोध मोहिम राबवून २३४ विद्यार्थी शोधून त्याच  दिवशी नजीकच्या शाळेत प्रवेश देऊन सर्व सुविधा पुरविण्यात आल्या. राज्यामध्ये सर्व प्रथम असा उपक्रम राबविणारा ठाणे हा  पहिला एकमेव जिल्हा ठरला आहे. ठाणे जिल्हयात सर्व तालुक्यातील एकूण 13328  विदयार्थी शाळेत दाखल झाले आहेत.

 

 

                                                   शिक्षणाधिकारी (प्राथ)

                                                      जिल्हा परिषद ठाणे

 

                     

छायाचित्र दालन