कृषी विभाग

प्रस्तावना

भारत हा कृषि प्रधान देश आहे. या देशातील महाराष्ट्रामधील कोकण प्रांतात ठाणे जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे कृषि विषयक उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बी-बियाणे, खते, औजारे इ. बाबी शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे तसेच या बाबींची शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे या दृष्टिने जिल्हा परिषद, जिल्हाचे कृषि विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येतात. तसेच शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे बाबत कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांचे मार्फत मार्गदर्शन करण्यात येते. शासनामार्फत तसेच जि.प.च्या उपकरातुन कृषि विषयक योजना राबविण्यात येतात.

कृषी विभाग हा जिल्हा परीषदेचा महत्वाचा विभाग असून कृषी विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात. शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम कृषी विभागातर्फे करण्यात येते.

 

विभागाची संरचना

 

संपर्क

 1.  

             दूरध्वनी क्रमांक :- 022 25341192  

            Email ID   :-adothane@gmail.com / agrido.zpthane-mh@gov.in

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ – सकाळी ९:४५ ते सायंकाळी  ६:१५
महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार , रविवार व शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्टया सोडून

विभागाचे ध्येय

 १. जिल्हयातील शेतक-यांच्या आर्थिक उन्नतीस हातभार  लावून त्यांचे राहणीमान उंचावणे

  २. शेतक-यांना आवश्यक कृषि निविष्ठा पुरवठा वगुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणे

   ३. शेतकरी बांधवांना शेती व शेतीपूरक क्षेत्रातून उत्पन्नाचाशाश्वत स्त्रोत निर्माण करणे.

   ४. शेती क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोचविणे

   ५. आदिवासी शेतक-यांच्या बाबतीत विशेष लक्ष पूरवुनत्यांचे आर्थिक उन्नतीस हातभार लावून राहणीमान उंचावणे

   ६. जिल्हयातील शेतक-यांची उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे

   ७. शेती क्षेत्रातील मजुरांच्या समस्येवर मात करण्यासाठीयांत्रिकी करणाचा वापर वाढविणे.

    ८. जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातून जिल्हयातील शेतक-यांनाआवश्यक विविध कृषि विषयक योजना प्रभावीपणे                                                                        

 

विभागाची कार्यपध्दती

                    जिल्हा परिषद कृषि विभागामार्फत कृषिविषय जिल्हा परिषद सेस निधीतून योजना,राज्यपुरस्कृत योजना व   विविध  केंद्रपुरस्कृत योजना राबविल्या जाणा-या विविध  योजनांचे स्वरुप,तरतूद,राबविण्याची  कार्यपध्दती इ.गोष्टी   निश्चित केल्या जातात.या विविध योजना राबविताना   संबंधित जिल्हा परिषदेच्या समित्यांची मान्यता /अभिप्राय  घेऊन योजना राबविल्या जातात.या विभागामार्फ मुख्यत्वेकरुन वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या  जातात.तसेच जिल्हा स्तरावरुन गटस्तरावर अनुदान वितरण केले जाते.गट स्तरावर     

                     गटविकास अधिकारी पंचायत समिती   यांचे अधीनस्त कृषि विस्तार यंत्रणेची म्हणजेच कृषि अधिकारी,विस्तार अधिकारी (कृषि) नेमणूक करणेत आलेली  आहे.गटस्तरावरील या  यंत्रणेव्दारे विविध योजनांच्या   लाभार्थ्यांची निवड कृषि समितीव्दारे धोरनानुसार लाभार्थी स्वता: खरेदी करतात.जिल्हयातील खते, बियाणे , किटकनाशके या कृषि   निविष्ठांच्या पुरवठा व गुणवत्तेवर नियंत्रण  ठेवण्यासाठी जिल्हा  परिषद कृषि विभागात कार्यरत मोहिम अधिकारी यांचेमार्फत  कृषि सेवा केंद्राची  तपासणी केली जाते.

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

अक्र

अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव

पद

मूळ वेतन

ग्रेड वेतन

महागाई भत्ता

घरभाडे भत्ता

स्थानिक पुरक भत्ता

प्रवास भत्ता

धुलाई भत्ता

NPS Govt Contr.

एकूण

कृषि विकास अधिकारी 

-----रिक्त-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य)        

श्रीम.सारिका नामदेव शेलार

58600

0

18166

15822

300

2700

0

10748

106336

जिल्हा कृषि अधिकारी (विघयो)

श्री.डी.बी. घुले

98400

0

30504

26568

300

5400

0

0

161172

मोहिम अधिकारी       

श्री.तात्यासाहेब तुकाराम र्कोळेकर

60400

0

18724

16308

300

2700

0

11078

109510

सहा.प्रशासन अधिकारी           

श्री.जगदिश मिरकुटे

55100

0

17081

14877

300

2700

0

0

90058

सहा.लेखाधिकारी        

श्रीम.अ.प्र.घोलप

58500

0

18135

15795

300

2700

0

0

95430

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

श्रीम.एस.पी.संखे

53600

0

16616

14472

300

2700

0

0

87688

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)    

श्रीम.सायली सुहास सावंत

52000

0

17680

14040

300

2700

0

0

86720

वरिष्ठ सहाय्यक            

श्री.अभिजीत खडतरे

31400

0

9734

8478

300

2700

0

5759

58371

१०

वरिष्ठ सहाय्यक            

श्री.संदेश म्हसके

39900

0

12369

10773

300

2700

0

0

66042

११

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

-----रिक्त-----

0

0

0

0

0

0

0

0

0

१२

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री. नितीन पाटील

26800

0

8308

7236

200

2700

0

4915

50159

१३

कनिष्ठ सहाय्यक

श्रीम.प्रियांका जितेकर

30200

0

9362

8154

300

2700

0

5539

56255

१४

कनिष्ठ सहाय्यक  

श्री. प्रतिभा पवार

20500

0

6355

5535

300

1000

0

3760

37450

१५

कनिष्ठ सहाय्यक

-----रिक्त-----

0

0

0

0

0

0

0

0

0

१६

वाहन चालक

श्री.एस.एस.पानसरे

28400

0

8804

7668

300

2700

50

5209

53131

१७

शिपाई

श्री.संजय चव्हाण

22900

0

7099

6183

300

2250

50

4200

42982

१८

शिपाई

श्रीम.आर.एन.कचरे

24300

0

7533

6561

300

2700

50

4457

45901

१९

शिपाई

श्रीम.व्हि.यु.केदार

21000

0

6510

5670

300

1000

50

3851

38381

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

 

कृषि विषयक योजना अंमलबजावणी/संनियंत्रण.

श्रीम.सारिका नामदेव शेलार

 

कृषि विकास अधिकारी,

जिल्हा परिषद ठाणे

नियमित

अति मु.का. अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

2

जिल्हयातील  कृषि निविष्ठांचे गुणनियंत्रण.

नियमित

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

3

कार्यालयीन प्रमुख म्हणून वेळोवेळी निर्देशित केल्याप्रमाणे काम पाहणे.

नियमित

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

4

माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या अपिलाबाबतची कार्यवाही.

45 दिवस

राज्य माहिती आयुक्त कोकण विभाग ठाणे

 

 

 

 

 

 

1

 

जनमाहिती अधिकारी, आहरण व संवितरण अधिकार, आस्थापना, प्रशासन व लेखा बाबत आहरण संवितरण कामाची अंमलबजावणी करवून घेणे/नियंत्रण ठेवणे.

 

श्रीम.सारिका नामदेव शेलार

जिल्हा कृषि अधिकारी (सा.),

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

2

खासदार/आमदार/मंत्री महोदय यांचे तालुका पातळीवरील दौ-यास हजर राहून कृषि विषयक योजना व संबंधित  कामकाजाच्या संबधातील अहवाल सादर करणे.

त्वरित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

3

जनता दरबार सभेसंबधी कामकाज व सनियंत्रण.

विहित मुदतीत

कृषि विकास अधिकारी, जि.प. ठाणे

4

रासायनिक खते, बियाणे, किटकनाशके गुणनियंत्रण बाबतचे कामकाज पाहाणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

 

विशेष घटक योजना / आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना / आदिवासी उपयोजनांची अंमलबजावणी व नियंत्रण करणे.

श्री.डी.बी. घुले

जिल्हा कृषि अधिकारी (विघयो)

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

2

योजनातंर्गत कामांची पाहणी व तपासणी करणे.

लक्षांकानुसार नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

1

 

रासायनिक खते, अप्रमाणित नमुनेबाबत योग्य ती कार्यवाही (कोर्ट प्रकरणे/विक्रीबंदी आदेश/नोटीस बजावणे).

श्री.तात्यासाहेब तुकाराम र्कोळेकर

मोहिम अधिकारी

 

प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त       झाल्यानंतर त्वरीत

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

2

अप्रमाणित किटक नाशके, औषधे याबाबत योग्य ती कार्यवाही करणे.

 

प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त       झाल्यानंतर त्वरीत

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

3

अप्रमाणित बी- बियाण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही (कोर्ट प्रकरणे/विक्रीबंदी आदेश/नोटीस बजावणे).

 

प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त       झाल्यानंतर त्वरीत

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

4

खते,बियाणे किटकनाशके पुरवठा विक्री अहवाल सादर करणे.

 

साप्ताहिक / मासिक

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

5

रासायनिक खते, बियाणे ,किटकनाशके नमुने काढणे.

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

6

रासायनिक खते,बियाणे,किटकनाशके, गुणनियंत्रण संबधिचे काम करणे.

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

कृषि-५

 

श्री. बी.डी. जावीर

विस्तार  अधिकारी (कृषि)

 

 

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

कंपनीकडील प्राप्त खत, इनव्हॉईसेस गटांना कळविणे.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

रासायनिक खतांची मागणी नोंदविणे (खरीप/रब्बी) व गुणनियंत्रण निरिक्षक मासिक प्रगती अहवाल तयार करणे.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

बियाणे , खते, किटकनाशके संबंधिचे गुणनियंत्रण कामकाज पाहाणे.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

बियाणे तक्रारीबाबत तक्रार निवारण कामकाज.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

 

1

कृषि 2/3

माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे.

श्री.अभिजीत खडतरे,

वरिष्ठ सहाय्यक

 

(अतिरिक्त कार्यभार)

सहा. जन माहिती अधिकारी

तथा

सहा.प्रशासन अधिकारी

30 दिवस

अपिलीय प्राधिकारी तथा    कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

कृषि समिती सभेचे सर्व कामकाज पाहाणे व अंमलबजावणी करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

स्थायी समिती व जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा विषयक सर्व कामकाज पाहाणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

लोक आयुक्त प्रकरणे, जनता दरबार, लोकशाही दिन, पी.आर.सी. आदिवासी कमिटी कामकजावर नियंत्रण ठेवणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

प्रशासन ,नोंदणी शाखा , आस्थापनाविषयक बाबींवर  नियंत्रण ठेवणे व अंमलबजावणी करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

6

आय.एस.ओ. अंतर्गत कामकाज पाहाणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

7

यशवंत पंचायत राज अभियान अंतर्गत कामकाज पाहाणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

1

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कृषि अधिकारी सभेचे आयोजन तसेच इतिवृत्ताचे कामकाज संबधित कार्यासनाकडून करुन घेणे.

 

श्री.अभिजीत खडतरे,

वरिष्ठ सहाय्यक

 

(अतिरिक्त कार्यभार)

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (प्र.)

 

 

 

 

 

विहित मुदतीत

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

कृषि विभागातील सर्व सभांची तयारी  व माहितीचे संकलन करुन सादर करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

प्रशासन, नोंदणी शाखा व आस्थापनाविषयक बाबींवर नियंत्रण ठेवणे व अंमलबजावणी करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

पंचायत समितीतंर्गत कृषि विभागाची  व मुख्यालय कर्मचारी कार्यासनाची दप्तर तपासणी करणे.

वेळोवेळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे.

30 दिवसात

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

 

1

सहा. लेखा अधिकारी

लेखाविषयक  सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

श्रीम..प्र.घोलप

सहा.लेखा अधिकारी

वेळोवेळी  व विहित मुदतीत

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

पंचायत राज कमिटी, महालेखाकार, स्थानिक निधी लेखा परिच्छेद पूर्तता करणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

योजनांच्या कामाची नस्ती मु.ले.व वित्त अधिकारी जि.प.ठाणे विभागास सादर करणे

विहित मुदतीत

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

वेतन तरतूद पत्रव्यवहार फाईल संबधीचे कामकाज पहाणे व नियंत्रण ठेवणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

अंदाजपत्रके व सुधारीत अंदाजपत्रके तसेच खर्चाचे अहवालावर नियंत्रण ठेवणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

6

टी.एस.पी./ओ.टी.एस.पी./मेडा/आदिम व वि.घ.यो.योजनांचे प्रस्ताव सादर करणे तसेच लाभार्थी फी भरणा नांेद वहया अदयावत ठेवणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

7

महाऊर्जा देयके तपासणी करणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

1

लेखा-1

हस्तांतरीत  जिल्हा परिषद व अभिकरण योजनांचे खर्चाची नोंदवही अदयावत करुन खर्चाचा अहवाल सादर करणे व खर्चाचे विनियोग दाखले पाठविणे [वि.घ.यो.वगळून].

श्रीम.सायली सुहास सावंत

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)   

वेळोवळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

सर्व कर्मचा-यांची प्रवास भत्ते देयके तपासून तरतुदीसह मंजूरीसाठी अर्थ विभागास सादर करणे.

वेळोवेळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

वेतन व भत्ते अदा करणेसाठी कोषागारातून रक्कम  काढणेबाबतचे MTR-44 देयकावर तरतुद नमूद करुन अर्थ विभागास  सादर करणे.

विहीत मुदतीत

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

सर्व आर्थिक बाबीसंबंधीच्या खर्चाचे रजिस्टर अद्ययावत ठेवणे व अहवाल सादर करणे व गट स्तरावर वित्तप्रेषण पाठविणे.

विहीत मुदतीत

 

 

5

स्थानिक निधी लेखा ठाणे , महालेखाकार व पंचायत राज समिती मुबई यांच्या कार्यालयाकडील तपासणी विषयक लेखा परीक्षण मुद्यांची पूर्तता करणे.

वेळोवेळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

(जनरल) जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

 

6

कृषि

2/3

कृषि विभागाचे जि.प.योजनेचे वार्षिक अंदाजपत्रक

तयार करुन सादर करणे.

श्रीम.प्रियांका जितेकर

कनिष्ठ सहायक

 

वेळेावेळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणेे

 

7

चारमाही,सहा   खर्चाचे मासिक, त्रैमासिक , चार माहि, सहामाही, आठमाही, दहामाही, बारामाही  वार्षिक  अहवाल व  हस्तांतरीत व शासकीय अंदाजपत्रक तयार करुन कृषि आयुक्तालय म.रा.पुणे यांचे कार्यालयाकडे सादर करणे.

वेळोवेळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

8

जिल्हा परिषद योजना.  (समाविष्ट 17 योजनांचे) वार्षिक प्रशासन अहवाल.

तिमाही संपल्यानंतर 10 दिवसात

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

1

कृषि-१

 

श्री. प्रतिभा पवार

कनिष्ठ सहाय्यक

 

 

वार्षिक

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

 

वार्षिक

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

खरीप व रब्बी हंगाम साप्ताहिक व मासिक बियाणे अहवाल, मागणीसंबंधी कामकाज पाहाणे.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

शेतकरी मासिक वर्गणीदार.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

पीक स्पर्धा (राज्य / जिल्हा /तालुका पातळी).कृषिरत्न/ शेतनिष्ठ / कृषिभूषण / कृषिमित्र जिजामाता /उद्यान  इ.र् प्रस्तावांचे कामकाज पाहणे.

वार्षिक

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

 

1

आस्थापना

कृषि विभागातील आस्थापना शाखाची सर्व कामे (वर्ग-1 व वर्ग-4 अधिकारी व  कर्मचा-यांची वैयक्तीक नस्ती, सेवा पुस्तके ,अद्यावत करणे, वेतन वाढ व रजिस्टर अद्यावत ठेवणे, भ.नि.नि., गटविमा प्रकरणे, वैद्यकिय देयक व प्रवासभत्ता).

श्री.अभिजीत खडतरे वरिष्ठ सहाय्यक

 

 

 

 

 

 

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

2

 

जामीन कदबा रजिस्टर/नस्तीसहजामीन कदबे ,भनिनि अग्रीम,वर्ग-3 व वर्ग-4 चे पगार ,

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

3

 

वर्ग-1 ते वर्ग-4 अधिकारी/कर्मचारी तसेच कृषि अधिकारी/विस्तार अधिकारी कृषि यांचे गोपनिय अहवाल कामकाज पहाणे व त्याबाबतचे नोंदवही अदयावत ठेवणे.

वार्षिक

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

4

 

कृषि अधिकारी/विस्तार अधिकारी कृषि यांचे रोस्टर रजिस्टर तपासून अद्यावत करणे.

वार्षिक

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

5

 

वर्ग-2 ते वर्ग-4 अधिकारी/कर्मचा-यांचे व  कृषि  अधिकारी/विस्तार अधिकारी [कृषि] यांचे कालबध्द  पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे. तसेच वर्ग-2 ते वर्ग-3 अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

6

 

आस्थापना विषयक मासिक,त्रैमासिक, सेवानिवृत्त, कुंटुब निवृत्ती वेतन प्रकरणे, अनाधिकृत गैरहजरी  संबधीचा अहवाल, निलंबन व विभागीय चौकशी

प्रकरणांसंबधीचा अहवाल व रजिस्टर ठेवणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

7

 

कृषि अधिकारी/विस्तार अधिकारी कृषि  यांची जेष्ठता सूची व सेवेत कायम करणेसंबधीचे अ प्रमाण पत्र देणेसंबधीचे प्रस्ताव तयार करणे.

वार्षिक

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

8

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम -2005 अन्वये मागविणेत आलेली माहिती पुर्तता करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

9

 

जनता दरबार, लोकशाही दिन, पी.आर.सी., अनु. जमाती कमीटी, अनु.जाती कमीटी [मागासवर्गीय कमिटया] प्रश्नावली विषयक कामकाज करणे व

SO नस्ती अद्ययावत ठेवणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

10

 

वर्ग -3  तांत्रिक संवर्गातील कृषि अधिकारी, विस्तार अधिकारी (कृषि) मंजूर पदानुसार सरळ सेवा भरती प्रक्रीया राबविणे. तसेच बदल्यांचे व पदोन्नतीचे

प्रस्ताव तयार करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

प्रशासन

 

श्रीम.प्रियांका जितेकर

कनिष्ठ सहायक

 

श्री.नितीन पाटील

कनिष्ठ सहायक

 

 

 

 

 

 

 

 

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

2

मा.आयुक्त कार्यालयाकडील निरिक्षण टिपणी पूर्तता व अनुषंगिक पत्र व्यवहार.

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

3

मा. सभापती, कृषि समिती यांचे वाहन व कार्यालयीन वाहन  देखभाल दुरुस्ती.

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

4

कार्यालयीन प्रशासकीय बाबीं विषयक कामकाज [दुरध्वनी देयक, वीज देयक, सादील देयके, वाहनाचे देयके, प्रवास भत्ता देयके].

नियमित

सहाय्यक लेखाधिकारी, कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

 

5

 

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

6

वार्षिक प्रशासन अहवाल.नागरीकाची सनद विषयक कामकाज.

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

7

पंचायत समिती व कार्यालयीन दप्तर तपासणी.

वेळोवेळी

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

8

क्षेत्रीय कर्मचारी दैनंदिनी मंजूरी

वेळोवेळी

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

9

 

प्राप्त झाल्या नंतर 20 दिवसात

 

 

 

 

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

कृषि-२/३

सुधारीत औजारे, किटकनाशके औषधे वाटप करण्याबाबतची कार्यवाही करणे.

श्रीम.प्रियांका जितेकर

कनिष्ठ सहायक

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

2

बायोमेस विकास योजनेचे सर्व प्रकारचे कामकाज.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

3

 

जिल्हा परिषद सेस योजना व पंचायत समिती सेस योजना प्रस्ताव.

 

 

वार्षिक

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

4

जि.प.सेस योजनांविषयक सर्व प्रकारचे कामकाज

 

 

तरतुद उपलब्धतेंनुसार

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

5

जिल्हा परिषद योजना 50% अनुदानाने खरीप व रब्बी हंगामाकरीता नैसर्गिक आपत्ती व किड रोगांचे नियंत्रण करणे. किटकनाशके मागणी, पुरवठा, वसुली भरणा व त्यासंबंधी पत्रव्यवहार.

 

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

6

सर्व योजनांचे साप्ताहिक व मासिक प्रगती अहवाल पाठविणे.

कृषि समिती, स्थायी समिती

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

कृषि-1

गुणनियंत्रण शाखेचे सर्व कामकाज पाहणे.

 

 

श्रीम.प्रतिभा पवार

कनिष्ठ सहाय्यक

नियमित

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

2

नैसर्गिक आपत्तीमुळे अतिवृष्टी, पूर, गारपीट व इतर पीकांचं नुकसानीबाबत अहवाल तयार करणे व   अवर्षणजन्य परिस्थितीत/आपत्तीमध्ये पिक नुकसानीबाबतचा अहवाल.

 

 

नियमित

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

3

बियाणे, खते, किटकनाशके तक्रारी (गुणनियंत्रण),  कामकाज पाहाणे.

 1.   
 2.    
 3.  

नियमित

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

4

 1.    महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांच्या उत्पन्नाचा    अंदाज व आढावा घेण्यासाठी पिक कापणी प्रयोग    पर्यवेक्षणाबाबत कामकाज पाहाणे व दैनंदिन    पर्जन्यमानाची आकडेवारी.

 

 

हंगामी

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

5

 1.    विभागीय सभा (खरीप/रब्बी) पूर्वतयारीबाबतचे
 2.    कामकाज  पाहाणे.
 3.  
 4.  

हंगामी

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

6

 1.    
 2.    वर्ग 1 व वर्ग 2   यांचे संभाव्य फिरती कार्यक्रम व    दैनंदिनी.

 

 

 

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

अ. क्र.

 

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

कृषि-४

टिएसपी/ओटिएसपी व विघयोयोजनांतर्गत लाभार्थींची निवड प्रस्ताव.

श्रीम.प्रतिभा पवार

कनिष्ठ सहाय्यक

 

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

2

प्रपत्र अ, ब, क व सर्व योजनांचा मासिक प्रगती अहवाल पाठविणे.

दरमहा

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

3

जिल्हा वार्षिक आराखडा तयार करणे.TSP/SCP/OTSP .

विहित मुदतीत

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

4

TSP/SCP/OTSP ./विघयो योजनांचा खर्चाचा मासिक अहवाल  व त्रैमासिक अहवाल. 20 कलमी कार्यक्रम खर्चाचा मासिक अहवाल मा. मु.का.अ. यांच्या डायरीचे मासिक अहवाल सादर करणे.

दरमहा तसेच विहित मुदतीत

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

5

योजनंातर्गत सुधारीत अवजारे व पंपसंच खरेदीची तसेच निविष्ठा वाटपाबाबतचे आदेश काढणेची कार्यवाही करणे.

लाभार्थी मागणी व हंगामानुसार

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

6

योजनानिहाय/लाभार्थीनिहाय/बाबनिहाय रजिस्टर तयार करणे

 

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

7

नविन विहिर पूर्णत्वाची नोंद रजिस्टरला घेऊन मुल्यंाकन फाईल तयार करणे.

विहित मुदतीत

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

8

योजनानिहाय पुनर्विनियोजन प्रस्ताव तयार करणे. तसेच योजनंातर्गत असलेला पत्रव्यवहार व इतर येणारी सर्व कामे करणे.

दरवर्षी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

9

TSP/SCP लेखा परिक्षण पूर्तता TSP/OTSP/SCP/Master Register

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणे

10

कार्यालयातील भांडार, जंगम मालमत्ता (डेड स्टॉक) स्टेशनरी खरेदी, वितरण विषयक कामकाज पहाणे.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

अ. क्र.

 

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

 

 

आवक-

जावक

नोंदणी शाखेचे आवक / जावक शाखेचे काम करणे.

 

श्री. नितीन पाटील

कनिष्ठ

 सहाय्यक

नियमित

 

 

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

2

ISO अंतर्गंत चौकशी कक्ष आणि तक्रार रजिस्टर अद्यावत ठेवणे.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

3

कार्यविवरण नोंदवहीनुसार संदर्भाचे संकलन करुन अहवाल सादर करणे

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

4

मंत्री/खासदार/आमदार/लोक आयुक्त/आयुक्त/शासन संदर्भ/विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित/अतारांकित संदर्भ/लोकशाहीदिन/जनता दरबार नोंदवही  अद्ययावत ठेवणे व अहवाल सादर करणे.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

5

इतर  विषयक माहिती अहवाल.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

6

अभिलेख वर्गीकरण व निर्लेखन कामकाज पाहून नोंदवही अद्ययावत ठेवणे.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

7

डाक टपाल व मुद्रांक नोंदवही (अ व ब नोंदवही) अद्ययावत ठेवण.

 

वर्ग-1 ते वर्ग-4 अधिकारी कर्मचारी यांची वेतन व भत्ते विषयक बाबी व कृषि अधिकारी, विस्तार अधिकारी [कृषि] सेवार्थ प्रणाली विषयक कामकाज

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

अ.क्र.

समितीचे नांव

अध्यक्षांचे पदनाम

सदस्य संख्या

सदस्य सचिवाचे पदनाम

कृषि समिती

सभापती, कृषि समिती

११

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

अ.क्र.

योजनेचे नांव

योजनेचा उद्देश (दोन ओळीत)

लाभार्थी / पात्रतेचे निकष

कोणाकडे संपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नांव

दूरध्वनी क्रमांक

राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम 

 

१ स्वयंपाकासाठी बायोगॅस   

 पुरविणे.

२ एल.पी.जी. व इत्तर पारंपारीक उर्जा साधनांचा वापर कमी करणे

 

१.लाभार्थीकडे स्वत:ची मालकीची जागा आवश्यक.

२.पुरेसे जनावरे उपलब्ध अरणे आवश्यक.

३.या योजनेचा पुर्वी लाभ घेतलेला नसावा.

कृषि-३

०२२ २५३४११९२

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत /क्षेत्राबाहेरील (TSP / OTSP) आदिवासी शेतक-यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना.

 

आदिवासी शेतक-यांचे कृषि उत्पादन वाढीस सहाय्यक करुन त्यांच्या आर्थिक उन्नतीस मदत करणे

 

१ लाभार्थी हा दारीद्रय  रेषेखालील 6.00 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन धारण करणारा आदिवासी शेतकरी असावा.(7/12,8 अ उतारा व जातीचा दाखला आवश्यक)

२ )दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी नसल्यास अशा लाभार्थीकडे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न एकूण रु. 25,000/- पर्यंत मर्यादेत असावी.( उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक)

 

 

 

कृषि-४

०२२ २५३४११९२

अ.क्र.

योजनेचे नांव

योजनेचा उद्देश (दोन ओळीत)

लाभार्थी / पात्रतेचे निकष

कोणाकडे संपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नांव

दूरध्वनी क्रमांक

) अनुसुचित जाती  उपयोजना (SCP) अंतर्गत अनुसुचित जाती /नवबौध्द शेतक-यांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना.

 

 

अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांच्या  कृषि उत्पादन वाढीस सहाय्यक करुन त्यांच्या आर्थिक उन्नतीस मदत करणे

 

१) लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील 6.00 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन धारण करणारा अनुसुचित जाती / नवबौध्द शेतकरी असावा.

2)दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी नसल्यास अशा लाभार्थीकडे 6.00 हेक्टर पेक्षा कमी जमीन व त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,50.000/- पर्यंतेच्या मर्यादेत असावे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृषि-४

०२२ २५३४११९२

शेतकऱ्यांना/ बचतगटांना/ ग्रामसंघांना विविध साहित्य पुरवठा करणे.

१. बचतगटांना/ग्रामसंघांना/लोकसंचलित साधन केंद्रांना कृषि यांत्रिकी करणाच्या माध्यमातुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देऊन त्यांना उत्पन्नाचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण करणे.

 

२. शेतीमध्ये बहुतांशी महिला काम करतात. यांत्रिकीकरणामुळे प्रत्यक्ष शेतीत काम करणाऱ्या महिलांचे शारिरीक श्रम कमी करणे.

 

३. शेतीतील मजुरी या घटकावरील खर्च कमी करणे तसेच वाढलेल्या मजुरीच्या दरामुळे उत्पादन खर्चात होणारी वाढ कमी करणे.

 

४. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीची कामे वेगात, वेळेत व गुणवत्ता पूर्ण करणे.

 १. सदर योजनेचा लाभ बचतगट, ग्रामसंघ तसेच लोकसंचलित साधन केंद्र यांना देय राहिल.

 

२. जिल्हयात महाराष्ट्र राज्य महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनन्नोती अभियान व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बचतगटांची संख्या मोठी आहे. या योजनेचा लाभ या यंत्रणेकडील बचतगट, ग्रामसंघ, लोकसंचलित साधन केंद्र यांना प्रथम प्राधान्याने देण्यात येईल.

 

३. रोजगार निर्मिती हा उददेश असल्याने बचतगट, ग्रामसंघ, लोकसंचलित

 

साधन केंद्र यांचे नावे शेतजमीन असण्याची आवश्यकता नाही. ४. या योजने अंतर्गत ट्रॅक्टर व असेसरीज, पॉवर टिलर व असेसरिज, भात लावणी यंत्र (Transplanter), भात कापणीयंत्र (Reaper), गवत कापणी यंत्र (Brush Cutter), मळणीयंत्र (Thresher) डिझेल इंजिन पंपसंच, पेट्रो इंजिन पंपसंच, पेट्रोडिझेल इंजिन पंपसंच, स्प्रेपंप, पाईप संच व कृषि विभागाने नमुद केलेली इतर औजारे यांचा समावेश असेल. ट्रॅक्टर खरेदी केल्यास उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचेकडे ट्रॅक्टरचा विमा व नोंदणी करणे आवश्यक राहिल. ५. या योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी खर्चाच्या ९०% जास्तीत जास्त र.रु.०३.०० लाख एवढे प्रोत्साहनपर सहाय्यक अनुदान देय राहिल. उर्वरित १०% हिस्सा लाभार्थीनी भरावयाचा आहे.

 

 

 

कृषि-२

 

०२२ २५३४११९२

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र.

योजनेचे नांव

योजनेचा उद्देश (दोन ओळीत)

लाभार्थी / पात्रतेचे निकष

कोणाकडे संपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नांव

दूरध्वनी क्रमांक

बचतगटांना/ ग्रामसंघांना अनुदानाने औजारे बँक (Tool Bank) देणे

  (हरितयंत्रे)

 

 

१.ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना कृषि क्षेत्रातून शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण्‍ करणे

२.कृषि क्षेत्रात यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देऊन मजुरांअभावी येणारी समस्या दुर करणे.

1. ग्रामीण भागातील नोंदणीकृत महिला बचत गट.

2. महिला बचतगटांचा नोंदणीकृत ग्रामसंघ

3.महिला बचतगटांचे नोंदणीकृत लोकसंचलित साधन केंद्र यांना लाभ देय                                                          लाभ देय

कृषि-2/3

 

०२२ २५३४११९२

शेतकरी/ शेतमजुर/ बचतगट यांना सुधारीत कृषि औजारांचा पुरवठा करणे

शेतक-शंतक-याना तसेच बचत गटांनाा स्वयंचलीत व मनुष्य बळाने चालनारी विधि सुधारीत अवजारे अनुदानाने पुरवठा काणे.

१. सदर योजनेचा लाभ शेतकरी, शेतमजुर, बचत गट, ग्रामसंघ व आत्मा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यां व NGO यांना देय राहील. शेतमजुर, बचत गट, ग्रामसंघ व आत्मा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व NGO यांचे बाबत रोजगार निर्मिती हा उद्देश असल्याने त्यांचे स्वतःचे नावे शेतजमिन असण्याची आवश्यकता नाही.

२. पात्र लाभार्थी ठरविणेचे अधिकार पंचायत समिती किंवा गटविकास अधिकारी यांना राहील. लाभार्थी निवड करताना प्रथम येणा-या शेतक यांना प्रथम प्राधान्य देणेत येईल.

३. स्वयंचलित यंत्राने चालणारी सुधारीत औजारे उदा. पॉवर टिलर, पॅडी ट्रान्सप्लांटर, रिपर, ग्रास कटर, पॉवर विडर, पॉवर थ्रेशर, विनोविंग फॅन, चाफ कटर, पेरणी यंत्र, तसेच इतर सर्व स्वयंचलित यंत्राने चालणारी औजारे यांना अनुदान देय राहिल.

कृषि-2/3

 

०२२ २५३४११९२

 

7

 

शेतकरी/ शेतमजुर/ बचतगट यांना विविध कृषि निविष्ठांचा पुरवठा करणे

 

विविध पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, विविध कृषि निविष्ठा, सुधारीत, संकरीत बियाणे, जैविक, रासायनिक खते, सुक्ष्म मुलद्रव्ये, रासायनिक व जैविक किटकनाशके इत्यादी स्थानिक पातळीवर अनुदानाने उपलब्ध करुन देणे. तसेच बियाणे बदलाचा दर वाढविणे व एकात्मिक पीक संरक्षण उपायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे. खतांच्या वापरातून जमिनीचा पोत सुधारणे व पिकांच्या उत्पादनात वाढ करणे.

 

१. सदर योजनेचा लाभ शेतकरी, शेतमजुर, महिला, बचत गट, ग्रामसंघ व आत्मा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच NGO यांना देय राहील. शेतमजुर, महिला, बचत गट, ग्रामसंघ व आत्मा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व NGO यांचेबाबत रोजगार निर्मिती हा उद्देश असल्याने त्यांचे स्वतःचे नावे शेतजमिन असण्याची आवश्यकता नाही.

 

२. पात्र लाभार्थी ठरविणेचे अधिकार पंचायत समिती किंवा गटविकास अधिकारी यांना राहील. योजनेचा लाभ देताना प्रथम येणा-या शेतक-यांना प्रथम प्राधान्य देणेत येईल.

 

३. विविध कृषि निविष्ठांमध्ये, सुधारीत, संकरीत बियाणे, कंद, कलमे, रोपे, संजीवके, संप्रेरके, जमीन सुधारके. (उदा. जिप्सम ) जैविक, रासायनिक खते, सुक्ष्म मुलद्रव्ये, रासायनिक जैविक किटकनाशके इत्यादी सर्व प्रकारच्या कृषि निविष्ठांना अनुदान देय राहील.

 

कृषि-2/3

 

०२२ २५३४११९२

 

 

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

अ.क्र.

वर्ष

प्राप्त अभिलेखांचा तपशिल

गठ्ठे

नस्ती

एकुण

एकुण

२०११

६७

३६

२४

१२७

६६८

४६२

३६२

१४९२

२०१२

४४

५०

२९

५०

१२१४

१२९३

२०१३

११

१४

३९

६४

११६

१६०

९६०

१२३६

२०१४

१४

३३

४७

९४

६८

१६७

६७८

९१३

२०१५

१२

२३

५६

९१

७८

१७८

५८७

८४३

२०१६

 

 

 

 

 

 

 

 

२०१७

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

 

कृषि विषयक योजना अंमलबजावणी/संनियंत्रण.

श्रीम.सारिका नामदेव शेलार

 

कृषि विकास अधिकारी,

जिल्हा परिषद ठाणे

नियमित

अति मु.का. अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

2

जिल्हयातील  कृषि निविष्ठांचे गुणनियंत्रण.

नियमित

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

3

कार्यालयीन प्रमुख म्हणून वेळोवेळी निर्देशित केल्याप्रमाणे काम पाहणे.

नियमित

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

4

माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या अपिलाबाबतची कार्यवाही.

45 दिवस

राज्य माहिती आयुक्त कोकण विभाग ठाणे

 

 

 

 

 

 

1

 

जनमाहिती अधिकारी, आहरण व संवितरण अधिकार, आस्थापना, प्रशासन व लेखा बाबत आहरण संवितरण कामाची अंमलबजावणी करवून घेणे/नियंत्रण ठेवणे.

 

श्रीम.सारिका नामदेव शेलार

जिल्हा कृषि अधिकारी (सा.),

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

2

खासदार/आमदार/मंत्री महोदय यांचे तालुका पातळीवरील दौ-यास हजर राहून कृषि विषयक योजना व संबंधित  कामकाजाच्या संबधातील अहवाल सादर करणे.

त्वरित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

3

जनता दरबार सभेसंबधी कामकाज व सनियंत्रण.

विहित मुदतीत

कृषि विकास अधिकारी, जि.प. ठाणे

4

रासायनिक खते, बियाणे, किटकनाशके गुणनियंत्रण बाबतचे कामकाज पाहाणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

 

विशेष घटक योजना / आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना / आदिवासी उपयोजनांची अंमलबजावणी व नियंत्रण करणे.

श्री.डी.बी. घुले

जिल्हा कृषि अधिकारी (विघयो)

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

2

योजनातंर्गत कामांची पाहणी व तपासणी करणे.

लक्षांकानुसार नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

1

 

रासायनिक खते, अप्रमाणित नमुनेबाबत योग्य ती कार्यवाही (कोर्ट प्रकरणे/विक्रीबंदी आदेश/नोटीस बजावणे).

श्री.तात्यासाहेब तुकाराम र्कोळेकर

मोहिम अधिकारी

 

प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त       झाल्यानंतर त्वरीत

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

2

अप्रमाणित किटक नाशके, औषधे याबाबत योग्य ती कार्यवाही करणे.

 

प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त       झाल्यानंतर त्वरीत

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

3

अप्रमाणित बी- बियाण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही (कोर्ट प्रकरणे/विक्रीबंदी आदेश/नोटीस बजावणे).

 

प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त       झाल्यानंतर त्वरीत

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

4

खते,बियाणे किटकनाशके पुरवठा विक्री अहवाल सादर करणे.

 

साप्ताहिक / मासिक

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

5

रासायनिक खते, बियाणे ,किटकनाशके नमुने काढणे.

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

6

रासायनिक खते,बियाणे,किटकनाशके, गुणनियंत्रण संबधिचे काम करणे.

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

कृषि-५

 

श्री. बी.डी. जावीर

विस्तार  अधिकारी (कृषि)

 

 

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

कंपनीकडील प्राप्त खत, इनव्हॉईसेस गटांना कळविणे.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

रासायनिक खतांची मागणी नोंदविणे (खरीप/रब्बी) व गुणनियंत्रण निरिक्षक मासिक प्रगती अहवाल तयार करणे.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

बियाणे , खते, किटकनाशके संबंधिचे गुणनियंत्रण कामकाज पाहाणे.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

बियाणे तक्रारीबाबत तक्रार निवारण कामकाज.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

 

1

कृषि 2/3

माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे.

श्री.अभिजीत खडतरे,

वरिष्ठ सहाय्यक

 

(अतिरिक्त कार्यभार)

सहा. जन माहिती अधिकारी

तथा

सहा.प्रशासन अधिकारी

30 दिवस

अपिलीय प्राधिकारी तथा    कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

कृषि समिती सभेचे सर्व कामकाज पाहाणे व अंमलबजावणी करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

स्थायी समिती व जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा विषयक सर्व कामकाज पाहाणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

लोक आयुक्त प्रकरणे, जनता दरबार, लोकशाही दिन, पी.आर.सी. आदिवासी कमिटी कामकजावर नियंत्रण ठेवणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

प्रशासन ,नोंदणी शाखा , आस्थापनाविषयक बाबींवर  नियंत्रण ठेवणे व अंमलबजावणी करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

6

आय.एस.ओ. अंतर्गत कामकाज पाहाणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

7

यशवंत पंचायत राज अभियान अंतर्गत कामकाज पाहाणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

1

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कृषि अधिकारी सभेचे आयोजन तसेच इतिवृत्ताचे कामकाज संबधित कार्यासनाकडून करुन घेणे.

 

श्री.अभिजीत खडतरे,

वरिष्ठ सहाय्यक

 

(अतिरिक्त कार्यभार)

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (प्र.)

 

 

 

 

 

विहित मुदतीत

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

कृषि विभागातील सर्व सभांची तयारी  व माहितीचे संकलन करुन सादर करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

प्रशासन, नोंदणी शाखा व आस्थापनाविषयक बाबींवर नियंत्रण ठेवणे व अंमलबजावणी करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

पंचायत समितीतंर्गत कृषि विभागाची  व मुख्यालय कर्मचारी कार्यासनाची दप्तर तपासणी करणे.

वेळोवेळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे.

30 दिवसात

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

 

1

सहा. लेखा अधिकारी

लेखाविषयक  सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

श्रीम..प्र.घोलप

सहा.लेखा अधिकारी

वेळोवेळी  व विहित मुदतीत

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

पंचायत राज कमिटी, महालेखाकार, स्थानिक निधी लेखा परिच्छेद पूर्तता करणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

योजनांच्या कामाची नस्ती मु.ले.व वित्त अधिकारी जि.प.ठाणे विभागास सादर करणे

विहित मुदतीत

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

वेतन तरतूद पत्रव्यवहार फाईल संबधीचे कामकाज पहाणे व नियंत्रण ठेवणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

अंदाजपत्रके व सुधारीत अंदाजपत्रके तसेच खर्चाचे अहवालावर नियंत्रण ठेवणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

6

टी.एस.पी./ओ.टी.एस.पी./मेडा/आदिम व वि.घ.यो.योजनांचे प्रस्ताव सादर करणे तसेच लाभार्थी फी भरणा नांेद वहया अदयावत ठेवणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

7

महाऊर्जा देयके तपासणी करणे.

वेळोवळी

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

1

लेखा-1

हस्तांतरीत  जिल्हा परिषद व अभिकरण योजनांचे खर्चाची नोंदवही अदयावत करुन खर्चाचा अहवाल सादर करणे व खर्चाचे विनियोग दाखले पाठविणे [वि.घ.यो.वगळून].

श्रीम.सायली सुहास सावंत

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)   

वेळोवळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

सर्व कर्मचा-यांची प्रवास भत्ते देयके तपासून तरतुदीसह मंजूरीसाठी अर्थ विभागास सादर करणे.

वेळोवेळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

वेतन व भत्ते अदा करणेसाठी कोषागारातून रक्कम  काढणेबाबतचे MTR-44 देयकावर तरतुद नमूद करुन अर्थ विभागास  सादर करणे.

विहीत मुदतीत

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

सर्व आर्थिक बाबीसंबंधीच्या खर्चाचे रजिस्टर अद्ययावत ठेवणे व अहवाल सादर करणे व गट स्तरावर वित्तप्रेषण पाठविणे.

विहीत मुदतीत

 

 

5

स्थानिक निधी लेखा ठाणे , महालेखाकार व पंचायत राज समिती मुबई यांच्या कार्यालयाकडील तपासणी विषयक लेखा परीक्षण मुद्यांची पूर्तता करणे.

वेळोवेळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

(जनरल) जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

 

6

कृषि

2/3

कृषि विभागाचे जि.प.योजनेचे वार्षिक अंदाजपत्रक

तयार करुन सादर करणे.

श्रीम.प्रियांका जितेकर

कनिष्ठ सहायक

 

वेळेावेळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणेे

 

7

चारमाही,सहा   खर्चाचे मासिक, त्रैमासिक , चार माहि, सहामाही, आठमाही, दहामाही, बारामाही  वार्षिक  अहवाल व  हस्तांतरीत व शासकीय अंदाजपत्रक तयार करुन कृषि आयुक्तालय म.रा.पुणे यांचे कार्यालयाकडे सादर करणे.

वेळोवेळी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

8

जिल्हा परिषद योजना.  (समाविष्ट 17 योजनांचे) वार्षिक प्रशासन अहवाल.

तिमाही संपल्यानंतर 10 दिवसात

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

1

कृषि-१

 

श्री. प्रतिभा पवार

कनिष्ठ सहाय्यक

 

 

वार्षिक

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

2

 

वार्षिक

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

3

खरीप व रब्बी हंगाम साप्ताहिक व मासिक बियाणे अहवाल, मागणीसंबंधी कामकाज पाहाणे.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

4

शेतकरी मासिक वर्गणीदार.

नियमित

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

5

पीक स्पर्धा (राज्य / जिल्हा /तालुका पातळी).कृषिरत्न/ शेतनिष्ठ / कृषिभूषण / कृषिमित्र जिजामाता /उद्यान  इ.र् प्रस्तावांचे कामकाज पाहणे.

वार्षिक

मोहिम अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

 

1

आस्थापना

कृषि विभागातील आस्थापना शाखाची सर्व कामे (वर्ग-1 व वर्ग-4 अधिकारी व  कर्मचा-यांची वैयक्तीक नस्ती, सेवा पुस्तके ,अद्यावत करणे, वेतन वाढ व रजिस्टर अद्यावत ठेवणे, भ.नि.नि., गटविमा प्रकरणे, वैद्यकिय देयक व प्रवासभत्ता).

श्री.अभिजीत खडतरे वरिष्ठ सहाय्यक

 

 

 

 

 

 

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

2

 

जामीन कदबा रजिस्टर/नस्तीसहजामीन कदबे ,भनिनि अग्रीम,वर्ग-3 व वर्ग-4 चे पगार ,

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

3

 

वर्ग-1 ते वर्ग-4 अधिकारी/कर्मचारी तसेच कृषि अधिकारी/विस्तार अधिकारी कृषि यांचे गोपनिय अहवाल कामकाज पहाणे व त्याबाबतचे नोंदवही अदयावत ठेवणे.

वार्षिक

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

4

 

कृषि अधिकारी/विस्तार अधिकारी कृषि यांचे रोस्टर रजिस्टर तपासून अद्यावत करणे.

वार्षिक

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

5

 

वर्ग-2 ते वर्ग-4 अधिकारी/कर्मचा-यांचे व  कृषि  अधिकारी/विस्तार अधिकारी [कृषि] यांचे कालबध्द  पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे. तसेच वर्ग-2 ते वर्ग-3 अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

6

 

आस्थापना विषयक मासिक,त्रैमासिक, सेवानिवृत्त, कुंटुब निवृत्ती वेतन प्रकरणे, अनाधिकृत गैरहजरी  संबधीचा अहवाल, निलंबन व विभागीय चौकशी

प्रकरणांसंबधीचा अहवाल व रजिस्टर ठेवणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

7

 

कृषि अधिकारी/विस्तार अधिकारी कृषि  यांची जेष्ठता सूची व सेवेत कायम करणेसंबधीचे अ प्रमाण पत्र देणेसंबधीचे प्रस्ताव तयार करणे.

वार्षिक

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

8

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम -2005 अन्वये मागविणेत आलेली माहिती पुर्तता करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

9

 

जनता दरबार, लोकशाही दिन, पी.आर.सी., अनु. जमाती कमीटी, अनु.जाती कमीटी [मागासवर्गीय कमिटया] प्रश्नावली विषयक कामकाज करणे व

SO नस्ती अद्ययावत ठेवणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

10

 

वर्ग -3  तांत्रिक संवर्गातील कृषि अधिकारी, विस्तार अधिकारी (कृषि) मंजूर पदानुसार सरळ सेवा भरती प्रक्रीया राबविणे. तसेच बदल्यांचे व पदोन्नतीचे

प्रस्ताव तयार करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

प्रशासन

 

श्रीम.प्रियांका जितेकर

कनिष्ठ सहायक

 

श्री.नितीन पाटील

कनिष्ठ सहायक

 

 

 

 

 

 

 

 

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

2

मा.आयुक्त कार्यालयाकडील निरिक्षण टिपणी पूर्तता व अनुषंगिक पत्र व्यवहार.

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

3

मा. सभापती, कृषि समिती यांचे वाहन व कार्यालयीन वाहन  देखभाल दुरुस्ती.

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

4

कार्यालयीन प्रशासकीय बाबीं विषयक कामकाज [दुरध्वनी देयक, वीज देयक, सादील देयके, वाहनाचे देयके, प्रवास भत्ता देयके].

नियमित

सहाय्यक लेखाधिकारी, कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

 

5

 

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

6

वार्षिक प्रशासन अहवाल.नागरीकाची सनद विषयक कामकाज.

नियमित

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

7

पंचायत समिती व कार्यालयीन दप्तर तपासणी.

वेळोवेळी

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

8

क्षेत्रीय कर्मचारी दैनंदिनी मंजूरी

वेळोवेळी

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

9

 

प्राप्त झाल्या नंतर 20 दिवसात

 

 

 

 

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कृषि विभाग, जि.प.ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

कृषि-२/३

सुधारीत औजारे, किटकनाशके औषधे वाटप करण्याबाबतची कार्यवाही करणे.

श्रीम.प्रियांका जितेकर

कनिष्ठ सहायक

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

2

बायोमेस विकास योजनेचे सर्व प्रकारचे कामकाज.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

3

 

जिल्हा परिषद सेस योजना व पंचायत समिती सेस योजना प्रस्ताव.

 

 

वार्षिक

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

4

जि.प.सेस योजनांविषयक सर्व प्रकारचे कामकाज

 

 

तरतुद उपलब्धतेंनुसार

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

5

जिल्हा परिषद योजना 50% अनुदानाने खरीप व रब्बी हंगामाकरीता नैसर्गिक आपत्ती व किड रोगांचे नियंत्रण करणे. किटकनाशके मागणी, पुरवठा, वसुली भरणा व त्यासंबंधी पत्रव्यवहार.

 

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

6

सर्व योजनांचे साप्ताहिक व मासिक प्रगती अहवाल पाठविणे.

कृषि समिती, स्थायी समिती

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

अ. क्र.

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

कृषि-1

गुणनियंत्रण शाखेचे सर्व कामकाज पाहणे.

 

 

श्रीम.प्रतिभा पवार

कनिष्ठ सहाय्यक

नियमित

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

2

नैसर्गिक आपत्तीमुळे अतिवृष्टी, पूर, गारपीट व इतर पीकांचं नुकसानीबाबत अहवाल तयार करणे व   अवर्षणजन्य परिस्थितीत/आपत्तीमध्ये पिक नुकसानीबाबतचा अहवाल.

 

 

नियमित

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

3

बियाणे, खते, किटकनाशके तक्रारी (गुणनियंत्रण),  कामकाज पाहाणे.

 1.   
 2.    
 3.  

नियमित

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

4

 1.    महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांच्या उत्पन्नाचा    अंदाज व आढावा घेण्यासाठी पिक कापणी प्रयोग    पर्यवेक्षणाबाबत कामकाज पाहाणे व दैनंदिन    पर्जन्यमानाची आकडेवारी.

 

 

हंगामी

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

5

 1.    विभागीय सभा (खरीप/रब्बी) पूर्वतयारीबाबतचे
 2.    कामकाज  पाहाणे.
 3.  
 4.  

हंगामी

मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे

6

 1.    
 2.    वर्ग 1 व वर्ग 2   यांचे संभाव्य फिरती कार्यक्रम व    दैनंदिनी.

 

 

 

 

नियमित

कृषि विकास अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

अ. क्र.

 

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

कृषि-४

टिएसपी/ओटिएसपी व विघयोयोजनांतर्गत लाभार्थींची निवड प्रस्ताव.

श्रीम.प्रतिभा पवार

कनिष्ठ सहाय्यक

 

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

2

प्रपत्र अ, ब, क व सर्व योजनांचा मासिक प्रगती अहवाल पाठविणे.

दरमहा

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

3

जिल्हा वार्षिक आराखडा तयार करणे.TSP/SCP/OTSP .

विहित मुदतीत

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

4

TSP/SCP/OTSP ./विघयो योजनांचा खर्चाचा मासिक अहवाल  व त्रैमासिक अहवाल. 20 कलमी कार्यक्रम खर्चाचा मासिक अहवाल मा. मु.का.अ. यांच्या डायरीचे मासिक अहवाल सादर करणे.

दरमहा तसेच विहित मुदतीत

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

5

योजनंातर्गत सुधारीत अवजारे व पंपसंच खरेदीची तसेच निविष्ठा वाटपाबाबतचे आदेश काढणेची कार्यवाही करणे.

लाभार्थी मागणी व हंगामानुसार

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

6

योजनानिहाय/लाभार्थीनिहाय/बाबनिहाय रजिस्टर तयार करणे

 

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

7

नविन विहिर पूर्णत्वाची नोंद रजिस्टरला घेऊन मुल्यंाकन फाईल तयार करणे.

विहित मुदतीत

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

8

योजनानिहाय पुनर्विनियोजन प्रस्ताव तयार करणे. तसेच योजनंातर्गत असलेला पत्रव्यवहार व इतर येणारी सर्व कामे करणे.

दरवर्षी

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

9

TSP/SCP लेखा परिक्षण पूर्तता TSP/OTSP/SCP/Master Register

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणे

10

कार्यालयातील भांडार, जंगम मालमत्ता (डेड स्टॉक) स्टेशनरी खरेदी, वितरण विषयक कामकाज पहाणे.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[विघयो]जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

अ. क्र.

 

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

 

 

आवक-

जावक

नोंदणी शाखेचे आवक / जावक शाखेचे काम करणे.

 

श्री. नितीन पाटील

कनिष्ठ

 सहाय्यक

नियमित

 

 

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

2

ISO अंतर्गंत चौकशी कक्ष आणि तक्रार रजिस्टर अद्यावत ठेवणे.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

3

कार्यविवरण नोंदवहीनुसार संदर्भाचे संकलन करुन अहवाल सादर करणे

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

4

मंत्री/खासदार/आमदार/लोक आयुक्त/आयुक्त/शासन संदर्भ/विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित/अतारांकित संदर्भ/लोकशाहीदिन/जनता दरबार नोंदवही  अद्ययावत ठेवणे व अहवाल सादर करणे.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

5

इतर  विषयक माहिती अहवाल.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

6

अभिलेख वर्गीकरण व निर्लेखन कामकाज पाहून नोंदवही अद्ययावत ठेवणे.

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

7

डाक टपाल व मुद्रांक नोंदवही (अ व ब नोंदवही) अद्ययावत ठेवण.

 

वर्ग-1 ते वर्ग-4 अधिकारी कर्मचारी यांची वेतन व भत्ते विषयक बाबी व कृषि अधिकारी, विस्तार अधिकारी [कृषि] सेवार्थ प्रणाली विषयक कामकाज

नियमित

जिल्हा कृषि अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

अंदाजपत्रक

जि..सेस योजना सन 2022-23 मुळ अंदाजपत्रक

     

.क्र

योजनेचे नाव

 मंजूर  तरतूद र.रु.

1

बायोगॅस बांधणीकरीता पुरक अनुदान देणे

200000

2

कृषि दिन साजरा करणे व पिक स्पर्धा विजेत्यांना बक्षिसे देणे

100000

3

बचत गटांना/ ग्रामसंघांना अनुदानाने औजारे बँक (Tool Bank) देणे (हरितयंत्रे)

3500000

4

शेतकऱ्यांना/ बचतगटांना/ ग्रामसंघांना विविध सिंचन साहित्य पुरवठा करणे

5000000

5

 कृषि  प्रचार व प्रसिध्दीसाठी साहित्य खरेदी करणे - साहित्यनिर्माण करणे

250000

6

सादिल खर्च

500000

7

शेतकरी/ शेतमजुर/ बचतगट यांना विविध कृषि निविष्ठांचा पुरवठा करणे

3000000

8

शेतकरी/ शेतमजुर/ बचतगट यांना पिक संरक्षण औजारे पुरवठा करणे

500000

9

शेतकरी/ शेतमजुर/ बचतगट यांना सुधारीत कृषि औजारांचा पुरवठा करणे

2000000

10

शेतकरी/शेतमजुर/बचतगट यांना सौर ऊर्जेवर आधारीत साहित्याचा पुरवठा करणे

2500000

11

विविध कृषि निविष्ठा, औजारे व साहित्य वाहतुक करणे

400000

12

कृषि गोडाऊन बांधणे, दुरुस्ती व देखभाल करणे

3000000

13

कृषि तंत्रज्ञान प्रचार व प्रसाराकरीता प्रशिक्षणे, प्रात्यक्षिके, प्रदर्शने व सहली आयोजित करणे

500000

14

कृषी क्षेत्रात  प्लॅस्टिक तंत्रज्ञानाच्या  वापरास प्रोत्साहन देणे

1000000

15

आपत्कालिन परिस्थितीत उपाय योजना करणे

500000

16

शेतक-यांना पिक संरक्षणाकरिता काटेरी तार/सौर कुंपणासाठी अर्थसहाय्य करणे.

3000000

17

शेतक-यांचे उत्पन्न वाढीसाठी फुलशेती लागवडीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे

1000000

18

शेतक-यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषि कर्ज मित्र योजना राबविण्याबाबत

100000

19

पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ स्वाभिमान योजनेंतर्गत शेतकरी/शेतमजूर/बचतगट/ग्रामसंघ यांना भाजीपाला विक्रीसाठी साहित्य पुरविणे

2000000

20

मधुमक्षिका पालन व्यवसायास चालना देणे

1000000

21

नाविन्यपूर्ण योजना

1000

 

एकुण

30051000

 

 

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

अर्ज नमुने

 

लाभार्थी अर्ज, निवड ते अनुदान PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यापर्यंतची कार्यवाही ऑनलाइन पद्धतीने महाडीबीटी पोर्टल द्वारे सन 2020-21 पासून नव्याने सुरू झालेली आहे.

 

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

अ.क्र.

विभागांची नाव व पत्ता

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक

फॅक्स क्रमांक

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे

०२२ २५३४११९२

 ------

 

 

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

वर्ग – ३

अ.क्र.

कर्मचा-याचे नांव

कोणत्या जि.प.कडून येणार आहे

प्रवर्ग

ज्या प्रवर्गात सामावून घ्यायचे आहेत त्या प्रवर्गाची जागा रिक्त आहे का ?

शेरा

 

 

 

 

वर्ग- ४

अ.क्र.

कर्मचा-याचे नांव

कोणत्या जि.प.कडून येणार आहे

प्रवर्ग

ज्या प्रवर्गात सामावून घ्यायचे आहेत त्या प्रवर्गाची जागा रिक्त आहे का ?

शेरा

 

 

 

 

यशोगाथा

छायाचित्र दालन