वित्त विभाग

प्रस्तावना

     

प्रस्तावना

    जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहारा संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडून करण्यात येत असते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असून ते महाराष्ट्र  वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा  वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. वित्त विभागात उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (गट -अ) व दोन लेखा अधिकारी (गट-ब) कार्यरत आहेत.

विभागाची संरचना

  

संपर्क

संपर्क –  अर्थ विभाग

 1.  
 2. कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक  -  022-25335108
 3. कार्यालयाचा ईमेल आयडी     -  fdzpthane@gmail.com
 4. शासकीय मेल आयडी -                      cafofd.zpthane-mh@gov.in

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ – सकाळी ९.४५  ते ६.१५
सर्व शनिवार रविवार व शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्टया सोडून

विभागाचे ध्येय

विभागाचे ध्येय -

 1. जिल्हा परिषदेचे सुयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन करणे
 2. जिल्हा परिषदेचे लेखे विहीत नमुन्यात ठेवणे.
 3. जिल्हा परिषदेचे वार्षिक लेखे तयार करुन जिल्हा परिषदेची मान्यता घेवून शासनास सादर करणे.
 4. जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्नाचे अंदाजपत्रक तयार करणे.

विभागाची कार्यपध्दती

विभागाची कार्यपध्दती

      अर्थ विभागांतर्गत मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे नियंत्रणाखली कामकाज चालते. तसेच ते जिल्हा परिषदेचे आर्थीक बाबींचे सल्लागार असतात. या विभागामार्फत पुढीलप्रमाणे कामकाज चालते.

1. जिल्हा प्ररिषदेच्या लेख्याचे संकलन करणे.

2. प्रारंभिक लेखे व देयकाची तपासणी करणे,अर्थ संकल्पीय अंदाज व बिलांची तपासणी व प्रदान करणे, तसेच

    जि.प.च्या विविध विभागकडुन मंजुरीसाठी येणारी देयके मंजुर करुन प्रदान करणे.

3.जिल्हा परिषदच्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे ठेवणे तसेच भविष्य निर्वाह निधी व

    गटविमा रकमा प्रदान करणे.

4. NPS योजना लागु असणा-या जिल्हा परिषदा‍कडील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांना PRAN नंबर 

     देणसाठीची कार्यवाही करणे तसेच दरमहा अंशदान कर्मचा-यांच्या NPS

      खात्यावर वर्ग करणेसाठी NSDL कडे पाठविणे.

5. जिल्हा परिषदच्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते प्रदान करणे.

6. जिल्हा परिषदच्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणास मंजुरी देणे तसेच तद अनुषगीक

    सर्व अभिलेख नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे.

7. अर्थ संकल्पीय अंदाज पत्रक तयार करणे, आर्थीक जमाखर्चाच्या लेख्याचे विवरणपत्र तयार करणे.

8.  जिल्हा परिषदेच्या आर्थीक बाबीवर सल्ला देणे व आर्थीक दायीत्वावर लक्ष ठेवणे.

9.  मासिक व वार्षीक हिशेब संकलन करणे.

10. सर्व पंचायत समिती कार्यालयांचे अंतर्गत लेखापरिक्षण करुन घेणे व त्याच बरोबर स्थानिक निधी लेखा   

      परिक्षण व महालेखापाल यांचेकडील प्रलंबित परिच्छेद पुर्तता करणेकामी पाठपुरावा करणे व नियंत्रण

      ठेवणे.

11. जिल्हा परिषद कार्यालयाचे भांडार सांभाळणे

12. जिल्हा परिषद वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांची वेतन निश्चिती पडताळणीचे काम करणे.

13. निविदा तपासणी करणे.

14. व्याज ठेवी व अन्य गुंतवणुकी

15. स्वनिधी अंदाजपत्रक तयार करणे.

माहितीचा अधिकार


 

 

कलम - 4 (1)  (ब)  (XVI)

अर्थविभागातील शासकीय माहीती अधिकारी / सहाय्यक शासकीय माहीती अधिकारी / अपिलीय

अधिकारी यांची विस्तृत माहीती.

अ) शासकीय माहीती अधिकारी

अ.क्र.

शासकीय माहीती अधिका-याचे नांव

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता / फोन

इमेल

अपिलीय अधिकारी

1

श्री. एम. एम.हिंगाणे

उप मुलेविअ

वित्त विभाग जि.प.ठाणे

वित्त विभाग जिल्हा परिषद ठाणे 25335108

fdzpthane@gmail.com

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

 

ब)                                                             निरंक

 

क) अपिलीय अधिकारी

अक्र

अपिलीय अधिकारी नांव

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता/फोन

इ-मेल

यांच्या अधिनस्त शासकीय माहिती अधिकारी

1

श्री. एम. एम.हिंगाणे

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (प्रभारी)

वित्त विभाग, जि.प ठाणे

वित्त विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे 25335108

fdzpthane@gmail.com

उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

 

 

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

अ.

क्र.

अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे नांव

पदनाम

सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतन श्रेणी व स्तर

सर्व भत्तेसहीत मिळत असलेले एकूण वेतन

1

2

3

4

5

 अर्थ विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे  येथील कार्यरत कर्मचारी                                                        

सहाय्यक लेखाधिकारी  मंजुर पदे-4

1

श्रीम.पी.एस.कुलकर्णी

स.ले.अ.

60400 एस-16

109509

2

श्री.पी.के.कोरडे

स.ले.अ.

58500 एस-14

95430

3

श्रीम.क कि पटेल

स.ले.अ.

55100 एस-14

90058

4

श्रीम.एस. आर. घुरडे

स.ले.अ.

51900 एस-14

94520

कनिष्ठ लेखाधिकारी  मंजुर पदे-5

5

श्रीम. सु नि.पाटील

क.ले.अ.

38700 एस-13

79344

6

श्री शां.म.शिंदे

क.ले.अ.

50500 एस-13

82790

7

श्रीम शि.चं.भोसले

क.ले.अ.

60300 एस-14

98274

श्री. मा. गो. भोईर

क.ले.अ.

43600एस-13

71888

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)मंजुर पदे-18

9

श्रीम.प्रज्ञा विशाल वेले

वरि.सहा.(लेखा)

33300 एस-08

61721

10

श्रीम.वि वि तेरसे

वरि.सहा.(लेखा)

44900 एस-13

73942

11

श्री.गं.रा.कालचिडा

वरि.सहा.(लेखा)

29600 एस-08

55197

12

श्री.उ.नि.भानुशाली

वरि.सहा.(लेखा)

52000 एस-13

85160

13

श्री. कि. ज. सातपुते

वरि.सहा.(लेखा)

26300 एस-08

49377

14

श्री. प्र. पं. भोई

वरि.सहा.(लेखा)

26300  एस-08

49377

15

श्री. लि. स. चवरे

वरि.सहा.(लेखा)

26300  एस-08

49377

16

श्रीम. सा. सं. वडके

वरि.सहा.(लेखा)

25500 एस-08

43290

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) मंजुर पदे-17

17

श्रीम.शो.आ.देवकर

क.स.(लेखा)

25200 एस-06

47438

18

श्री.रा प्र सांगुळे

क.स.(लेखा)

25200 एस-06

47438

19

श्रीम.रे.शां.शेलार

क.स.(लेखा)

25200 एस-06

47438

20

श्रीम.व र वीर

क.स.(लेखा)

25200 एस-06

47438

21

श्रीम. मो. नि. लोखंडे

क.स.(लेखा)

27600 एस-06

51670

22

श्री. पी. पी. दढेकर

क.स.(लेखा)

23800 एस-6

37043

23

श्रीम. अ. रा. कांबळे

क.स.(लेखा)

20500 एस-06

37350

24

श्री. चे. अ. करण

क.स.(लेखा)

19900  एस-06

32669

25

श्री. म. रा. हरड

क.स.(लेखा)

19900 एस-06

32669

वाहन चालक मंजुर पदे- 1

 

 

 

 

 

शिपाई मंजुर पदे- 5

26

श्री. वाय. टी. साळंखे

शिपाई

35000 एस-6

58250

27

श्रीम. के. आर. आडीलकर

शिपाई

32000 एस-6

53510

28

श्री.पी.पी.भेासले

शिपाई

29000 एस-3

48770

29

श्रीम.सु.ज.घायवट

शिपाई

24300 एस-3

45801

30

श्रीम अ.अ.म्हामुणकर

शिपाई

24300 एस-3

45801

31

श्री. उ. सु. गाय‍कवाड

शिपाई

25000 एस-3

47035

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

अ.क्र.

कर्मचा-याचे नांव

पदनाम

सद्या करत असलेला कर्तव्यानुसार  कार्यभार

1

श्रीम.प्राजक्ता स्वानंद कुलकर्णी

स.ले.अ.

1. निवृत्ती वेतन,

2. लेखापरीक्षण, तपासणी शाखा, अंतर्गत

   लेखा परीक्षा

3. खरेदी, आकस्मिक खर्चाची देयके व

   भांडार शाखेच्या कामकाजावर नियंत्रण

   व पर्यवेक्षण करणे,

4. अर्थ समिती सभा.

2

श्री.पांडुरंग कृष्णाजी कोरडे

स.ले.अ.

1. ग्रामीण पाणी पुरवठा, स्थानिक विकास

   कार्यक्रम विभागाकडील प्रस्ताव व

   देयकांचे पुर्वलेखापरिक्षण करणे,

2. अंदाज व लेखा शाखेचे संपुर्ण

   कामकाजचे पर्यवेक्षण करणे.

3

श्रीम.संगीता रामकृष्ण घुरडे

स.ले.अ.

1. आस्थापना व टपाल शाखा कामकाज

   नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे.

2. भविष्य निर्वाह निधी, DCPS, NPS,

   ठेव संलग्न, गट विमा योजना इ.

   कामकाजावर नियंत्रण व पर्यवेक्षण व

   8336 चा ताळमेळ करणे

3. भविष्य निर्वाह निधी, DCPS / NPS

   कडील लेखा परीक्षण आक्षेपांचे पुर्तता

   व भविष्य निर्वाह निधी व्याज

   समायोजन प्रस्ताव.

4. अल्प मुदत ठेव गुंतवणूक, घसारा

   निधी गंतुवणूक प्रस्ताव मा.मुख्य

   कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर

   करणे.

5. NRHM कडील नस्ती

   मा.मु.ले.वि.अ. मार्फत मा.मु.का.अ.

   यांचेकडे सादर करणे.

6. लघुपाटबंधारे विभागाकडील प्रस्ताव व

   देयकांचे पुर्वलेखापरिक्षण करणे.

4

श्रीम. सुजाता नितीन पाटील

क.ले.अ.

1. सर्व तालुक्यांना वित्तप्रेषण वाटप

   करणे.

2. अनुदान निर्धारण

3. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे.

4. Online Reconcilation करणे.

5. विनियोजन लेखे सादर करणे.

6. नमुना नं.11 तयार करणे.

5

श्री शांताराम महादेव शिंदे

क.ले.अ.

1. कर्मचा-यांच्या  राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन

   योजना (NPS) खात्यावर मासिक

   अंशदान SCF फाईल अपलोड करणे.

   NPS खात्यावर Legacy data वर्ग

   करणे.

2. विभागाकडुन प्राप्त होणारे सादील

   देयके, नस्ती अभिप्राय देणे.

3. अनामत रक्कमा परतावा देयके पारीत

   करणे.

6

श्रीम शिवांगी चंद्रकांत भोसले

क.ले.अ.

1. नविन परिभाषीत अंशदान योजना

   (DCPS) NPS संपुर्ण

   कामकाज(प्रा.शि.)  

2. शिक्षकेतर कर्मचारी यांची

   वेतनपडताळणी पर्यवेक्षकीय कामकाज.

7

श्री. माधव गोपीनाथ भोईर

क.ले.अ.

1. लघुपाट पाटबंधारे व शिक्षण

   विभागाकडील शाळा बांधकामाचे प्राप्त

   झालेले देयके, व नस्ती यांचे

   लेखापरिक्षण करणे.  

2. शिक्षक कर्मचारी यांचे सेवापुस्तकांची

   वेतनपडताळी करणे.

3. जिल्हा परिषदेचे स्वनिधी  अंदाजापत्रक

    तयार करणे.

4. अग्रीमं मंजुरीस प्रास्तावास मान्यता

    घेणे.

8

श्रीम.प्रज्ञा विशाल वेले

वरि.सहा. (लेखा)

1. मासिक अहवाल तयार करणे.

2. नमुना नं.14 तयार करणे.

3. नमुना नं.19,20,21 तयार करणे.

4. वार्षिक लेखा तयार करणे व प्रसिध्द

    करणे.

5. सर्व विभाग व तालुक्याशी खर्चाचा

   ताळमेळ घेणे

6. लेखा परिक्षण मुद्याची पुर्तता करणे.

7. खर्चा संबंधित वेगवेगळया माहीती

    तयार करणे.

9

श्रीम.विनया विकास तेरसे

वरि.सहा. (लेखा)

आस्थापना क्र.1 (जिल्हा आस्थापना)

1. जिल्हास्तरीय लेखा संवर्गीय आस्थापना

2. लेखा संवर्गीय कर्मचारी यांची

   सरळसेवा भरती, पदोन्नती/कालबध्द

   पदोन्नती

3. जिल्हास्तरीय लेखा संवर्गीय कर्मचा-

   यांच्या बदल्या

4. जिल्हास्तरीय लेखा संवर्गीय

    सेवाजेष्ठता सुची

5. जिल्हास्तरीय लेखा संवर्गीय

    सेवाविषयक वैयक्तिक प्रकरणे.

6. वरील विषयक मासिक अहवाल

7. जिल्हास्तरीय लेखा संवर्गीय विभागीय

   चौकशी, कोर्ट /प्रकरणे/ संबंधित

   नोंदवहया/कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी

8. लेखा संवर्गाच्या कर्मचा-यांचे जादा वय

   क्षमापन प्रस्तावास मंजूरी देणे.

9. लेखा संवर्गाच्या कर्मचा-यांचे मानीव

   तारीख मंजूर प्रस्ताव

10. अन्वेषक चौकशी किंवा फौजदारी

    गुन्हाबाबतचा खटला प्रलंबित

    असलेल्या निलंबित शासकीय कर्मचा-

    यांना 1 ते 4 दोषारोप पत्र बजावणे.

11. लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे यशवंत

    पंचायत राज अभियान अंतर्गत

    विभागातील गुणवंत

    अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निवडीसाठी

    कर्मचा-यांचा प्रस्ताव सादर करणे.

10

श्री.गंगाराम राघो कालचिडा

वरि.सहा. (लेखा)

रोखपाल कार्यासनाकडील

 1. शासकीय
 2. जिल्हा परिषद सेस
 3. वॉटर फंड
 4. जिल्हा परिषद वजावटी रोखवहया अदयावत ठेवणे
 5. रोखवही व पासबुक यांचे ताळमेळ घेणे

11

श्री. उमेश निशीकांत भानुशाली

वरि.सहा. (लेखा)

   1. भानिनि प्राथमिक शिक्षक कामकाज

   2. सुधारीत पेन्शन प्रकरणे

12

श्री. किशोर जनार्धन सातपुते

वरि.सहा. (लेखा)

 1. भांडार शाखेकडली संपुर्ण कामकाज प्रस्ताव व देयके.

13

श्री. प्रथमेश पंडित भोई

वरि.सहा. (लेखा)

 1. प्राप्त अनुसुची नुसार कर्मचा-यांच्या भानिनि खात्यावर रक्कम जमा करणे
 2. प्राप्त प्रस्तावानुसार पडताळणी करुन सेवानिवृत्त / मयत / जिल्हा बदली कर्मचा-यांच्या भनिनि अंतिम रक्कमा मंजूर करणे
 3. मयत कर्मचा-यांच्या वारसांना ठेव संलग्न योजनेचा लाभ देणे.
 4. जिल्हा बदलीने हजर कर्मचा-यांना भनिनि क्रमांक देणे.

14

श्री. लिलाधर सतिश चवरे

वरि.सहा. (लेखा)

 1. नमुना नंबर 13 मधील जमा

नोंदवही तयार करणे

   2. तालुका व मुखालया सोबत जमेचा

       ताळमेळ घेणे.

   3. कोषागारातुन रक्कमा आहरीत

      करणेसाठी ( बीडीएस तयार करुन

      कोषागारात देयके सादर करणे )

15

श्रीम.साक्षी संजय वडके

वरि.सहा. (लेखा)

आस्थापना क्र.3 (वित्त विभाग आस्थापना)

1.  वित्त विभागातील आस्थापना

    शाखेतील कर्मचारी यांच्या सेवा   

    विषयक व प्रशासकीय बाबी  

    हाताळणे.

2. वित्त विभागातील कर्मचारी यांचे वेतन

   व प्रवास भत्ते व इतर देयके

3. मुख्यालयीन वेतन व वेतनेत्तर अंदाज

   पत्रके तयार करणे लेखाशिर्ष 2053-

   0565 2053-0752

4. स्थायी आदेश अनुषंगिक मासिक

   अहवाल

5. हजेरी पट

16

श्रीम.शोभा आदिनाथ देवकर

क.सहा. (लेखा)

1. प्राथ.शिक्षक व कर्मचारी यांची

   रतावा/नापरतावा व अंतिम देयके

   तपासून तयार करून कोषागारात

   सादर करणे.

2. कोषागारातून पारीत झालेल्या

   देयकामधील रक्कमा NEFT द्वारे   

   संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा

   करणे.

3. 90% भनिनि मंजूर रक्कमेचे आदेश

   काढणे.

4. NPS ( कर्मचारी ) शाखेचे कामकाज   

   करणे.

17

श्री. रामदास प्रल्हाद सांगुळे

क.सहा. (लेखा)

आवक टपाल कार्यासनाचे कामकाज सांभाळुन रोखपाल कार्यासनास मदत करणे व झेडपीएफएमएस प्रणली अवलोकन करुन घेणे.

18

श्रीम.रेखा शांताराम शेलार

क.सहा. (लेखा)

1. 7 व्या वेतन आयोगानुसार निवृत्ती

   वेतन धारकांचे निवृती वेतन निश्चिती

   करून फरकाचे तक्ते तयार करणे.

   निवृत्ती वेतन शाखेस मदत करणे.

2. अर्थ विभागाकडे सादर होणा-या सर्व

   गटविमा प्रस्ताव व देयकांची तपासणी

   करुन देयके पारीत होणेसाठी  

   कोषगारात सादर करणे. तसेच

   कोषगार कार्यालयाकडून पारीत  

   झालेल्या देयकाच्या गटविमा रक्कमा

   संबंधितांच्या खात्यावर जमा करणे.

19

श्रीम.वर्षा रघुनाथ वीर

क.सहा. (लेखा)

1. मासिक अहवाल/ त्रैमासिक अहवाल

   सर्व सभा.

2. आयुक्त तपासणी, प्रलंबित मुद्ये पुर्तता

   अहवाल स्थानिक निधी, पंचायत राज

   समिती, महालेखाकार ऑडीट पुर्तता

   करणे.

3. शिक्षकेतर कर्मचारी यांची

   वेतनपडताळी कार्यासनाचे कामकाज.

20

श्रीम. मोनिका निशीकांत   लोखंडे

क.सहा. (लेखा)

आस्थापना-2

1. लेखा विषयक सेवानिवृती प्रकरणे/  

   भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे.

2.वर्ग 1 2 ची आस्थापना (वेतन देयके   

  इतर भत्ता देयके अर्थसंकल्प).

3.स्थायी आदेश.

4.गोपनीय अहवाल नोंदवहया.

5. प्रतिभुती बंधप्रत्र.

6.वरील विषयाचे अनुषंगिक मासिक

  अहवाल.

7.लेखा संवर्गीय कर्मचा-यांचे विभागीय

   परिक्षा बाबत माहिती वरिष्ठाकडे सादर

   करणे.

8. रोखपाल कार्यासनाकडील

    1.अभिकरण

    2. आमदार निधी

    3. खासदार निधी

    4. शासकीय वजाटावटी

    5. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शेतकरी

        योजना या रोखवहया अदयावत    

        ठेवणे.

9. रोखवही शिल्लकेचा बॅक पासबुक

   सोबत ताळमेळ

21

श्रीम. अपर्णा राजु कांबळे

क.सहा. (लेखा)

सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या खात्यात दरमहा निवृत्ती वेतन जमा करणे.

22

श्री. चेतन अशोक करण

क.सहा. (लेखा)

जावक टपाल या कार्यासनाचे कामकाज

23

श्री. मनोज रामदास हरड

क.सहा. (लेखा)

1. प्राप्त अनुसुची नुसार प्राथमि‍क शिक्षण

   भनिनि खात्यावर रक्कमा जमा करणे

2. प्राप्त प्रस्तावांची पडताळणी करुन

   सेवानियुक्त / मयत / जिल्हा बदली /

   म.न.पा. वर्ग प्राथमिक शिक्षकांच्या

   अंतिम रक्कमा मंजूर करणे.

3. मयत प्राथमि‍क शिक्षकांच्या वारसांना

   ठेव संलग्न योजनेचा लाभ देणे.

4. जिल्हा बदलीने हजर झालेल्या

   प्राथमि‍क शिक्षण नवीन भनिनि क्रमांक  

   देणे  

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

अर्थ विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे अंतर्गत  वित्त समिती  हि विषय समिती आहे.

अर्थ विभाग अंतर्गत येणारी  वित्त समिती  मध्ये  एक सभापती  व  आठ  सदस्य आहेत.-

अक्र

नांव

पदनाम

भ्रमणध्वनी क्रमांक

1.

मा.श्री. सुभाष गोटीराम पवार

उपाध्यक्ष तथा सभापती, वित्त समिती

9423567777

2

मा.  श्री. लहू रामू थापड

जिल्हा परिषद सदस्य

8975567557

3.

मा.  श्री. प्रकाश विठठल  तेलीवरे

जिल्हा परिषद सदस्य

9823653483

4.

मा.  श्री. गोकुळ कचेर नाईक

जिल्हा परिषद सदस्य

9822266566

5.

मा. श्रीमती . सुवर्णा किरण राऊत

जिल्हा परिषद सदस्य

9503724537

6.

मा. श्री. अरुण तुकाराम  भोईर

जिल्हा परिषद सदस्य

9822273942

7.

मा. श्रीमती . रेश्मा चिंतामण मगर

जिल्हा परिषद सदस्य

7045437009

8.

मा. श्रीमती.  सगीना नईम शेख

जिल्हा परिषद सदस्य

8149729388

9.

मा. श्रीमती.  दिपाली दत्तात्रेय झुगरे

जिल्हा परिषद सदस्य

9225107794

 

कामकाजाचे स्वरुप - 

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील  कलम 109 नुसार वित्त समितीचे कामकाजाचे  स्वरुप खालील प्रमाणे –

 1. वित्त विभागाशी संबंधित कामकाजावर पर्यवेक्षण करणे.
 2. जिल्हा परिषेच्या स्वउत्पन्नाच्या मुळ व सुधारीत अर्थ संकल्पास मंजुरीस्तव जिल्हा परिषद सभेकडे शिफारस करणे.

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे अंतर्गत मध्यवर्ती  अभिलेख कक्षात वित्त विभागाचे खालील वर्गीकरणा प्रमाणे  दस्तऐवज ठेवणेत आलेले आहे.

 

विभाग

अभिलेख कक्षामध्ये अद्यावतीकरणानंतर जतन करुन ठेवलेले अभिलेखे

क-1

एकूण

वित्त विभाग

3774

3709

2556

443

10482

 

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

नागरीकांची सनद

अंदाजपत्रक

जमेचे एकत्रिकरण
लेखाशिर्षअ.क्र. अंदाजपत्रकीय सन 2018-19 चा   मूळ अर्थसंकल्प सन 2018-19 चा   सुधारीत अर्थसंकल्प सन 2019-20 चा   मूळ अर्थसंकल्प
    जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद
1 2 3 4 5
  एक ) महसूल      
  आरंभीची शिल्लक   220640375 509511358 404243702
  अ) कर      
0035 कर 600000 5000000 5000000
0029 ब) नेमून दिलेला कर      
901 स्थानिक उपकर 336221000 521538190 480186000
901 स्थानिक कर 10000000 10000000 10000000
0035 क)  अनुदाने      
901 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 अन्वये मिळणारी शासकीय अनुदाने 1000 1000 1000
  शासनाकडून मिळणारी इतर अनुदाने 3222444 3822444 3822444
0049 ड) इतर उत्पन्नाची साधने      
  व्याज 65000000 122500000 100000000
  पोलिस 1000 1000 1000
0202 शिक्षण 0 0 0
0210 वैदयकिय 1300000 660000 660000
0210 सार्वजनिक आरोग्य 1260000 2200000 2200000
0435 कृषी 2000 480000 430000
0403 पशुसंवर्धन 681000 985000 980000
0059 बांधकामे 5029000 6979000 6785000
0702 पाटबंधारे 500000 750000 700000
0215 पाणी पुरवठा 51000 51000 51000
0071 निवृत्ती वेतने 1000 1000 1000
0515 संकीर्ण 10745000 6714000 5264000
  एकूण महसूल 434614444 681682634 616081444
  दोन)  भांडवल 85006000 95006000 110006000
  तीन)  वित्त प्रेषण 4000000000 4000000000 4000000000
  एकूण जमा 4519620444 4776688634 4726087444
  आरंभीची शिल्लक धरुन 4740260819 5286199992 5130331146

 

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

     अर्थ समिती सभा दिनांक 23/04/2019  सकाळी   11.00 वाजता

स्थळ मा. सभापती तथा उपाध्यक्ष यांचे दालन

इतिवृत्त भाग – 1

 

       माहे एप्रिल 2019 रोजीची अर्थसमिती  सभा दिनांक  23/04/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मा.सभापती तथा उपाध्यक्ष यांचे दालनात आयोजित करणेत आली होती.

       प्रथम मा.  सभापती श्री सुभाष पवार अर्थ समिती तथा उपाध्यक्ष, जिप ठाणे यांनी उपस्थित सर्व सन्माननीय अर्थ समिती सदस्यांचे शब्द सुमनांनी  स्वागत करुन समिती सचिव तथा  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिप ठाणे यांना सभेचे कामकाज सुरु करणेस सांगीतले. त्यानुसार श्रीम. गीता नागर, मु.ले.व. वि.अ  जिप ठाणे यांनी मा. सभापती यांच्या परवानगीने सभेचे विषय  निहाय कामकाज सुरु केले.   

 

विषय क्र. 1. दि. 25/03/2019 रोजी झालेल्या वित्त समिती सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे व इतिवृत्ताचे वाचन करुन सर्वानुमते मंजूर करणेत आले.

विषय क्र. 2. दि. 25/03/2019 रोजी झालेल्या सभेच्या इतिवृत्तावरील कार्यवाही अहवालास मान्यता देणेत आली.

विषय क्र. 3. शासनाकडून आलेले शासन निर्णय,  आदेश , महत्वाची परिपत्रके, महत्वाची पत्रे इत्यादी प्राप्त नसल्याने सदर बाबत माहीती निरंक असल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सांगीतले.

विषय क्र. 4 वित्त समितीच्या सन्मा.सदस्यांचे सभेच्या अनुपस्थितीची रजा मंजूर करणे.

          वित्त समितीच्या सदस्यांचे अर्ज नसल्याने सदर बाबत माहिती निरंक असल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सांगीतले.

 

विषय क्र. 5 मा. सभापती यांच्या मान्यतेने आलेले महत्वाचे विषय व आयत्या वेळचे  विषय म्हणून स्विकृत करणे.

        मा. सभापती यांचे मान्यतेने आलेले महत्वाचे विषयांवर पुढीलप्रमाणे चर्चा करणेत आली.

         मा. सदस्य श्री. गोकुळ नाईक यांनी आपण काही ठराव घेऊ शकतो का ? असे विचारले असता आदर्श आचार संहिता कालावधी असल्यामुळे ठराव घेता येत नाही असे  श्रीम गीता नागर, मु.ले. व वि.अ यांनी सांगीतले.

        तसेच मा. श्री. गोकुळ नाईक, सदस्य यांनी सर्व विभाग प्रमुखांनी बजेट तयार केले आहे अथवा कसे याबाबत विचारणा केली , त्यावेळी  श्रीम गीता नागर, मु.ले.व.वि.अ यांनी दिनांक 28/02/2019 रोजी  जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये सन 2018-19 चे सुधारीत व सन 2019-20 चे मूळ अंदाजपत्रक मांडण्यांत आले असून,  त्यास जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने मंजूरी दिले बाबत सांगितले. तसेच यापुढील खर्च नियोजन हे सर्व खातेप्रमुख यांनी विषय समिती मध्ये सादर करुन मंजूर करुन घ्यावयाचे आहे असे  श्रीम गीता नागर  मु.ले.व वि.अ यांचेकडून सांगण्यांत आले.

       जिल्हा परिषद ठाणे च्या मुख्य इमारतीचे संरचना परिक्षण अहवालानुसार, जिल्हा परिषद ठाणेची मूळ इमारत धोकादायक असल्याने, मा. सभापती श्री. सुभाष पवार साहेब यांनी सदर जिल्हा परिषद ठाणेची मुख्य इमारत पावसाळयापूर्वी खाली करणे बाबत चर्चा केली.

          शेवटी उपस्थित सर्व सन्मा. सदस्य यांचे आभार मानून मा. सभापती यांचे परवानगीने सचिव तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले.

अर्ज नमुने

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

                                  

                                                   जिल्हा परिषद ठाणे

                                                        वित्त विभाग

 

      आंतर  जिल्हा बदलीने जिल्हा परिषद ठाणे येथे  येणा-या गट –क कर्मचा-यांची  माहिती   

    

अ.क्र.

कर्मचा-यांचे नांव

सदयाचे कार्यरत ठिकाण

पदनाम

 प्रवर्ग

प्रथम नियुक्ती दिनांक

    शेरा

1.

श्री.अरविंद वसंतराव कुलकर्णी

 आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद लातुर 

वरिष्ठ सहाय्यक,

(लेखा),

   खुला

29.01.86

प्रस्ताव मंजुरी करीता प्रस्तावित आहे.

 

                                                                                 

                                      

 

यशोगाथा

छायाचित्र दालन