लघु पाटबंधारे विभाग

प्रस्तावना

प्रचलित शासन धोरणांनुसार 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील लघू पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात येते. यासाठी योजनेच्या सिंचनक्षेत्रातील लाभधारक शेतक-यानी सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करून योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती ताब्यात घेऊन तीची पुढील देखभाल व दुरूस्ती करण्याबाबत हमी देणे आवश्यक आहे. आदिवासी क्षेत्रात लघु पाटबंधारे योजना घेण्यासाठी संबंधित गांवच्या ग्रामसभेने ठराव करुन मागणी नोंदविणे आवशक आहे. तसेच योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती ताब्यात घेऊन तीची देखभाल करणे आवशक आहे. लघु पाटबंधारे योजनांचे प्रकार खालील प्रमाणे आहेत.

 • लघु पाटबंधारे तलाव / सिंचन तलाव
 • पाझर तलाव
 • कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा / पक्का बंधारा
 • उपसा जल सिंचन योजना
 • गांव तलाव / साठवण तलाव
 • वळण बंधारा

लाभधारक शेतकरी, पाणी वापर सहकारी संस्था, संबंधित ग्रामपंचायत किंवा लोकप्रतिनिधी यांनी योजनेसाठी मागणी केल्यानंतर जागेची पहाणी करून कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते. योजना 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या आत असल्यास जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागामार्फत निधी उपलब्धते नुसार सक्षमतेप्रमाणे प्रशासकिय व तांत्रीक मान्यता प्रदान करण्यात येते व ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे मार्गदर्शक सुचनेनुसार निविदेची कार्यवाही करणेत येते.

सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्यात आलेली कामे खालील प्रमाणे आहेत.

अ.क्र

योजना प्रकार

कामांची संख्या

निर्माण झालेली सिंचन मता हेक्टरमध्ये

1

कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे

8

68.14

2

पक्के बंधारे

44

139.86

3

वळण बंधारे

2

6.00

4

पाझर तलाव नुतनीकरण

4

47.00

5

बंधारे दुरुस्ती

33

69.50

 

एकूण

74

386.35

 

 

 

विभागाची संरचना

विभागाची संरचना

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी

सहा.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी

जलसंधारण अधिकारी (4)          

सहा.लेखा अधिकारी           

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

 

वरिष्ठ सहायक (लेखा)

वरिष्ठ सहायक

 

            

 

कनिष्ठ सहायक (3)          

 

            

 

  शिपाई(3)          

वाहनचालक

 

संपर्क


दुरध्वनी क्रमांक - 25342885
ईमेल – mizpthane@gmail.com

 

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ – सकाळी 9.45  ते 6.15
महिन्यातील सर्व शनिवार, रविवार व शासकीय सुटीचे दिवस सोडून

 

विभागाचे ध्येय

 1. 100 हेक्टर सिंचन क्षमते पर्यंतच्या लघुपाटबंधारे योजनांचे बांधकाम करणे.(उदा.सिंचन तलाव, पाझर तलाव,को.प.बंधारे, पक्के बंधारे, वळण बंधारे)
 2. स्थानिक शेतकरी, ग्रामपंचायत किंवा लोकप्रतिनिधींच्या मागणी नुसार नदी / नाल्यांवर बंधारे बांधून परिसरातील सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे.
 3. पावसाळयात पडणा-या पावसाचे पाणी अडविल्याने भूगर्भातिल पाण्याच्या पातळीत वाढ होवुन परिसरातील विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे.
 4. शेतक-यांना शेतीसाठी, फळबाग तयार करण्यासाठी, भाजिपाला लागवडीसाठी पाणी पुरवठा करणे.
 5. तलावच्या पाण्यावर मत्स्य उत्पादन करण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा तयार करणे.त्याद्वारे रोजगार निर्मिती करणे आणि दरडोई उत्पन्न वाढविण्यास सहकार्य करणे.
 6. विभागा अंतर्गत पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे योजनांचे जतन करणे आणि साठलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे.

विभागाची कार्यपध्दती

जिल्हा परिषद ॲक्ट 1961 मधील परिच्छेद क्रमांक 100 अन्वये 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेचे लघुपाटबंधारे प्रकल्प जिल्हा परिषदे मार्फत कार्यान्वित करण्यात येतात. प्रशासकिय मान्यतेचे व अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रमाणे योजना चा समावेश आहे.

 1. लघु पाटबंधारे तलाव/ सिंचन तलाव
 2. पाझर तलाव
 3. कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे
 4. पक्के बंधारे / सिमेंट काँक्रिट बंधारे/ सिमेंट नाला बांध/ वळण बंधारे
 5. साठवण तलाव /गावतलाव

             वरील सर्व योजना सामुहिक लाभाच्या आहेत. या योजनांची जिल्हा परिषदेमार्फत अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून, आदिवासी क्षेत्रातील योजनांसाठी आदिवासी उपयोजनेतून नियतव्यय ठेवण्यात येतो. ज्या भागात लघु सिंचन योजना कार्यान्वित नाहीत अशा भागात लघु सिंचन योजना हाती घेण्यास प्राधान्य देण्यात येते. असे करतांना दुष्काळी भाग, पाणी टंचाईग्रस्त भाग, आदिवासी व डोंगराळ भागास प्राधान्य देण्यात येते. लाभार्थि शेतक-यांनी एकत्र येऊन पाणी वापर सहकारी संस्थेची स्थापना करून योजनेसाठी मागणी केल्यास किंवा ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेच्या ठरावामार्फत योजनेची मागणी केल्यास प्रकल्पासाठी संभाव्य स्थळ तपासणी करण्यात येते, त्यामध्ये जमीनीच्या स्तराची, पाणलोट क्षेत्राची, परिसरातील पर्जन्यमान, संभाव्य कालव्यांची संरचना, जमीन संपादनाबाबत तपासणी करून प्रकल्प प्रचलित आर्थिक मापदंडात बसत असल्यास संविस्तर अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते.

             प्रकल्पासाठी आवश्यक असणा-या सर्व तांत्रिकबाबींची शहानिशा करून निधीच्या उपलब्धतेनुसार जिल्हा परिषदेच्या सक्षम प्राधिकरणाची प्रशासकिय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सक्षमतेनुसार तांत्रिक मान्यता घेण्यात येऊन ग्रामविकास विभागाकडील मार्गदर्शक तत्वानुसार कामाची निविदा मागऊन प्रकल्प ऊभारणी करण्यासाठी ठेकेदार / एजंसी निश्चित करुन काम सुरु करण्यात येते.

               योजना पूर्ण झाल्यानंतरचे व्यवस्थापन :- आदिवासी क्षेत्रातील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाणी व्यवस्थापन व  देखभालीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात येतो आणि आदिवासी क्षेत्रा बाहेरील प्रकल्प त्यांच्या लाभक्षेत्रातील लाभार्थांची पाणी वापर सहकारी संस्था स्थापन करून पुढील देखभालीसाठी व पाणी व्यवस्थापनेसाठी संबंधित संस्थेच्या ताब्यात दिला जातो.

 

माहितीचा अधिकार

कलम 4(1) (B) (II) नमुना (अ)

जिल्हा परिषद ठाणे येथिल लघु पाटबंधारे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्याचा तपशिल जिल्हास्तर.

अ.क्रं.

पदनाम

अधिकार-आर्थिक

कोणत्या कायदा/नियम/शासन निर्णय/परिपत्रकानुसार

अभिप्राय.

1

2

3

4

5

1.

कार्यकारी अभियंता

तांत्रिक मंजूरी र.रु. 25.00 लक्ष पर्यंत

 

प्रशासकिय मंंजूरी र.रु.10.00 लक्ष पर्यंत

 

निविदा मंजूरी र.रु.10.00 लक्ष पर्यंत

 

आकस्मिक खर्च र.रु.1000/- पर्यंत

ग्राम विकास व जल संधारण विभाग/शा.नि. झेडपीए/2012

प्र.क्रं.680/वित्त 9/दिनांक - 31/01/2013

--//--

 

--//--

 

--//--

 

--

2.

उप अभियंता

तांत्रिक मंजूरी र.रु.01.00 लक्ष पर्यंत

 

प्रशासकिय मंंजूरी र.रु.01.00 लक्ष पर्यंत

 

निविदा मंजूरी र.रु.01.00 लक्ष पर्यंत

 

आकस्मिक खर्च र.रु.500/- पर्यंत

ग्राम विकास व जल संधारण विभाग/शा.नि.झेडपीए/2008

प्र.क्रं.444/वित्त 9/दिनांक - 15 जुलै 2008

--//--

 

--//--

 

--//--

 

--

 

कलम 4(1) (B) (II) नमुना (ब)

जिल्हा परिषद ठाणे येथिल लघु पाटबंधारे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्याचा तपशिल जिल्हास्तर.

अ.

क्रं

अधिकारी /

/कर्मचा-याचे नांव

संवर्ग वेतन श्रेणी

पर्यवेक्षकाचे नांव पदनांव

पदाचे अधिकार कर्तव्य

कोणत्या आदेशान्वये अधिकार प्रदान झाले त्याचा नंबर तारीख.

1

2

3

4

5

6

1.

(अ-वर्ग)

श्री.आर. टी. प्रभाकर.

कार्यकारी अभियंता

अपिलीय अधिकारी

15600-39100

श्री. गायकवाड

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

तांत्रिक मंजूरी,प्रशासकिय मंजूरी, निवीदा मंजूरी,लेखा व आस्थापना विषयक बाबी. देखरेख व नियंत्रण ठेवणे  तसेच अपिलीय अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे.

महाराष्ट्र जि.प.व पं.स. अधिनियम 1961.

2.

(ब-वर्ग)

--

उप कार्यकारी अभि.

9300-34800

रिक्त पद

--//--

--//--

3.

(ब-वर्ग)

श्रीम. आर.के. पाटील

उप अभियंता

15600-39100

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

--//--

महाराष्ट्र जि.प.व पं.स. अधिनियम 1961.

4.

 

(ब-वर्ग)

मुरबाड उप विभाग

उप अभियंता

9300-34800

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

--//--

महाराष्ट्र जि.प.व पं.स. अधिनियम 1961.

5.

श्री. एस. पी. राठोड

वसई उप विभाग

उप  अभियंता

9300-34800

रिक्त पद

--//--

--//--

6.

(ब-वर्ग)

भिवंडी उप विभाग

उप  अभियंता

9300-34800

रिक्त पद

--//--

--//--

7.

(ब-वर्ग)

श्री.पी.बी.सरगर

उप  अभियंता

9300-34800

रिक्त पद

--//--

--//--

8.

(ब-वर्ग)

श्री.डी. ए. पाटील

शाखा अभियंता व

माहिती अधिकारी.

9300-34800

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

अंदाजपत्रके छाननी करुन तांत्रिक व प्रशासकिय मंजूरी साठी सादर करणे. माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.

कार्यालयीन आदेश

क्रं/485 दि.9/9/2004

9.

(ब-वर्ग)

श्री.आर. पी. तिलवानी

शाखा अभियंता

9300-34800

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

अंदाजपत्रके छाननी करुन तांत्रिक व प्रशासकिय मंजूरी साठी सादर करणे. उप.का.अभि.ठाणे मुख्यालय व उप अभियंता-भिवंडीचे कामकाज पहाणे. रँकिंग व एम.आय.एस. व  मासिक प्रगती अहवाल व मासिक /त्रैमासिक प्रगती अहवालाचे कामकाज.

कार्यालयीन आदेश

क्रं/485 दि.9/9/2004

10

(ब-वर्ग)

श्री.आर.पी.पाटील

शाखा अभियंता

9300-34800

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

अंदाजपत्रके छाननी करुन तांत्रिक व प्रशासकिय मंजूरी साठी सादर करणे.

कार्यालयीन आदेश क्रं/ /571 दि.11/6/2009

11

(ब-वर्ग)

--

शाखा अभियंता

9300-34800

रिक्त पद

--//--

--

12

(क-वर्ग)

श्रीम. व्ही. व्ही. वेदपाठक

सहाय्यक लेखा अधिकारी

9300-34800

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

लेखा विषयक कामकाजावर देखरेख करणे ऑडीट/बजेट संबंधी सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. आय.एस.ओ.कामकाज.

 

मा.मु.ले.व वि.अ. जि.प.ठाणे यांचेकडील आदेश क्रं.282/09

दि.27/7/2009

13

 

 

 

 

 

(क-वर्ग)

श्रीम. एस. ए.             माझगांवकर

कार्यालयीन अधिक्षक

5200-20200

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

कार्यालयीन कामकाजावर देखरेख करणे. सद्यस्थितीत दि.25/8/2009 पासून सा.प्र.वि.जि.प.ठाणे येथे प्रतिनियुक्ती व तेथे बायोमॅट्रीकचे कामकाज करतात.

 

मा.मु.का.अ.जि.प.ठाणे यांचेकडील आदेश

क्रं./1120   दि.17/06/2009

14

(क-वर्ग)

सौ. व्ही. आर. नेहेते

वरिष्ठ सहाय्यक

5200-20200

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

 

1.आस्थापना-1 चे संपूर्ण कामकाज करणे.

2.प्रशासन विभागाचे संपूर्ण कामकाज करणे.

-- मान्सून कार्यक्रम.राजीव गांधी अभियांन.यशवंत पंचायत राज अभियान राबविणे.

मा.कार्यकारी अभियंता,ल.पा.वि.जि. प.ठाणे, यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे. विकास कामांची देयके तपासणे. इशारा अनामत रकमा सबंधितांना परत करणे. तसेच मत्स्यबिज ठेके मागवून मंजूरीसाठी सादर करणे. मा.कार्यकारी अभियंता,ल.पा.वि.जि. प.ठाणे, यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे.

कार्यालयीन,आदेश क्र.24

दिनांक-27/8/2008 अन्वये.

15

 

 

 

 

 

 

 

(क-वर्ग)

श्रीम.एन. एस. यादव.

 

 

 

वरिष्ठ सहाय्यक

(लेखा)

5200-20200

 

 

 

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

श्री. एच टी. परब

स.ले.अ.

 

लघुपाटबंधारे विभागाकडील बजेटचे कामकाज करणे. संपूर्ण तरतूद करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे व खर्चाचा ताळमेळ घेणे.बीडीएस व ऑडीटचे संपूर्ण कामकाज करणे. पंचायत राज पुर्नर्विलोकन अहवाल तयार करणे. मा.का.अ.यांनी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे.

कार्यालयीन आदेश क्रं.10

दिनांक-7/9/2006 अन्वये.

 

 

 

16

(क-वर्ग)

श्रीम. व्ही.व्ही. वेदपाठक

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

श्री. एच टी. परब

स.ले.अ.

 

रोखपाल व आस्थापना-2 चे संपूर्ण कामकाज.पेन्शन व सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे वेतन देयके ,  प्रवासभत्ता देयके व इतर देयके, तयार करणे.मा.कार्यकारी अभियंता, ल.पा. वि.जि.प.ठाणे, यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे.

कार्यालयीन आदेश क्र.24

दिनांक-24/1/2011

अन्वये.

17

(क-वर्ग)

रिक्त

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

श्री. एच टी. परब

स.ले.अ.

 

विकास कामांची देयके तपासणे. इशारा अनामत रकमा सबंधितांना परत करणे. तसेच मत्स्यबिज ठेके मागवून मंजूरीसाठी सादर करणे. मा.कार्यकारी अभियंता,ल.पा.वि.जि. प.ठाणे, यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे.

कार्यालयीन आदेश क्र.24

दिनांक-27/8/2009

अन्वये.

18

(क-वर्ग)

श्री.एम.एस.

बागराव

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

कार्यालयीन अधिक्षक

 

निवीदा मागविणे व मंजूर करणे. भांडार शाख्‌ेच्या कामांना मदत. जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीसभेचे कामकाज करणे. आवक/जावक विभागाचे कामकाज पहाणे. अभिलेख कक्षाचे कामकाज करणे. मा.कार्यकारी अभियंता, ल.पा. वि.जि.प.ठाणे, यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे.

कार्यालयीन आदेश क्र.24

दिनांक-24/1/2011

 

 

19

 

(क-वर्ग)

श्री.आर.ए.कदम

 

अनुरेखक

(again the post

- कनिष्ठ आरेखक)

5200-20200

 

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

शाखा अभियंता

प्रकल्प शाखा

1/2/3

प्रकल्प शाखा 4 चंे संपूर्ण कामकाज पहाणे. तसेच प्रकल्प शाखा-1/2/3/ चे शाखा अभियंता यांना कामकाजांत मदत करणे.लघुपाटबंधारे योजनांसाठी लागणा-या सर्व प्रकारच्या नकाशांचे ट्रेसिंग करणे. स्थावर व जंगम मालमत्ता नोंदवही अद्यावत ठेवणे. प्रशासकिय मान्यता बाबतचे प्रस्ताव तयार करणे. वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे.विधानसभा तारांकित प्रश्नांचे उत्तरे तयार करणे.लघुपाटबंधारे विभाग स्थानीक स्तर,कोपरी कॉलनी, ठाणे (पुर्व) चे मासिक,त्रैमासिक,अहवाल तयार करणे.पाणी वापर संस्था स्थापन करुन पाणीपटटी वसुलीकामी कार्यवाही करणे.तसेच मा.का.अभि.ल.पा.वि.जि.प. ठाणे  यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे.

कार्यालयीन आदेश क्रं.1678

दिनांक-29/10/1992

20

(क-वर्ग)

श्री. एस. एस. खडसे

आरेखक

5200-20200

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

शाखा अभियंता

प्रकल्प शाखा

1/2/3

विकास कामांची देयके तपासणे. इशारा अनामत रकमा सबंधितांना परत करणे. तसेच मत्स्यबिज ठेके मागवून मंजूरीसाठी सादर करणे. मा.कार्यकारी अभियंता,ल.पा.वि.जि. प.ठाणे, यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे.

--

21

(क-वर्ग)

श्री.बी.बी.जगदाणे

वाहन चालक

5200-20200

श्री.आर. टी. प्रभाकर कार्यकारी अभियंता

व का.अधिक्षक

टाटा सुमो-एम.एच.04-अे.एन- 3343  ची देखभाल व दुरुस्ती करणेकामी पाठपुरावा करणे. वाहन चालविणे.

मा.का.अभि.ल.पा.वि.यांनी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे.

मा.मु.का.अ./साप्रवि/

कार्या-1/आस्था/4/ आदेश क्रं.648/99

दि.07/07/1999

 

कलम 4(1) (ब) (iii)         

           निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण जबाबदारीचे उत्तर दायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार/नांव)

 • लघुपाटबंधारे विभागातील सबंधित विभागाचे कामकाज सांभाळणारे कर्मचारी संबंधित विषयाची संचिका कार्यालयीन अधिक्षक/शाखा अभियंता/सहाय्यक लेखा अधिकारी यांचे मार्फत कार्यकारी अभियंता यांचेकडे अंतिम निर्णय/मान्यतेसाठी सादर करतात.
 • सबंधित विभागाचे कर्मचारी उप अभियंता,जिल्हा परिषद उप विभाग व इतर विभाग यांचेकडून माहिती/अहवाल प्राप्त करुन सादर करण्याची जबाबदारी आहे. व या कामावर पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे/कार्यालयीन अधिक्षक/सहाय्यक लेखा अधिकारी/शाखा अभियंता व मा.कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग,जिल्हा परिषद ठाणे यांची आहे.

सबंधित विभागाच्या कर्मचा-यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या अभिलेखांचे अद्यावतीकरण करुन ठेवण्याची जबाबदारी खालील कर्मचा-यांची आहे.

 

अ.क्रं.

कामाचे स्वरुप

कालावधी/दिवस

कामांसाठी जबाबदार अधिकारी

अभिप्राय

1

2

3

4

5

1.

निवृत्ती वेतन प्रकरणांबाबत अहवाल

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कार्यालयीन अधिक्षक व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

2.

वर्ग-1 अधिका-यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र (माहितीबाबत.)

त्रैमासिक

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कार्यालयीन अधिक्षक व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

3.

लघुपाटबंधारे विभागांतील सेवानिवृत्ती प्रकरणांबाबत अहवाल.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कार्यालयीन अधिक्षक व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

4.

कार्यकारी अभियंता यांच्या मासिक दैनंदिनी बाबत.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कार्यालयीन अधिक्षक व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

5.

ग्रामस्थांची सनद त्रैमासिक अहवाल.

तीन महिने.

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कार्यालयीन अधिक्षक व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

6.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 54(2) व (3) मधील अधिकारांचा वापर.

तीन महिने.

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कार्यालयीन अधिक्षक व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

7.

लघुपाटबंधारे विभागाकडील वार्षिक प्रशासन अहवाल.

एक वर्ष.

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कार्यालयीन अधिक्षक व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

8.

जडसंग्रह नोदवही बाबत अहवाल.

एक वर्ष.

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

सहाय्यक लेखा अधिकारी व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

9.

जवाहर विहिरींबाबत अहवाल.

15 दिवस

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

10.

आदिवासी/बिगर आदिवासी उपयोजना मासिक खर्चाचा अहवाल.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

11.

जिल्हा वार्षिक योजना

बिगर आदिवासी योजना.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

12.

वार्षिक योजना शिर्ष व उपशिर्ष योजना निहाय मंंजूर झालेल्या नियतव्ययाची विगतवारी.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

13.

सहकारी पाणी वापर संस्था.

दोन महिने

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

14.

पूर्ण झालेल्या लघुपाटबंधारे योजना.

तीन महिने

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

15.

सिंचन व्यवस्थापनांत शेतक-यांचा सहभाग

तीन महिने

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

16.

बिगर आदिवासी उपयोजना वार्षिक आराखडा.

एक वर्ष

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

17.

आदिवासी उपयोजना वार्षिक आराखडा.

एक वर्ष

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

18.

पाणलोट विकास कार्यक्रमाबाबत अहवाल.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

19.

महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजना.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

20.

लघुपाटबंधारे अंतर्गत मासिक खर्चाचा अहवाल.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

सहाय्यक लेखा अधिकारी व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

21.

निवीदा,कंत्राटे 10 लाखावरील त्रैमासिक अहवाल.

तीन महिने

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

सहाय्यक लेखा अधिकारी व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

22.

माहिती अधिकार-केंद्रशासन-2005 चा मासिक प्रगती अहवाल.(विवरणपत्र क्रं.1ते5)

एक महिना

कार्यालयीन अधिक्षक

उप कार्यकारी अभियंता व कार्यकारी अभियंता,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

 

कलम 4(1) B (iv)

जिल्हा परिषद, ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयातील कामाशी संबंधित नियम व अधिनियम

अ.क.

सुचना पत्रकानुसार दिलेले विषय

नियम क्रमांक वर्ष

अभिप्राय

1

पाटबंधारे विभागाच्या विकास कामांचे / योजनांचे सनिंयत्रण करणे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 व त्या खालील नियम

 

2

पाटबंधारे विभागाखाली असणा-या जिल्हा परिषद उपविभागावर संनियंत्रण

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 व त्या खालील नियम

 

3

कर्मचा-यांच्या आस्थापना विषयक बाबी

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व जिल्हा सेवा नियम 1967 व त्या खालील नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (शिस्त व अपिल) 1979, रजा 1982, सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती 1981 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा शिस्त व अपिल 1964 व त्या खालील नियम

 

4

लघुपाटबंधारे विभाग अंतर्गत येणारी लेखा विषयक बाबी

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती नियम 1968

 

कलम 4(1) (ब) (v) नमुना (ड)

 जिल्हा परिषद ठाणेच्या लघुपाटबंधारे विभागाशी संबंधित महत्वाचे निर्णय धोरणे या संबंधिचा तपशिल.

अ.क्रं.

विषय

क्रमांक दिनांक

अभिप्राय(असल्यास)

1

2

3

4

1.

जिल्हा परिषदेकडील ग्राम पंचायत कडील विविध तलाव यामधील मासेमारीचे हक्क(लीज) देण्याबाबत. यामध्ये मच्छीमारी सहकारी संस्थांना प्रथम प्राधान्य देणेत येते.

शासन निर्णय क्रं.पीटीएम-1089सीआर-14376/35

दिनांक - 09/07/1990

--

2.

मजूर कामगार सहकारी संस्था यांना 05 लाख ते 15 लाखा पर्यंतची दुरुस्तीची कामे वाटप केली जातात.

ग्रा.वि.वि.व जल संधारण वि.शासन निर्णय/ग्रासयांे/ 2007/प्र.क्रं./1/यो.9,दि.8 मे 2007.

--

3.

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना 15 लाखा पर्यंतची विना स्पर्धा जिल्हा परिषद काम वाटप समिती तर्फे कामे दिली जातात.

ग्रा.वि.वि.व जल संधारण वि.व सां.बां. शासन निर्णय/सीएटी/01/06/प्र.क्रं./141/इमारती/2/ दिनांक.8/2/2007

--

4.

250 हेक्टर पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेच्या कोकण पध्दतीचे बंधारे व लघुपाटबंधारे योजना सिंचन व्यवस्थापन,देखभाल, व दुरुस्तीसाठी लाभधारकांच्या सहकारी पाणी वापर संस्थांना हस्तांतर करणे.

शासन निर्णय क्रं./लपायो/1099/प्र.क्रं.347/जल-1/ दिनांक 31/07/2000

--

5.

मत्स्य व्यवसायासाठी जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे पाझर तलाव 5 वर्षा करीता मत्स्य व्यवसाय करणे करीता लिलाव पध्दतीचे जाहिरात प्रसिध्द करुन बोली लावून लिलावाने देणेत येतात.

शासन निर्णय क्रं./मत्स्यवि-1201/प्र.क्रं.224/पदुम-13 दिनांक 04/01/2002

--

6.

पाणी वापर संस्था- पाणीपटटी वसुली.

शासन निर्णय क्रं.जलसं-2002/प्रं.क्रं./581/जल-7 दि.28/02/2002

--

--//--

वनराई बंधारे.

--//--

सदर योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना मधे तालुका पातळीवरील,ग्रामपंचयती स्तरावर  कामे सुरु आहेत.

7.

सिमेंट बंधा-यांचे काटछेद (संकल्पचित्र)

मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना नाशिक यांचेकडील परिपत्रक क्रं.सीडीओ/साठवण बंधारा/(0705)/73/ 2005/वध-1/237/ दिनांक 28/07/2005.

--

 

अ.क्र.

विषय

दस्ताऐवजांचा प्रकार

प्रमुख बाबींचा तपशील

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

1

2

3

4

5

1

अंदाजपत्रके

लघुपाटबंधारे विभागातील विविध योजनांची अंदाजपत्रके

कायम

2

स्थायी ओदश संकलने

शासनाकडून प्राप्त विविध स्थायी आदेश

कायम

3

जडवस्तू संग्रह नोंदवही

कार्यालयीन  जड वस्तूच्या नोंदी

कायम

4

आवक नोंदवही

कार्यालयात येणा-या सर्व टपालाची नोंद

कायम

5

अग्रिम नोंदवही

कर्मचारी / अधिकारी यान्ंाी दिलेल्या अग्रिमांच्या नोंदी

30 वर्ष

6

कामाची निविदा

लघुपाटबंधारे विभागातील विविध योजाांच्या कामाच्या निविदा

30 वर्ष

7

सेवापुस्तके

लघुपाटबंधारे विभागातील कर्मचा-यांची सेवापुस्तके

30 वर्ष

8

साठा रजिस्टर

दैनंदिनी वापरातील कार्यालयातील वस्तूंच्या नोंदी

10 वर्ष

9

तपासणी अहवाल

कामांना दिलेल्या भेटी / कार्यालयाची केलेली तपासणी

10 वर्ष

10

चौकशी अहवाल

प्रांप्त तक्रारींची चौकशी

10 वर्ष

11

कार्यविवरण / प्रकरण संचिका

विविध विषयांच्या संचिका

10 वर्ष

12

दैांदिनी

क-1

अधिका-याच्या मासिक कामकाजाची दन्ैांदिनी

5 वर्ष

13

संभाव्य फिरती कार्यक्रम

क-1

अधिका-याचे संभाव्य दौ-याबाबत

5 वर्ष

15

नियतकालिके

क-1

मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगती अहवाल

5 वर्ष

कलम 4 (1) (ब) (vii)

लघुपाटबंधारे विभागातील परिणामकारक कामांसाठी संबंधितांशी सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्था

अ.क्र.

सल्ला मसलतीचा विषय

कार्यप्रणालीचे वस्तूत: वर्णन

कोणत्या परिपत्रकाद्वारे

पुनरावृत्ती काळ

1

2

3

4

5

 

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4(1) (ब) (viii) नमुना (अ)   

जिल्हा परिषद ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयाच्या समितीची यादी प्रकाशित करणे.

अ.क्रं.

समितीचे नांव

समितीचे  सदस्य

समितीचे उद्यिष्ट

किती वेळा सभा घेण्यात येते.

सभा जन सामान्यां

साठी खुली आहे किंवा नाही.

सभेचा कार्यवृत्तांत

(उपलब्ध)

1

2

3

4

5

6

7

1.

जल व्यवस्थापन स्वच्छता समिती

सध्या समिती अस्तित्वात नाही

 

 

 

 

-//-

--//--

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1) B (viii) नमुना (ब)

जिल्हा परिषद, ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयाच्या अधिसभांची यादी प्रकाशीत करणे.

अ.क्र.

अधिसभचे नाव

सभेचे सदस्य

सभेचे उद्दिष्टें

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जन सामान्यासाठी खुली आहे                                    किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

1

2

3

4

5

6

7

निरंक

कलम 4(1) B (viii) नमुना (क)

जिल्हा परिषद, ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयाच्या परिषदांची यादी प्रकाशीत करणे.

अ.क्र.

परिषदेचे नाव

परिषदेचे सदस्य

परिषदेेचे उद्दिष्टें

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जन सामान्यासाठी खुली आहे                                    किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

1

2

3

4

5

6

7

निरंक

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1) B (viii) नमुना (ड)

जिल्हा परिषद, ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयाच्या परिषदांची यादी प्रकाशीत करणे.

अ.क्र.

संस्थेचे नाव

संस्थेचे सदस्य

संस्थेचे उद्दिष्टें

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जन सामान्यासाठी खुली आहे                                    किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

1

2

3

4

5

6

7

निरंक

कलम 4 (1) (ब) (ix)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांचे नांंवे पत्ते त्यांचे मासिक वेतन.

अ.क्र.

पदनाम

अधिकारी/कर्मचारी यांचे नांव

संपूर्ण पत्ता

वर्ग

रुजू दिनांक

दुरध्वाी क्रमांक/ फॅक्स/ मेल.

एकूण वेतन

1

कार्यकारी अभियंता

श्री. आर. टी. प्रभाकर

सी-42, अश्मंत, सेक्टर -3, सृष्टी कॉम्प्लेक्स, मीरा रोड, पुर्व जि. ठाणे

1

 

022-25342885

 

2

उप कार्यकारी अभियंता

पद रिक्त

पद रिक्त

1

पद रिक्त

0

 

3

उप अभियंता

श्रीम. आर. के.पाटील

मु.पो.पालघर,ता.पालघर,जि.ठाणे.

1

12/8/2008

02525-254957

 

4

उप अभियंता

श्री.पी.बी.सरगर

मु.पो.मोहो,शांताराम पाटील नागर, ता.कल्याण,जि.ठाणे

1

20/2/2009

02524-222226

 

5

उप अभियंता-वसई

श्री. एस. पी. राठोड

मु. पो. वसई, ता. वसई, जि. पालघर

1

पद रिक्त

0

 

6

उप अभियंता-भिवंडी

पद रिक्त

पद रिक्त

1

पद रिक्त

0

 

7

उप अभियंता-वाडा

पद रिक्त

पद रिक्त

1

पद रिक्त

0

 

8

शाखा अभियंता

श्री.डी. एन. पाटील (उप.का.अ.मुख्यालय व भिवंडी चा प्रभारी कार्यभार.  

गौरीप्रिया, 301, सेक्टर 19, खारघर, नवी मुंबई

2

29/12/1994

022-25342885

 

9

शाखा अभियंता

श्री. आर. पी. तिलवानी

ए-304 नेताजी रोड मागे, उल्हासनगर, जि. ठाणे

2

17/8/2002

022-25342885

 

10

शाखा अभियंता

श्री.आर.पी.पाटील

झलक गार्डन बिल्डींग,कानसई सेक्शन. मु.पो.अंबरनाथ,ता.अंबरनाथ,जि.ठाणे

2

1/7/2009

022-25342885

 

11

शाखा अभियंता

श्री. एस. बी. मोहारे

बिर्ला कॉलेज जवळ, कल्याण, जि. ठाणे

2

 

0

 

12

सहाय्यक लेखा अधिकारी

श्री. एच. टी. परब

 

 

सप्तगिरी अपार्टमेंट, पेएन3-12, प्लॅट नं 5, सेक्टर 9 वाशी, नवी मुंबई

3

28/7/2009

022-25342885   

 

अ.क्र

पदनाम

अधिकारी/कर्मचारी यांचे नांव

संपूर्ण पत्ता

वर्ग

रुजू दिाांक

दुरध्वनी क्रमांक/ फॅक्स/ मेल.

एकूण वेतन

13

कार्यालयीन अधिक्षक

श्रीम. एस. ए.                 माझगांवकर

द्वारकानाथ अपार्टमेंट, चेंदणी, कोळीवाडा ठाणे

3

25/11/2013

022-25342885

 

14

वरिष्ठ सहाय्यक

सौ. व्ही. आर. नेहेते

पार्वती दर्शन, नांदिवली रोड, डोंबिवली, ता. कल्याण, जि. ठाणे

3

19/8/2013

022-25342885

 

15

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

श्रीम.एन. एस. यादव

6, वनविहार,हौ. सोसायटी, ठाणे

3

4/7/2013

022-25342885

 

16

कनिष्ठ सहाय्यक

रिक्त पद

एमएचनं 4सी, 114, लखानी कंपनी, कंपाऊंड, जगन्नाथ शंकर सेठ रोड चर्नीरोड मुंबई

3

4/7/2013

022-25342885

 

17

कनिष्ठ सहाय्यक

रिक्त पद

रिक्त पद

3

--

--

 

18

कनिष्ठ सहाय्यक

   

3

 

022-25342885

 

19

अनुरेखक.(again the post         (कनिष्ठ आरेखक)                  

श्री.आर.ए.कदम

कैलास नगर 101 डॅफोडील बी वडवली विभाग,अंबरााथ पूर्व,ता.अंबरााथ,जि.ठाणे

3

16/11/1992

022-25342885  

 

20

आरेखक

श्री. एस. एस. खडसे

जन्मनिवास, वालण मार्क, माहिम राड, पालघर, जि.

3

21/11/2013

0

 

21

वाहन चालक

श्री.बी.बी.जगदाणे

रामराज यादव चाळ,महानगर पालिका शाळा क्रं.120 समोर,सावरकर नगर,ठाणे (प.)

3

14/7/19999

022-25342885

 

 

कलम 4(1) B (x)

          जिल्हा परिषद ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांची विस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.         

अ.क्र

अधिकारी/कर्मचारी यांचे नांव.

पदनाम

मुळ वेतन

ग्रेड पे

महागाई भत्ता

घरभाडे भत्ता

स्था.पु.भत्ता

वाहन भत्ता

एकूण वेतन.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

श्री.आर.टी.प्रभाकर

कार्यकारी अभियंता

28640

6600

37716

10572

0

1600

79128

2

पद रिक्त

उप.का.अ.

0

0

0

0

0

0

0

3

पद रिक्त

उप अभियंता

0

0

0

0

0

0

0

4

रिक्त पद

उप अभियंता

0

0

0

0

0

0

0

5

श्री.डी. ए. पाटील

शा.अ.

24230

5400

26667

8889

300

800

66286

6

श्री.आर. पी. तिलवानी

शा.अ.

21660

5400

24354

8118

300

800

60632

7

श्री.आर.पी.पाटील

शा.अ.

21180

5400

23922

7974

300

800

59576

8

श्री. एस. बी. मोहारे

शा.अ.

15140

4400

17586

5862

300

800

44088

9

श्री.एच. टी. परब

स.ले.अ.

16050

4300

18315

6105

300

200

45270

10

श्रीम व्ही. आर. नेहेते

वरि.सहा.

9790

2400

10961

3657

300

200

37438

11

श्रीम.एन. एस. यादव

वरि.सहा.

12590

4200

15111

5037

300

200

37438

12

रिक्त

कनि.सहा.

0

0

0

0

0

0

0

13

श्री. आर. ए. कदम

अनुरेखक/क.आरेखक

13290

4200

15741

5247

300

200

39028

14

श्री. एस. एस. खडसे

आरेखक

19680

440

21672

7224

300

800

54076

15

श्री.बी.बी.जगदाणे

वाहन चालक

             

 

कलम  4(1) (ब) (xi)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयातील अंदाजपत्रकांचा तपशील सन 2015-2016.

    

अ.क्रं.

अंदाजपत्रकीय शिर्षाचे वर्णन

अनुदान

रु.लाखात

नियोजित वापर

(क्षेत्र कामाचा तपशील)

अधिक अनुदान

अपेक्षित असल्यास

रुपये लाखांत

अभिप्राय.

1

2

3

 

5

6

1.

सप्रयोजन देखभाल दुरुस्ती

0

ल.पा.च्या कामाचे देखभाल दुरुस्ती साठी.

--

शासनाकडील शासन निर्णय परिपत्रके मार्गदर्शक सुचनेनुसार कामे घेतली जातात.

2.

सामान्य योजना-

ल.पा.बिगर आदिवासी

524.96

पाझरतलाव/गांवतलाव/पक्के बंधारे यांची दुरुस्ती व नवीन कामे.

--

--//--

3.

ल.पा.के.टी.बी.बिगर आदिवासी

475.00

के.टी.बी.दुरुस्ती नवीन कामे.

--

--//--

4.

आदिवासी

ल.पा.आदिवासी

457.09

पाझरतलाव/गांवतलाव/पक्के बंधारे यांची दुरुस्ती व नवीन कामे.

--

--//--

5.

ल.पा.के.टी.बी. आदिवासी

542.25

के.टी.बी.दुरुस्ती नवीन कामे.

--

--//--

6.

 

7.

आमदार निधी

 

खासदार निधी

कामे मंजूर होतात त्या प्रमाणे अनुदान प्राप्त होते

आमदारांनी मंजूर केलेली आहे.

खासदारांनी मंजूर केलेली आहे.

--

 

--

--//--

 

--//--

8.

उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ

--//--

ज्या कामांना उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाकडून मान्यता मिळते अशी कामे.

--

--//--

 

कलम 4(1) B (xiii)

जिल्हा परिषद, ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयातील मिळणा-या / सवलतीचा परवाना यांची चालू वर्षाची तपशीलवार माहिती.

परवाना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार

 

अ.क्र.

परवाना धारकाचे नाव

परवानाचा प्रकार

परवाना क्रमांक

दिनांकापासून

दिनांकापर्यंत

साधारण अटी

परवायाची विस्तृत माहिती

1

2

3

4

5

6

7

8

निरंक

 

कलम 4(1) B (xiv)

 

जिल्हा परिषद, ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयातील माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात साठविलेली माहिती प्रकाशीत करणे चालू वर्षाकरीता.

अ.क्र.

दस्ताऐवजाचा प्रकार

विषय

कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक       नमुन्यात

माहिती मिळविण्याची पध्दती

जबाबदार व्यक्ती

1

2

3

4

5

6

निरंक

 

कलम 4(1) B (xv)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे.

१. भेटण्याच्या वेळेसंदर्भात माहिती.

२. वेबसाईट विषयी माहिती.

३. कॉलसेंटर विषयी माहिती.

४. अभिलेख तपासणी उपलब्ध सुविधांची माहिती.

५. नमुने उपलब्ध मिळण्याबाबत माहिती.

६. सूचना फलकांची माहिती.

७. ग्रंथालय विषयी माहिती.

अ.क्र.

सुविधांचा प्रकार

वेळ

कार्यपध्दती

ठिकाण

जबाबदार व्यक्ती/कर्मचारी

तक्रारण ाविारण

1

2

3

4

5

6

7

1

अधिकारी / कर्मचारी भेट घेणे.

पुर्वनियोजित विहित वेळेनुसार भेटीसाठी.

कार्यालयातील कामाच्या दिवशी

लघुपाटबंधारे विभाग, कोषागार कार्यालयाच्या शेजारी, ठाणे (प)

1 उप कार्यकारी अभियंता                                      2 कार्यालयीन अधिक्षक                                                     लघुपाटबंधारे विभाग,                                                                जिल्हा परिषद, ठाणे.

कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे.

सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 17.45 आणि पूर्व नियोजित वेळेशिवाय 14.00 ते 16.00

       

 

         

 

  कलम 4(1) (ब) (xvi)

  जिल्हा परिषद ठाणे येथिल लघु पाटबंधारे कार्यालयातील शासकिय माहिती अधिकारी/सहाय्यक माहिती अधिकारी/अपिलीय प्राधिकारी/ यांची विस्तृत माहिती.

  अ) शासकिय माहिती अधिकारी

 

अ.क्रं.

शासकिय माहिती अधिका-याचे नांव.

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई.मेल

अपिलीय प्राधिकारी

1

2

3

4

5

6

7

1.

श्री.डी. ए. पाटील

उप कार्यकारी अभियंता, प्रभारी,लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

लघुपाटबंधारे (लहान)विभाग  जिल्हा परिषद ठाणे.

लघुपाटबंधारे (लहान) विभाग जिल्हा परिषद ठाणे. जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड मध्ये,सेवायोजन कार्यालया जवळ, पहिला माळा,ठाणे (प.)

फोन क्रं.022-25342885.

नाही.

कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद ठाणे. मुख्यालय.

 

ब) सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकारी

क) अपिलीय अधिकारी

अ.क्रं.

अपिलीय अधिकारी   यांचे नांव.

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई.मेल

यांचे अधिनस्त माहिती अधिकारी

1

2

3

4

5

6

7

1.

श्री.आर. टी. प्रभाकर

कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग,जिल्हा परिषद ठाणे.

लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद ठाणे . व जि.प.ल.पा.उप.विभाग आणि समाविष्ठ तालुके.

 1. भिवंडी-कल्याण/अंबरनाथ
 2. मुरबाड-शहापूर

 

लघुपाटबंधारे (लहान) विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे.जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड मध्ये,सेवायोजन कार्यालया जवळ, पहिला माळा,ठाणे(प.)

फोन क्रं.25342885.

 व 9422674107

नाही.

1.श्री.डी. ए. पाटील,

   माहिती अधिकारी

 उप कार्यकारी अभियंता

 (प्रभारी) लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

 

 

कलम 4(1) B (xvii)

जिल्हा परिषद, ठाणे येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयातील प्रकाशीत माहिती.

 निरंक

 

 

कलम 4(1) (क) 

सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय व धोरणे यांची यादी प्रकाशााकरिता तयार करणे व वितरीत करणे.

 निरंक

 

कलम 4(1) (ड)  

सर्वसाधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणा-या प्रशासकीय / अर्धन्यायिक कामकाजाच्या प्रकारची यादी तयार करणे, घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करण्याची मिमांसा यापुढे देण्यात येईल असे जाहिर करणे.             

 निरंक

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

अ.क्र.

अधिकारी/कर्मचारी नाव

पदनाम

मुळ वेतन

महागाई भत्ता

घरभाडे भत्ता

स्था.पु.भत्ता

वाहनभत्ता

एकूण वेतन

1

श्री डी.एम.जोकार

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी

99500

30845

26865

 

5400

162610

2

श्री यु.डी.कुलकर्णी

सहा.जि.जलसंधारण अधिकारी

104400

32364

28188

 

5400

170352

3

रिक्त पद

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी

--

--

--

--

--

--

4

रिक्त पद

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी

--

--

--

--

--

--

5

श्री आर पी.पाटील

जलसंधारण अधिकारी

93800

31892

25326

300

5400

156718

6

श्री आर.पी.तिलवाणी

जलसंधारण अधिकारी

96600

32844

26082

300

5400

161226

7

श्री आर.ए.कदम

जलसंधारण अधिकारी

64000

21760

17280

300

2700

106040

8

श्री पी.के. शेंडे

जलसंधारण अधिकारी

41000

13940

11070

300

2700

69010

9

श्री एस.बी.राऊत

सहायक लेखा अधिकारी

60400

20536

16308

300

2700

100244

10

श्रीम.एस.बी.पाटील

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

42300

14382

11421

300

2700

71103

11

श्रीम.जे.एस.पष्टे

वरिष्ठ सहायक

39900

13566

10773

300

2700

67239

12

श्रीम.पी.आर.जाधव

वरिष्ठ सहायक (लेखा)

 

 

 

 

 

 

13

श्री.एस.डी.भोये

कनिष्ठ सहायक

41100

13974

11097

300

2700

69171

14

श्री एस.आर.पवार

कनिष्ठ सहायक

32300

10982

8721

300

2700

 55003

15

रिक्त पद

कनिष्ठ सहायक

 

 

 

 

 

 

16

रिक्त पद

आरेखक

 

 

 

 

 

 

17

रिक्त पद

कनिष्ठ आरेखक

 

 

 

 

 

 

18

श्री डी.व्ही.पाटील

वाहनचालक

39800

13532

10746

300

2700

67128

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

कलम 4(1) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण  जबाबदारीचे उत्तर दायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

(कामाचा प्रकार/नांव)

 • लघुपाटबंधारे विभागातील सबंधित विभागाचे कामकाज सांभाळणारे कर्मचारी संबंधित विषयाची संचिका कार्यालयीन अधिक्षक/शाखा अभियंता/सहाय्यक लेखा अधिकारी यांचे मार्फत कार्यकारी अभियंता यांचेकडे अंतिम निर्णय/मान्यतेसाठी सादर करतात.
 • सबंधित विभागाचे कर्मचारी उप अभियंता,जिल्हा परिषद उप विभाग व इतर विभाग यांचेकडून माहिती/अहवाल प्राप्त करुन सादर करण्याची जबाबदारी आहे. व या कामावर पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे/कार्यालयीन अधिक्षक/सहाय्यक लेखा अधिकारी/शाखा अभियंता व मा.कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग,जिल्हा परिषद ठाणे यांची आहे.
 • सबंधित विभागाच्या कर्मचा-यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या अभिलेखांचे अद्यावतीकरण करुन ठेवण्याची जबाबदारी खालील कर्मचा-यांची आहे.

 अ.क्रं.

कामाचे स्वरुप

कालावधी/ दिवस

कामांसाठी जबाबदार अधिकारी

अभिप्राय

1

2

3

4

5

1.

निवृत्ती वेतन प्रकरणांबाबत अहवाल

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कार्यालयीन अधिक्षक व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

2.

वर्ग-1 अधिका-यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र (माहितीबाबत.)

त्रैमासिक

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कार्यालयीन अधिक्षक व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

3.

लघुपाटबंधारे विभागांतील सेवानिवृत्ती प्रकरणांबाबत अहवाल.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

4.

कार्यकारी अभियंता यांच्या मासिक दैनंदिनी बाबत.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

5.

ग्रामस्थांची सनद त्रैमासिक अहवाल.

तीन महिने.

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

 

6.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 54(2) व (3) मधील अधिकारांचा वापर.

तीन महिने.

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

7.

लघुपाटबंधारे विभागाकडील वार्षिक प्रशासन अहवाल.

एक वर्ष.

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

8.

जडसंग्रह नोदवही बाबत अहवाल.

एक वर्ष.

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

सहाय्यक लेखा अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

9.

जवाहर विहिरींबाबत अहवाल.

15 दिवस

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

10.

आदिवासी/बिगर आदिवासी उपयोजना मासिक खर्चाचा अहवाल.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

11.

जिल्हा वार्षिक योजना

बिगर आदिवासी योजना.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

12.

वार्षिक योजना शिर्ष व उपशिर्ष योजना निहाय मंंजूर झालेल्या नियतव्ययाची विगतवारी.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

 

13.

सहकारी पाणी वापर संस्था.

दोन महिने

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

14.

पूर्ण झालेल्या लघुपाटबंधारे योजना.

तीन महिने

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

15.

सिंचन व्यवस्थापनांत शेतक-यांचा सहभाग

तीन महिने

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

16.

बिगर आदिवासी उपयोजना वार्षिक आराखडा.

एक वर्ष

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

17.

आदिवासी उपयोजना वार्षिक आराखडा.

एक वर्ष

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

18.

पाणलोट विकास कार्यक्रमाबाबत अहवाल.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

19.

महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजना.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

 

20.

लघुपाटबंधारे अंतर्गत मासिक खर्चाचा अहवाल.

एक महिना

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

सहाय्यक लेखा अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

21.

निवीदा,कंत्राटे 10 लाखावरील त्रैमासिक अहवाल.

तीन महिने

सबंधित विभागाचे कर्मचारी

सहाय्यक लेखा अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

22.

माहिती अधिकार-केंद्रशासन-2005 चा मासिक प्रगती अहवाल.(विवरणपत्र क्रं.1ते5)

एक महिना

कार्यालयीन अधिक्षक

सहाय्यक जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,  ल.पा.वि.जि.प.ठाणे हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

 

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

अ.क्रं.

समितीचे नांव

समितीचे  सदस्य

समितीचे उद्यिष्ट

किती वेळा सभा घेण्यात येते.

सभा जन सामान्यां

साठी खुली आहे किंवा नाही.

सभेचा कार्यवृत्तांत

(उपलब्ध)

1

2

3

4

5

6

7

1.

जल व्यवस्थापन स्वच्छता समिती

सध्या समिती अस्तित्वात नाही

 

 

 

 

-//-

--//--

 

 

 

 

 

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

अ.क्र.

योजनेचे नांव

योजनेचा उद्देश

लाभार्थी / पात्रतेचे निकष

कोणाकडे संपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नांव व दूरध्वनी क्रमांक

1

2

3

4

5

1

0 ते 100 हेक्टर पर्यंतच्या लघु पाटबंधारे योजना राबविणे

 1. पावसाळयात पडणा-या पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी लघु पाटबंधारे बांधणे
 2. सिंचन क्षमता निर्माण करणे

तांत्रिकदृष्टया योग्य व प्रचलित मापदंडात बसणा-या योजना

उप अभियंता, लघु पाटबंधारे (जि.प.) उप विभाग, मुरबाड, शहापूर,

भिवंडी, कल्याण, अबंरनाथ

 

विभागिय स्तरावर

कार्यकारी अभियंता

लघु पाटबंधारे विभागा

जिल्हा परिषद ठाणे

दू.क्र.022  25342885

 

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

अ.क्र.

विषय

दस्ताऐवजांचा प्रकार

प्रमुख बाबींचा तपशील

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

1

2

3

4

5

1

अंदाजपत्रके

लघुपाटबंधारे विभागातील विविध योजनांची अंदाजपत्रके

कायम

2

स्थायी ओदश संकलने

शासनाकडून प्राप्त विविध स्थायी आदेश

कायम

3

जडवस्तू संग्रह नोंदवही

कार्यालयीन  जड वस्तूच्या नोंदी

कायम

4

आवक नोंदवही

कार्यालयात येणा-या सर्व टपालाची नोंद

कायम

5

अग्रिम नोंदवही

कर्मचारी / अधिकारी यान्ंाी दिलेल्या अग्रिमांच्या नोंदी

30 वर्ष

6

कामाची निविदा

लघुपाटबंधारे विभागातील विविध योजाांच्या कामाच्या निविदा

30 वर्ष

7

सेवापुस्तके

लघुपाटबंधारे विभागातील कर्मचा-यांची सेवापुस्तके

30 वर्ष

8

साठा रजिस्टर

दैनंदिनी वापरातील कार्यालयातील वस्तूंच्या नोंदी

10 वर्ष

9

तपासणी अहवाल

कामांना दिलेल्या भेटी / कार्यालयाची केलेली तपासणी

10 वर्ष

10

चौकशी अहवाल

प्रांप्त तक्रारींची चौकशी

10 वर्ष

11

कार्यविवरण / प्रकरण संचिका

विविध विषयांच्या संचिका

10 वर्ष

12

दैांदिनी

क-1

अधिका-याच्या मासिक कामकाजाची दन्ैांदिनी

5 वर्ष

13

संभाव्य फिरती कार्यक्रम

क-1

अधिका-याचे संभाव्य दौ-याबाबत

5 वर्ष

15

नियतकालिके

क-1

मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगती अहवाल

5 वर्ष

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

नागरीकांची सनद अनुसूची

प्रपत्र-अ

(विभाग-लघुपाटबंधारे,जिल्हा परिषद ठाणे)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालयाचे नांव

पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

फॅक्स क्रमांक

ईमेल पत्ता

1

2

3

4

5

6

1.

लघुपाटबंधारे जिल्हा परिषद ठाणे.

ठाणे पंचायत समिती जूनी इमारत-

पहिला माळा. जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणेचे कंपाऊंड गेट नं. 5 च्या बाजूला, कोषागार कार्यालय ठाणेचे समोर.

STD NO.022

25342885

022-25342885

mizpthane@gmail.com

 

 

 

प्रपत्र-ब

(विभाग-लघुपाटबंधारे,जिल्हा परिषद ठाणे)

नागरिकांची सनद

अ.

क्रं.

कार्यालय प्रमुखाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स क्रमांक ईमेल पत्ता.

कार्यासन अधिकारी /कर्मचा-याचे नांव  कार्यासन क्रं. दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ईमेल पत्ता.

सविस्तर कार्यभार

 

1

2

3

4

1

श्री.डी.एम.जोकार

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी

दूरध्वनी STD NO.022/25342885

भ्रमणध्वनी-  9423874408

e-mail- mizpthane@gmail.com

श्री.यु.डी.कुलकर्णी  सहा.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी  

वर्ग -1, तांत्रिक.

दूरध्वनी STD-.022/25342885

भ्रमणध्वनी- 9867984939

e-mail- mizpthane@gmail.com

 

2

-- // --

श्री.आर.पी.पाटील,जलसंधारण अधिकारी

वर्ग-2- तांत्रिक.

दूरध्वनी STD -022/ 25342885

भ्रमणध्वनी-  9860205374

e-mail- mizpthane@gmail.com

प्रकल्प शाखा - 2

 मुरबाड या तालुक्यांचे कामकाज पाहतात.

1.  म.गां.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

2.जलयुक्त शिवार योजना

3.संसद आदर्श गांव योजना

4. पर्यटन व तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम

5. केंद्र व राज्य्‍ पुरस्कृत सरोवर संवर्धन योजना

6. शिवकालीन पाणी साठवण योजना

7. मुरबाड तालुक्यातील प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे

8. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती, स्थायी समिती, जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा च्या अनुषंगाने विभागाकडील सर्व लेखाशिर्षाअंतर्गत कामांचा भौतिक आर्थिक अहवाल सभेपुर्वी तयार करणे  पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेचे कामकाज.

3

-- // --

श्री.आर.पी.तिलवाणी, जलसंधारण अधिकार

वर्ग-2- तांत्रिक.

दूरध्वनी STD -022/ 25342885

भ्रमणध्वनी- 9890256339

e-mail- mizpthane@gmail.com

 

 

प्रकल्प शाखा-1 भिवंडी तालुक्याचे कामकाज

1.गुणांकन प्रगती अहवाल

2. लोक सहभागातून वनराई बंधारे कार्यक्रम

3. भिवंडी तालुक्यातील प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे

4.मा.जिल्हाधिकारी, मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मा.अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडील सभांसाठी विभागाकडील माहिती अदयावत ठेवणे व सभेपुर्वी उपलब्ध करुन देणे.

5. लघुपाटबंधारे विभागाची प्रगणना

4

-- // --

श्री.पी.के.शेंडे

वर्ग-3- तांत्रिक.

दूरध्वनी STD -022/ 25342885

भ्रमणध्वनी- 9594462058

 

e-mail- mizpthane@gmail.com

 

प्रकल्प शाखा-3 कल्याण, अंबरनाथ या तालुक्यांचे कामकाज

1.वनजमिनी संपादन   प्रस्ताव

2.अमृत सरोवर योजना

3. कॅच दि रेन कार्यक्रम

4.  कल्याण अंबरनाथ तालुक्यातील प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे

5.स्थानिक निधी/महालेखाकार/पंचायत राज समिती परिच्छेदांचे अनुपालन तयार करणे

6.मा.विभागीय आयुक्त तपासणीसाठी विभागांची योजनांची माहिती तयार करून सादर करणे

5

 

श्री आर.ए.कदम

वर्ग-3- तांत्रिक.

दूरध्वनी STD -022/ 25342885

भ्रमणध्वनी- 9867232754

 

e-mail- mizpthane@gmail.com

प्रकल्प शाखा-4  शहापूर या तालुक्यांचे कामकाज

 

1.प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचेकडील सर्व पत्रव्यवहार पाहणे तसेच माहिती पुस्तिका तयार करणे

2. शहापूर तालुक्यातील प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे

3.पाणलोट विकास कार्यक्रम

4.स्थानिक विकास कार्यक्रम

5.विविध लेखाशिर्षकांतर्गत कामांचे आराखडे

6.स्वातंत्र्यांचा अमृत महोत्सव बाबतची माहिती तयार करून अहवाल सादर करणे

7.निधी मागणी प्रस्ताव तयार करणे

8.दरमहा विहित नमुन्यातील एमपीआर तयार करून सादर करणे

6

-- // --

श्रीम. एस.बी.पाटील कार्यालयीन अधिक्षक,वर्ग-3,  अतांत्रिक.

दूरध्वनी STD -022/ 25342885 भ्रमणध्वनी-

 e-mail- mizpthane@gmail.com

 

 

कार्यालयातील  कर्मचारी यांचे कामकाजा वर   देखरेख करणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे व कामकाज करुन घेणे .

7

-- // --

श्री.एस.बी.राऊत,     सहाय्यक  लेखाअधिकारी,                  वर्ग-3-अतांत्रिक.

दूरध्वनी STD -022/ 25342885

भ्रमणध्वनी- 9892698560

e-mail- mizpthane@gmail.com

लेखा शाखा

लघुपाटबंधारे विभागाचे लेखा शाखे कडील  कर्मचारी यांचे कामकाजा वर संपूर्ण देखरेख व कामकाज करणे. आय.एस.ओ.प्रतिनिधी.

8

-- // --

श्रीम.जे.एस.पष्टे,वरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3

अतांत्रिक.

दूरध्वनी STD -022/ 25342885 भ्रमणध्वनी-

 

e-mail- mizpthane@gmail.com

आस्थापना-1 शाखा.,

 1. वर्ग-1 व वर्ग-2 अधिका-यांची आस्थापना
 2. वर्ग-1 व वर्ग-2  अधिकारी यांचे वेतन देयक व आयटी बाबत
 3. रोष्टर तपासणी
 4. बदल्या
 5. भरती प्रक्रीया
 6. न्यायालयीन प्रकरणे
 7. विभागीय चौकशी प्रकरणे
 8. नागरीकांची सनद
 9. मत्तादायित्व
 10. निविदा- भिवंडी उपविभाग (निविदा नस्ती तयार करणे. तसेच कार्यारंभ आदेश देणे.)
 11. मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची दैनंदिनी तयार करणे.
 12. वर्ग-1 व वर्ग-2 यांचे सेवा‍निवृत्त प्रकरणे तयार करणे.
 13. वर्ग-1 व वर्ग-2 यांचे आश्वासित प्रगती योजनेचे प्रस्ताव तयार करणे

14 सुरक्षा ठेव अनामत.

 

 

9

-- // --

श्रीम.पी.आर.जाधव, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) वर्ग-3. अतांत्रिक.

दूरध्वनी STD -022/ 25342885

भ्रमणध्वनी-9820160974

 

e-mail- mizpthane@gmail.com

लेखा शाखा - बजेट/ऑडीट

लघुपाटबंधारे विभागाचे लेखा शाखेकडील बजेट व ऑडीटचे संपूर्ण कामकाज करणे.- ल.पा.चे विविध योजनांचे कामांकरीता तरतूद उपलब्ध करणेसाठी विहीत नमुन्यात  तिमाही/सहामाही / वार्षिक बजेट प्रस्ताव तयार करुन तो वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. प्राप्त तरतूदी चे व झालेल्या खर्चाचे नियंत्रण ठेवणे.  खर्चाचे मासिक प्रगती अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. नोंदवही अद्यावत करणे. खर्चाचे विनियोग दाखले तयार करणे.कोषगार व अर्थ विभागाचे तरतूदीकामी ऑनलाईन रक्कमा काढण्यासाठी व खर्चाचा ताळमेळ घेण्यासाठी कार्यवाही करणे.

ऑडीट- स्थानिक विकास निधी/पंचायत राज समिती/ व इतर लेखापरिक्षण बाबतची माहिती व पुर्तता अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

 

 

10

-- // --

श्री.एस.डी.भोये ,कनिष्ठ सहाय्यक

वर्ग-3, अतांत्रिक.

दूरध्वनी-STD-022/25342885 भ्रमणध्वनी-7350141766

 

e-mail- mizpthane@gmail.com

निवीदा.

 1. निविदा-  मुरबाड भिवंडी उपविभाग (निविदा नस्ती तयार करणे. तसेच कार्यारंभ आदेश देणे.) तसेच ऑनलाईन चे काम पहाणे.
 2. भांडार शाखेकडील संपूर्ण कामे.

लॉग बुक व हिस्ट्रीशिट व गाडीची देखभाल दुरुस्ती, इंधन व इतर खरेदी

 

 

11

-- // --

श्री एस.आर.पवार कनिष्ठ सहाय्यक, वर्ग-3 अतांत्रिक.

दूरध्वनी-STD-022/25342885  

 

e-mail- mizpthane@gmail.com

 1. आस्थापना-2 मुख्यालयातील तसेच उपविभागाकडील आस्थापनावरील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांचे पेन्शन केस तयार करणे
 2. मुख्यालयातील वर्ग-3 व वर्ग-4 यांची आस्थापना
 3. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीकडील सभाचे कामकाज पहाणे. व सन्मा. सदस्य व विशेष निमंत्रित यांचे प्रवासभत्ता तयार करणे. व इतर सभांचे कामकाज
 4. नोंदणी शाखा- आवक व जावक
 5. आपले सरकार पोर्टल
 6. मुख्यालयातील तसेच उपविभागाकडील आस्थापनावरील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांचे आश्वासित प्रगती योजना 10,20,30 चा लाभ देणे.
 7. विधानसभा/ विधानपरिषद तारांकित , अतारांकित प्रश्नांचे कामाकात पहाणे.
 8. मानवसंपदा कामकाज

तालुक्याकडुन प्राप्त बील देयके

 

 

 12.

-- // --

श्री.डी.व्ही.पवार,वाहन चालक वर्ग-3

अतांत्रिक.

दूरध्वनी-STD-022/25342885  

e-mail- mizpthane@gmail.com

लघुपाटबंधारे विभाग,जि.प.ठाणे-चे टाटा सुमो वाहन क्रमांक -एम.एच.04/अे.एन.3182 चा वापर करणे.मा.कार्यकारी अभियंता,

लघुपाटबंधारे विभाग,जि.प.ठाणे च्या अखत्यारीत असलेले तालुके अंतर्गत कामकाजाची पहाणी करण्यासाठी सदर वाहनाने फिरती करणे.तशा फिरतीच्या नोंदी सदर वाहनाचे लॉगबुक मधे रोजच्या रोज घेणे. वाहनाची देखभाल  दुरुस्ती करणे. वापरलेल्या डिझेल ची नोंद लॉगबुकामध्ये वेळच्यावेळी घेणे.तसेच केलेल्या दुरुस्तीची नोद हिस्ट्री शिट मध्ये वेळच्यावेळी घेणे.वापरलेल्या किलोमिटर च्या नोंदी लॉगबुकामधे घेवून लॉगबुक दरमहाचे गोषवारा काढून ते अद्यावत ठेवणे. तसेच वाहनचालक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे.

 

 

13

-- // --

श्रीम.ए.एम.सोळंकी,शिपाई, वर्ग-4,अतांत्रिक.

दूरध्वनी- STD -022/ 25342885  

 

लघुपाटबंधारे विभाग,जि.प.ठाणे- येथील सर्व शाखेचे टपाल वाटपाची कामे करणे. संचिका बांधणेकामी मदत करणे. विज/पाणी/दूरध्वनी व इतर बिले भरणेकामी मदत करणे. कार्यालयाची संपूर्ण स्वच्छता करणेकामी देखरेख ठेवणे. परिचारक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे.

 

 

 

14

-- // --

श्रीम.एल.वाय.दळवी,शिपाई,वर्ग-4 अतांत्रिक.

दूरध्वनी-STD-022/25342885  

 

लघुपाटबंधारे विभाग,जि.प.ठाणे- येथील सर्व शाखेचे टपाल वाटपाची कामे करणे. संचिका बांधणेकामी मदत करणे. विज/पाणी/दूरध्वनी व इतर बिले भरणेकामी मदत करणे. कार्यालयाची संपूर्ण स्वच्छता करणेकामी देखरेख ठेवणे.

परिचारक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे.

 

                 

 

 

 

प्रपत्र-अ

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे उपविभाग-मुरबाड)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालयाचे नांव

पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

फॅक्स क्रमांक

ईमेल पत्ता

1

2

3

4

5

6

1

जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे

उपविभाग- मुरबाड

पंचायत समिती मुरबाड.

ता.मुरबाड, जिल्हा-ठाणे.

 

कार्यालय- STD-02524/ 222116  

 

--नाही--

 

--नाही--

 

 

 

प्रपत्र-ब

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे उपविभाग-मुरबाड)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालय प्रमुखाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स क्रमांक ईमेल पत्ता.

कार्यासन अधिकारी /कर्मचा-याचे नांव  कार्यासन क्रं. दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ईमेल पत्ता.

सविस्तर कार्यभार

 

 

1

2

3

4

 

1

श्री.  ए ए सय्यद ,

 प्रभारी उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी

दूरध्वनी- STD -02524/222116   

भ्रमणध्वनी- 9987554142

फॅक्स क्रमांक- -

ई-मेल -   --

श्री.  ए ए सय्यद ,

 जलसंधारण अधिकारी

दूरध्वनी- STD -02524/222116   

भ्रमणध्वनी- 9987554142

फॅक्स क्रमांक- -

ई-मेल -   --

जि.प.ल.पा.उप.विभाग-मुरबाड चा उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचा अतिरीक्त कार्यभार.  लघुपाटबंधारेउप विभाग मुरबाड चे विविध योजनांची देखरेख करणे.  नियंत्रण ठेवणे. तसेच आस्थापना व वेतन भत्ते आहरन अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे. तथा ल.पा.उप.वि  चे अपिलीय अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे.

 

2

-- // --

श्री.आर.एम.महाजन  ववर्ग-2 तांत्रिक.

दूरध्वनी- STD -02524/222116   

भ्रमणध्वनी- 

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -  

जि.प.ल.पा.उप.वि.मुरबाड अंतर्गत

ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामे करणे,दुरुस्ती  देखभाल करणे,  नियंत्रण ठेवणे. तथा ल.पा.उप.वि.चे माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे.

 

3

-- // --

श्री. टी.एच.पवार, जलसंधारण अधिकारी

  वर्ग-3 - तांत्रिक.

दूरध्वनी- STD -02524/222116   

भ्रमणध्वनी-

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -  

जि.प.ल.पा.उप.वि.मुरबाड.

 ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामे करणे,दुरुस्ती  देखभाल करणे,  नियंत्रण ठेवणे. तथा ल.पा.उप.वि.चे माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे.

 

4

-- // --

श्री.कुडव,ऑईलमन, वर्ग-4, तांत्रिक

दूरध्वनी- STD -02524/222116    

भ्रमणध्वनी-    --

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -   --

जि.प.ल.पा.-मुरबाड अंतर्गत

ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामांना मदत करणे. दुरुस्ती  देखभाल करणेकामी संबंधित शाखा अभियंता यांचे सहाय्यक म्हणून कामकाज करणे.

 

5

-- // --

श्री.बी.एच.विशे,ऑईलमन,वर्ग-4,तांत्रिक

दूरध्वनी- STD -02524/222116    

भ्रमणध्वनी-    --

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -   --

जि.प.ल.पा.-मुरबाड अंतर्गत

ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामांना मदत करणे. दुरुस्ती  देखभाल करणेकामी संबंधित शाखा अभियंता यांचे सहाय्यक म्हणून कामकाज करणे.

6

-- // --

श्री बागुल,कनिष्ठ सहाय्यकवर्ग-3 अतांत्रिक.

दूरध्वनी- STD -02524/222116    

भ्रमणध्वनी-9225979943

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -   --

जि.प.ल.पा.उप.विभाग-मुरबाड.

मुरबाड येथ्‌ील लघुपाटबंधारे चे अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपूर्ण आस्थापना विषयांचे कामकाज करणे. माहिती अधिकार-2005 चे कामकाज करणे.

7

-- // --

श्री डी.जे.शिंगळे,परिचर.वर्ग-4, अतांत्रिक.

दूरध्वनी- STD -02524/222116 

भ्रमणध्वनी-    --

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -   --

जि.प.ल.पा.उप.विभाग-मुरबाड.

येथील सर्व शाखेचे टपाल वाटपाची कामे करणे. संचिका बांधणेकामी मदत करणे. विज/पाणी/ दूरध्वनी व इतर बिले भरणेकामी मदत करणे. कार्यालयाची संपूर्ण स्वच्छता करणेकामी देखरेख ठेवणे. परिचारक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे.

 

 

 

प्रपत्र-अ

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे -शहापूर)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालयाचे नांव

पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

फॅक्स क्रमांक

ईमेल पत्ता

1

2

3

4

5

6

1.

जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे

उपविभाग- शहापूर

पंचायत समिती शहापूर.

ता.शहापूर, जिल्हा-ठाणे.

 

कार्यालय- STD-02527/ 272745

 

--नाही--

 

--नाही--

 

 

 

 

 

प्रपत्र-ब

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे शहापूर)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालय प्रमुखाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स क्रमांक ईमेल पत्ता.

कार्यासन अधिकारी /कर्मचा-याचे नांव  कार्यासन क्रं. दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ईमेल पत्ता.

सविस्तर कार्यभार

 

1

2

3

4

1

-- // --

श्री.वाय. के.निर्पुते, जलसंधारण अधिकारी  वर्ग-3 तांत्रिक.

दूरध्वनी- STD - 02527/272745

भ्रमणध्वनी-

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -  

जि.प.ल.पा.शहापूर अंतर्गत

ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामे करणे,दुरुस्ती  देखभाल करणे,  नियंत्रण ठेवणे. तथा ल.पा.उप.वि.चे माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे.

2

-- // --

श्री.विकास कांबळे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक  वर्ग-3 तांत्रिक.

दूरध्वनी- STD - 02527/272745

भ्रमणध्वनी-9422482377

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -  

जि.प.ल.पा.शहापूर अंतर्गत

ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामे करणे,दुरुस्ती  देखभाल करणे,  नियंत्रण ठेवणे करीता जलसंधारण अधिकारी यांना सहाय्य करणे

3

-- // --

श्री.के.एस.कुडव,ऑईलमन.वर्ग-4तांत्रिक.

दूरध्वनी- STD -02527/272745

भ्रमणध्वनी-9273183204

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -   --

जि.प.ल.पा.शहापूर अंतर्गत

ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामांना मदत करणे. दुरुस्ती  देखभाल करणेकामी संबंधित शाखा अभियंता यांचे सहाय्यक म्हणून कामकाज करणे.

4

-- // --

श्रीम भोईर,कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3 अतांत्रिक. अतिरिक्त कार्यभार

दूरध्वनी- STD -02527/272745 

भ्रमणध्वनी-9270543789

फॅक्स क्रमांक-  --

ई-मेल -   --

जि.प.ल.पा.शहापूरअंतर्गत.

शहापूर येथील लघुपाटबंधारे चे अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपूर्ण आस्थापना विषयांचे कामकाज करणे. माहिती अधिकार-2005 चे कामकाज करणे.

 

 

 

प्रपत्र-अ

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे उपविभाग-भिवंडी)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालयाचे नांव

पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

फॅक्स क्रमांक

ईमेल पत्ता

1

2

3

4

5

6

1

जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे उपविभाग- भिवंडी

 

पंचायत समिती भिवंडी.

ता.भिवंडी, जिल्हा-ठाणे.

कार्यालय- STD-02522-257626

--नाही--

--नाही--

 

 

 

प्रपत्र-ब

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे उपविभाग-भिवंडी)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालय प्रमुखाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स क्रमांक ईमेल पत्ता.

कार्यासन अधिकारी /कर्मचा-याचे नांव  कार्यासन क्रं. दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ईमेल पत्ता.

सविस्तर कार्यभार

 

1

2

3

4

1

श्री.एस.बी.मोहारे प्रभारी उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी

दूरध्वनी- STD -02522-257626

भ्रमणध्वनी-

फॅक्स क्रमांक

 मेल -   --

श्री.एस.बी.मोहारे प्रभारी उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी

दूरध्वनी- STD -02522-257626

भ्रमणध्वनी-9867984939

 मेल -   --

जि.प.ल.पा.उप.विभाग-भिवंडी. उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पदाचा अतिरीक्त कार्यभार.

लघुपाटबंधारेउप विभाग भिवंडी चे विविध योजनांची देखरेख करणे.  नियंत्रण ठेवणे. तसेच आस्थापना व वेतन भत्ते आहरन अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे. तथा ल.पा.उप.वि  चे अपिलीय अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे.

2

-- // --

श्री. पी.के.वाघेरे, जलसंधारण अधिकारी

दूरध्वनी- STD -02522-257626

भ्रमणध्वनी-9987554142

जि.प.ल.पा.उप.वि.भिवंडी अंतर्गत

ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामे करणे,दुरुस्ती  देखभाल करणे,  नियंत्रण ठेवणे. तथा ल.पा.उप.वि.चे माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे.

 

प्रपत्र-ब

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे उपविभाग-भिवंडी)-

नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालय प्रमुखाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स क्रमांक ईमेल पत्ता.

कार्यासन अधिकारी /कर्मचा-याचे नांव  कार्यासन क्रं. दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ईमेल पत्ता.

सविस्तर कार्यभार

 

1

2

3

4

1

-- // --

श्री.व्ही.डी.पाटील,वरिष्ठ सहाय्यक.वर्ग-3 अतांत्रिक.

दूरध्वनी- STD -02522-257626  

भ्रमणध्वनी-9422385629

जि.प.ल.पा.उप.विभाग-भिवंडी.

भिवंडी येथील लघुपाटबंधारे चे अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपूर्ण आस्थापना विषयांचे कामकाज करणे. माहिती अधिकार-2005 चे कामकाज करणे.

2

-- // --

श्री.टी.एच.जाधव,शिपाई.वर्ग-4 अतांत्रिक.

दूरध्वनी- STD -02522-257626  

जि.प.ल.पा.उप.विभाग-भिवंडी.

येथील सर्व शाखेचे टपाल वाटपाची कामे करणे. संचिका बांधणेकामी मदत करणे. विज/पाणी/ दूरध्वनी व इतर बिले भरणेकामी मदत करणे. कार्यालयाची संपूर्ण स्वच्छता करणेकामी देखरेख ठेवणे. परिचारक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे.

3

 

श्री एम.डी.पुकळे शिपाई.वर्ग-4 अतांत्रिक.

दूरध्वनी- STD -02522-257626  

जि.प.ल.पा.उप.विभाग-भिवंडी.

येथील सर्व शाखेचे टपाल वाटपाची कामे करणे. संचिका बांधणेकामी मदत करणे. विज/पाणी/ दूरध्वनी व इतर बिले भरणेकामी मदत करणे. कार्यालयाची संपूर्ण स्वच्छता करणेकामी देखरेख ठेवणे. परिचारक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे.

4

 

श्री बी.एफ.सोनवणे वाहनचालक वर्ग-3 अतांत्रिक

दूरध्वनी- STD -02522-257626  

 

 

 

प्रपत्र-अ

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे-कल्याण)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालयाचे नांव

पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

फॅक्स क्रमांक

ईमेल पत्ता

1

2

3

4

5

6

1

जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे - कल्याण

 

पंचायत समिती कल्याण.

ता.कल्याण, जिल्हा-ठाणे.

कार्यालय- STD-0251-2310440

--नाही--

--नाही--

 

 

 

प्रपत्र-ब

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे-कल्याण)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालय प्रमुखाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स क्रमांक ईमेल पत्ता.

कार्यासन अधिकारी /कर्मचा-याचे नांव  कार्यासन क्रं. दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ईमेल पत्ता.

सविस्तर कार्यभार

 

1

2

3

4

1

-- // --

श्री डी.एम.पाडवी जलसंधारण अधिकारी, वर्ग-3,तांत्रिक.

दूरध्वनी- STD - 0251-231044

भ्रमणध्वनी-9967439329

जि.प.ल.पा.कल्याण अंतर्गत

ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामे करणे,दुरुस्ती  देखभाल करणेकामी संबंधित शाखा अभियंता यांचे सहाय्यक म्हणून कामकाज करणे.

 

 

 

 

 

प्रपत्र-अ

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे-अंबरनाथ)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालयाचे नांव

पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

फॅक्स क्रमांक

ईमेल पत्ता

1

2

3

4

5

6

1

जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे -अंबरनाथ

 

पंचायत समिती अंबरनाथ.

ता.अंबरनाथ, जिल्हा-ठाणे.

कार्यालय- STD-0251- 2682304

--नाही--

--नाही--

 

 

 

 

प्रपत्र-ब

(जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे-अंबरनाथ)

- नागरिकांची सनद-

अ.

क्रं.

कार्यालय प्रमुखाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स क्रमांक ईमेल पत्ता.

कार्यासन अधिकारी /कर्मचा-याचे नांव  कार्यासन क्रं. दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ईमेल पत्ता.

सविस्तर कार्यभार

 

1

2

3

4

1

-- // --

श्री डी.एम.पाडवी जलसंधारण अधिकारी, वर्ग-3,तांत्रिक वर्ग-3,तांत्रिक.

दूरध्वनी- STD - 0251-2682304

भ्रमणध्वनी-9422686250

ई-मेल -   --

जि.प.ल.पा.अंबरनाथ अंतर्गत

ग्रामपंचायती  गावां मध्ये लघुपाटबंधारे चे विविध योजनांची कामे करणे,दुरुस्ती  देखभाल करणे,  नियंत्रण ठेवणे. तथा ल.पा.उप.वि.चे माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे.

 

 

 

अंदाजपत्रक

अंदाजपत्रक सन 2022-2023

अ.क्रं.

अंदाजपत्रकीय शिर्षाचे वर्णन

अनुदान

रु.लाखात

नियोजित वापर

(क्षेत्र  कामाचा तपशील)

अधिक अनुदान

अपेक्षित असल्यास

रुपये लाखांत

अभिप्राय.

1

2

3

4

5

6

1.

सप्रयोजन देखभाल दुरुस्ती

0.00

ल.पा.च्या कामाचे देखभाल दुरुस्ती साठी.

--

शासनाकडील शासन निर्णय परिपत्रके मार्गदर्शक सुचनेनुसार कामे घेतली जातात.

2.

सामान्य योजना-

ल.पा.बिगर आदिवासी

700.00

पाझरतलाव/गांवतलाव/पक्के बंधारे यांची दुरुस्ती व नवीन कामे.

--

--//--

3.

ल.पा.के.टी.बी.बिगर आदिवासी

600.00

के.टी.बी.दुरुस्ती नवीन कामे.

--

--//--

4.

आदिवासी

ल.पा.आदिवासी

50.00

पाझरतलाव/गांवतलाव/पक्के बंधारे यांची दुरुस्ती व नवीन कामे.

--

--//--

5.

ल.पा.के.टी.बी. आदिवासी

50.00

के.टी.बी.दुरुस्ती नवीन कामे.

--

--//--

6.

 

7.

आमदार निधी

 

खासदार निधी

कामे मंजूर होतात त्या प्रमाणे अनुदान प्राप्त होते

आमदारांनी मंजूर केलेली आहे.

 

खासदारांनी मंजूर केलेली आहे.

--

 

--

--//--

 

--//--

8.

उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ

--//--

ज्या कामांना उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाकडून मान्यता मिळते अशी कामे.

--

--//--

 

 

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

निरंक

अर्ज नमुने

निरंक

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

निरंक

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

निरंक

यशोगाथा

यशोगाथा

नाविन्यपूर्ण योजना

योजनेचे नांव :- साखरपाडा नडगांव (जा) ता.शहापूर, जि. ठाणे येथे उपसा सिंचन योजना तयार करणे.

                       नडगांव जागरे ग्रामपंचायती अंतर्गत साखरपाडा हे सुमारे ३५० लोकसंख्या असलेले १०० टक्के आदिवासी लोकवस्तीचे गांव  दुर्गम भागात डोंगरपठारावर वसलेले आहे. गाव पूर्णपणे पठारावर असल्यामुळे पूर्वीपासून गावाला सिंचनाची कुठलीही सोय उपलध नव्हती..गावाच्या दशिणेस ९५० मीटर अंतरावर लेनाडी नदी वाहते. नदीच्या वरिल भागात  जांभा सिंचन योजना असल्यामुळे नदीस बारमाही पाणी उपलध असते. या नदीतून पाणी उचलल्यास साखरपाडा गावाचे शिवार सिंचनाखाली येऊ शकते अशी कल्पना गावाचे सरपंच श्री. ऩरेश रेरा यांनी मांडली. ते स्वतः साखरपाडा गावाचे रहिवासी असल्यामुळे त्यांनी यात पु्ढाकार घेऊन शेतकर्यांची संकल्प शेतकरी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था स्थापन करून पाटबंधारे खात्याकडून पाणी वापर परवाना  मिळविला. त्यानंतर जिल्हा परिषद ठाणेच्या लघु पाटबंधारे विभागाशी संपर्क करून  योजनेचे अंदाजपत्रक बनवून नाविन्यपुर्ण योजने अंतर्गत निधी मिळविला.

                   लघु पाटबंधारे विभागामाफत निविदा मागवून सद्यथितीत योजनेचे काम आता पुर्ण करण्यांत आलेले आहे. योजनेसाठी उदभव हा लेनाडी नदीवर विहीर खोदून त्यावर १५ अश्वशक्तीचे दोन पंपसेट बसविण्यांत आलेले आहेत. उ्दभवासाठी खाली बंधारा बांधून अतिरीक्त पाणीसाठा निर्माण करण्यांत आला आहे. ९५० मीटर लांबीची १४० मीमी व्यासाची पिव्हीसी पाईपलाईन टाकण्यांत  आलेली आहे. योजनेतून पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे गावातील शेतकऱ्यांनी दुबार पिक ( भाजीपाला ) घेण्यास सुरवात होणार आहे. त्यामुळे गावातील शेतकऱ्यांना आता रोजगारासाठी बाहेर जावे लागणार नाही. गावातच रोजगार निर्माण होईल. अशी खूप फायदेशीर व वरदान ठरणारी योजना गावातील सरपंच , सर्व ग्रामस्थ व जिल्हा परिषद ठाणे  यांच्या अथक परिश्रमाने यशस्वी होणांर यात शंका नाही.

 

 

छायाचित्र दालन