सामान्य प्रशासन विभाग

प्रस्तावना

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत आस्थापना विषयक कामकाज, कर्मचारींच्या सेवा विषयक बाबी, अनुकंपा विषयक, जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेचे कामकाज, मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद,ठाणे यांच्या अधिनस्त स्थायी समिती सभा, वार्षिक प्रशासन अहवाल, खातेप्रमुख व पंचायत समितीस्तरावरील सर्व कार्यालय प्रमुख यांच्या बैठका, कर्मचारी प्रशिक्षण, जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक खात्याकडुन प्राप्त होणा-या संचिकांवर अभिप्राय व योग्य त्या प्रशासकिय कार्यवाहीबाबतचे विवेचन, जनतेकडुन प्राप्त होणा-या तक्रारींबाबत संबंधित विभागाकडे पठविणे व त्यावर सनियंत्रण ठेवणे व संपुर्ण जिल्हा परिषदेच्या आस्थापना विषयक कार्यभार पाहण्यात येतो.

विभागाची संरचना

संपर्क

१) कार्यालयाचा पत्ता - सामान्य प्रशासन विभाग, आरोग्य  विभाग इमारत, पहिला मजला,स्टेशन रोड,जिल्हा परिषद , ठाणे (प).

२) कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक - 022-25333733/25361534
३) कार्यालयाचा ईमेल आयडी -gadzpthane@gmail.com

४)कार्यालयाचा शासकीय मेल-आयडी  - dyceogad.zpthane-mh@gov.in

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ – सकाळी ०९.४५  ते सा.०६.१५
महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार , रविवार व शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्टया सोडून

विभागाचे ध्येय

            सामान्य प्रशान विभागाच्या आस्थापना विभागामार्फत वर्ग-1, वर्ग-2,वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपुर्ण आस्थापना विषयक कामकाज, सेवा विषयकबाबी, वेतन व भत्ते याबाबत अनुदान उपलब्ध करुन देणे, सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे, कर्मचा-यांच्या बदल्या, वाहनचालक व वाहनांबाबत प्रशासकिय व अग्रिम मंजुरी, अनुकंपा मधिल प्राप्त उमेदवारांची नियुक्ती तथा प्रकरणांवर अंतिम कार्यवाही करणे, जाहिरात देउन पदभरती करणे, वर्ग-1 ते वर्ग-4 अधिकारी व कर्मचारी यांची वैद्यकिय देयके मंजुरी इ. त्याचप्रमाणे खातेप्रमुखांकडुन प्राप्त होणा-या संचिकांवर अभिप्राय व योग्य ती प्रशासकिय कार्यवाही व मार्गदर्शनपर अभिप्राय देणे, इ.बाबत सनियंत्रण करण्यात येते तसेच कर्मचारींना प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येते.

           प्रशासन विभाग मार्फत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचा एकत्रित वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे त्यास संबंधित समितीची मंजुरी घेणे, जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभेची मंजुरी घेउन मा.शासन ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांना सादर करणे, कमंचारी यांच्याकडुन प्राप्त होणा-या अपिालांवर निर्णय घेणे, पंचायत राज समितीचे संपुर्ण कामकाज पहाणे, पंचायत राज समिती, स्थानिक निधी लेखा यांचे कडील परिच्छेदांचे अनुपालन करणे, जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक दैनंदिणी तयार करणे इ.कामकाज करण्यात येते.

विभागाची कार्यपध्दती

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील सर्व खातेप्रमुख व पंचायत समितीस्तरावरील सर्व कार्यालये यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, त्यांच्या बैठकांचे आयोजन करणे, तसेच प्रशासकियबाबी सर्व कार्यालयांना अवगत करणे, मा.मंत्री महोदय,मा.सचिव,मा.विभागीय आयुक्त यांच्या बैठकांबाबतची माहिती संकलीत करणे, आचारसंहिता कालावधित काय कार्यवाही करावी याबाबत संपुर्ण माहिती उपलब्ध करुन देणे, त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने यशवंत पंचायत राज अभियान, राजीव गांधी प्रशासकिय गतिमानता अभियान, विभागस्तरारील बैठकांची माहिती संकलित करणे इ.बाबीचे सनियंत्रण करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे कामकाज पाहणे व सदर सभांच्या इतिवृत्तावर योग्य ती कार्यवाही करणे, इतिवृत्त मंजुरी नंतर जनतेस पहण्यास उपलब्ध करुन देणे,जिल्हा परिषदेच्या समिती सभांच्या कामकाजाबाबत प्रशासकिय नियंत्रण ठेवणे, लोकशाही दिनात प्राप्त तक्रारींचे मा.जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडुन संकलन करुन त्याबाबत खातेप्रमुखांनी केलेल्या कार्यवाहीस प्रसिद्धी देणे. जिल्हा परिषदेच्या विरुद्ध जनतेने अथवा अन्य प्राधिकरणांनी दाखल कलेल्या केसेस बाबत जिल्हा परिषदेच्या वतीने मा.न्यायालयात जिल्हा परिषदेची बाजु मांडणे कामी वकिलांच्या नियुक्ती बाबतचे कामकाज करण्यात येते.

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे कार्यालयातील अधिकारी कर्मचा-यांची माहिती

अक्र

कर्मचा-याचे नांव

हुद्दा

पत्ता

वर्ग

दूरध्वनी क्रमांक

एकूण देय वेतन

श्री.अविनाश फडतरे

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी [सामान्य]

सामान्य प्रशासन विभाग,      जिल्हा परिषद, ठाणे

वर्ग-1

022-25333733

128751

 २

श्रीम. श्रध्दा विचारे

कक्ष अधिकारी

---

वर्ग-3

022-25333733

1,22,471

श्री. गोपाळ केवजी चौरे

लघुलेखक

 (उच्च श्रेणी)

पिंपळनेर, रामनगर, ता. साक्री जि. धुळे

वर्ग-3

022-25333733

1,43,161

श्री संजय सूर्यकांत कवडे

लघुलेखक

(उच्च श्रेणी)

--

वर्ग-3

022-25333733

1,33,216

श्रीम. पी.व्ही. बलकवडे

लघुलेखक

(निम्न श्रेणी)

A3/602, चावंडाई को.ऑ.हौ. सो., पारसिक नगर, खारेगांव, कळवा(प), ठाणे

वर्ग-3

022-25333733

98,739

श्रीम.एस. एस.राणे

कार्यालयीन अधिक्षक

     ---               

 वर्ग-3

022-25333733

  85,927

श्रीम.तोरवणे

कार्यालयीन अधिक्षक

मु. लासलगाव [वाकी], पोष्ट लासलगांव, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक.

वर्ग-3

022-25333733

1,19,156

श्री वैभव किसनराव वायकर

विस्तार अधिकारी

[सांख्यिकी]

ए/1003, मानस टॉवर, सेक्टर 17, जिजाऊ को.ऑ.हौ.सोसायटी, कामोठे, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

वर्ग-3

022-25333733

1,03,591

9

श्री .नरेंद्र बाळकृष्ण कुबल

वरिष्ठ सहाय्यक

    रुम. नं३ , गोरेगाव ,मुंबई

वर्ग-3

022-25333733

75739

10

श्रीम शर्वरी रोठे

वरिष्ठ सहाय्यक

--

वर्ग-3

022-25333733

88833

11

श्रीम श्रुती मधुसदन कदम

वरिष्ठ सहाय्यक

बी-1/5 वेस्ट ऑफीस क्वार्टन्स देवीदयाळ मार्ग मुलुड (प) मुबई

वर्ग-3

022-25333733

 

12

श्रीम सुरक्षा अनिल चव्हाण

वरिष्ठ सहाय्यक

--

वर्ग-3

022-25333733

75,739

13

श्रीम.विणा जांभळे

वरिष्ठ सहाय्यक

महालक्ष्मी अपार्टमेंट, 402  चौथा मजला, पाडा नंबर 1, बाळकुम, ठाणे (पश्चिम)

वर्ग-3

25333733022

78,355

14

श्री. विनय पन्नालाल  दाभाडे

वरिष्ठ सहाय्यक

-----

वर्ग-3

25333733022

 

15

श्री भालचंद्र गौर

वरिष्ठ सहाय्यक

--

वर्ग-3

25333733022

 

16

श्री.स्वप्नील सुरेश इंगोले

वरिष्ठ सहाय्यक

--

वर्ग-3

25333733022

 

17

श्री. सुनिल बेंडु जाधव

कनिष्ठ सहाय्यक

--

वर्ग-3

022-25333733

 

18

श्री. संतोष लक्ष्मण कुमावत

कनिष्ठ सहाय्यक

खाडे चाळ,आग्रा रोड ता.शहापूर जि.ठाणे

वर्ग-3

022-25333733

57618

19

श्री सचिन चव्हाण

कनिष्ठ सहाय्यक

---

वर्ग-3

022-25333733

57,618

20

श्रीम.शिल्पा संदिप तरे

कनिष्ठ सहाय्यक

11/423/ माहिम फिशरमेन कॉलनी माहिम,मुंबई

वर्ग-3

022-25333733

88,879

21

श्री.विशाल कंटे

कनिष्ठ सहाय्यक

---

वर्ग-3

022-25333733

42,342

22

श्री उमेश रमेश राठोड

कनिष्ठ सहाय्यक

---

वर्ग-3

022-25333733

 

23

श्री शंकर कुडलिक नागरं

कनिष्ठ सहाय्यक

----

वर्ग-3

022-25333733

 

24

श्री पीटर फर्नाडिस

वाहनचालक

--

वर्ग-3

022-253337330

 

25

श्री नरेद्र राजाराम भोईर

वाहनचालक

---

वर्ग-3

022-253337330

 

26

श्री किशोर भगवान राऊत

वाहनचालक

---

वर्ग-3

022-253337330

 

27

श्री  विजय पवार

वाहनचालक

---

वर्ग-3

022-253337330

 

28

श्री नागेश जाधव

वाहनचालक

---

वर्ग-3

022-253337330

 

29

श्री रमेश पाडुरंग राऊत

वाहनचालक

---

वर्ग-3

022-253337330

 

30

श्री समीर पाडुरंग राणे

वाहनचालक

---

वर्ग-3

022-253337330

 

31

श्री. दिलिप एच. जाधव

हवालदार

मु.पो. वाकवली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी

वर्ग- 4

022-25333733

 

32

श्री. एस.आर. मोरे

शिपाई

मु. जैतापूर, पो. मांडवे, ता. खेड, जि. रत्नागिरी

वर्ग- 4

022-25333733

 

33

श्री.भालचंद्र बबन ढोले

शिपाई

मु.पो. फाळेगांव, ता. कल्याण, जि. ठाणे

वर्ग- 4

022-25333733

59,536

34

श्री सचिन चंद्रकांत मोरे

शिपाई

मु.पो. उचट, ता. वाडा, जि. ठाणे

वर्ग- 4

022-25333733

 

35

श्रीम. समिक्षा शेलार

शिपाई

मु.पो. मुरबाड, ता. मुरबाड

वर्ग- 4

022-25333733

53852

36

श्री परशराम लालचंद जाधव

शिपाई

सदानंद टॉवर, 603, सहावा माळा, एम.डी. चाळ, मोहने, आंबिवली

वर्ग- 4

022-25333733

55577

37

श्री तुकाराम सखाराम गुळंबे

शिपाई

मु. रणवडी, पो. पडवी, ता. महाड, जि. रायगड

वर्ग- 4

022-25333733

84617

38

श्री निवृत्ती श्रीपती जाधव

शिपाई

मु.पो. मोळावडे, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर

वर्ग- 4

022-25333733

92284

39

श्री अशोक रामचंद्र माने

शिपाई

मु.पो. कुंभारगांव(मन्याचीवाडी),  ता. पाटण, जि. सातारा

वर्ग- 4

022-25333733

73021

40

श्री. एस.एन. शेट्टी

शिपाई

विकास जिल्हा परिषद निवास, रू.नं. 3, पहिला मजला, कळवा नाका, ठाणे

वर्ग- 4

022-25333733

 

41

श्री.  निवृत्ती श्रीपती जाधव

शिपाई

--

वर्ग- 4

022-25333733

 

42

श्री अशोक रामचंद्र माने

शिपाई

--

वर्ग- 4

022-25333733

 

43

श्री अनिल सावळराम पवार

शिपाई

--

वर्ग- 4

022-25333733

 

44

श्री दत्ता रामचंद्र कांगणे

शिपाई

--

वर्ग- 4

022-25333733

 

45

श्री दिपक बबन फर्डे

शिपाई

--

वर्ग- 4

022-25333733

 

46

श्री सदाशिव नारायण शेटटी

शिपाई

--

वर्ग- 4

022-25333733

 

47

श्री भरत निवृत्ती मखरे

शिपाई

--

वर्ग- 4

022-25333733

 

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

   सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,ठाणे कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी  यांचे अधिकाराचा तपशिल.                                                                                                            

अ.क्र.

पदनाम

कर्तव्ये

आदेश क्रमांक

अभिप्राय

 

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)

अधिनस्त अधिकारी व कर्मचारी.

1.वेतनवाढी.

2.सर्व प्रकारच्या रजा मंजूर करणे

3.वर्ग -३ व ४ कर्मचा-यांना किरकोळ शिक्षा.

4.वर्ग ३ व ४ गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करणे.

5. कर्मचा-यांच्यासेवा पुस्तकात नोंद स्वाक्षाकिंत करणे.

6. वर्ग3 वर्ग4चे बदली नेमणुक प्रस्ताव /आश्वासित प्रगती योजना प्रस्ताव/ पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे.

7.सदस्य सचिव म्हणून जि.प.सर्वसाधारण सभा/स्थायी समिती सभेचे कामकाज काम पहाणे.

8.सहा.प्रशा.अधि./कनि.प्रशा.अधि./सभा वेळोवेळी सभा घेणे.

9. जि.प.स्तरावरिल खातेप्रमुख व पंचायत समित्या वार्षिक तपासण्या करणे.

मा.मुख्य कार्यकारी यांनी प्रत्यावर्तीत केलेले अधिकार

1. क्र.साप्रवि/डेलीगेशन/आस्थ3/756   

  दिनांक 1मे 1999

2.क्र.साप्रवि/डेलीगेशन/आस्थ3/1883

   दिनांक 17.7.2002

3.क्र.साप्रवि/आस्था-3/1300

    दिनांक 31.8.2000

 

 

श्रीम एस. एस विचारे सहा.प्रशा.अधि.

1.आस्थापना विषय बाबी पाहणे व नियंत्रण ठेवणे

2.लेखा विषयक कार्यासन कामावर ठेवणे

3.तसेच सर्व कार्यासनाच्या कामकाजावर पर्यवेक्षक करणे.

4.वरिठ सहा लिपीक पदासाठी स्पर्धा परिक्षा

5.जि.प.कर्मचा-यांसाठी सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा

6.जिल्हा स्तरिय भष्टाचार निर्मुलन समिती सभेची माहिती तयार करणे.

7.नियोजनाप्रमाणे कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी करणे

8.वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे.

मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रत्यावर्तीत केलेले अधिकार

जाक्र/ठाजिप/साप्रवि/आस्था-३ब/१७७१/२०१६

सामान्य प्रशासन विभाग,जि.प.ठाणे

दिनांक २३/१२/२०१६

 

 

श्रीम.एस.डी.रावत

सहा. प्रशा अधि

1.नोंदणी शाखेकडे दैनंदिन प्राप्त झालेले सर्व जिल्हा परिषदेचे टपाल वर्गीकरण करुन मा.मु.का.अ./अति.मु.का.अ.यांचेकडे सादर करुन संबधित विभागास पाठविणे.         

२.वाहनचालक व शिपाई/हवालदार आस्थापना विषयक सर्व कामकाज पाहणे व नियंत्रण ठेवणे.

३.साप्रवि मुख्यालयातील सर्व संवर्गाच्या कर्मचा-यांची सेवापुस्तके व आस्थापना विषयक सर्व कामकाज पाहणे.

४.साप्रवि संवर्गातील (तालुका/मुख्यालय) सर्व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवालाबाबतचे सर्व कामकाज पहाणे.

५.साप्रवि संवर्गातील (तालुका/मुख्यालय) सर्व कर्मचाऱ्यांचे  वैद्यकिय देयकास प्रशासकीय मंजूरी देणे.

६.वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांची नियत वयोमान सेवानिवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन व स्वेच्छा सेवा निवृत्ती पेन्शन प्रकरणे व  त्यासंबंधीतचे संपूर्ण कामकाज पहाणे

७. गटविमा प्रस्ताव  कामकाज पहाणे

९. सर्व विभागांच स्वेच्छा सेवानिवृत्ती अनौपचारीक प्रस्ताव

  मंजूर करणे.वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या अधिका-यांची आस्थापनाविषयक सर्व कामकाज, विभागीय चौकशी प्रकरणे,  पेन्शन प्रकरणे व इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज पहाणे.

१०.जि.प.सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभा, आमसभा इ.सभांचे कार्यवाही बाबतचे सर्व कामकाज पहाणे

 

 

 

श्रीम.के.आर. तोरवणे

कनि.प्रशा-अधि-२

 

१.जिल्हा परिषद वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रकरणे, निंलंबन, गैरहजेरी प्रकरणे व न्यायालयीन प्रकरणांबाबतचे सर्व कामकाज व अनुषंगिक सर्व अनौपचारीक प्रस्तावाबाबतचे कामकाज पहाणे.

२.मा.आयुक्त, मा.मु.का.., उप मु.का.अ. व खातेप्रमुख तपासणी कार्यक्रम विषयक सर्व कामकाज, निरिक्षण  टिपणी /मुद्यांची पुर्तता करणे खातेप्रमुख/.वि..यांच्या दैनंदिन्या व संभाव्य फिरती  कार्यक्रम मंजुर करणेबाबतचे कामकाज पहाणे.

३.साप्रवि संवर्गातील वर्ग-3 (स.प्र.अ., क.प्र.अ., लघुलेखक (उश्रे/नि.श्रे.), वि.अ.(सां), व.सहा., व क.सहा. या संवर्गाची संपुर्ण आस्थापना व त्याबाबतचे सर्वसाधारण बदल्या, आंतरजिल्हा बदल्या, प्रतिनियुक्ती बाबतचे सर्व कामकाज व विभागाकडील अनौपचारीक प्रस्ताव कामकाज पहाणे.

४.स.प्र.अ., क.प्र.अ., लघुलेखक (उश्रे/नि.श्रे.), वि.अ.(सां), व.सहा., व क.सहा. संवर्गाचे पदोन्नती बाबतचे सर्व कामकाज, सुधारीत से.आ.प्र.योजना (12/24 वर्षे), (10, 20, 30 वर्षे)

५.साप्रवि संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचाऱ्यांची संपुर्ण सरळसेवा भरती प्रक्रिया व बिंदूनामावली व रिक्त पदांचा अहवाल, अनुशेष याबाबतचे सर्व कामकाज पहाणे.

६.साप्रवि संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचाऱ्यांचे अ प्रमाणपत्र, मराठी/हिंदी भाषा परिक्षा सूट, संगणक परिक्षा सूट, मराठी/इंग्रजी टंकलेखन परिक्षा सूट, जादा वय क्षमापन प्रस्ताव, पासपोर्ट ना-हरकत दाखले, दक्षता रोध मंजूर करणे याबाबतचे सर्व कामकाज पहाणे.

७.प्रशा-१/प्रशा-२,भांडारशाखा,नोंदणी शाखा,नियोजन-१ व नियोजन-२ यांच्या कामावर नियंत्रण करणे व लेखाविषयक देयके कामकाज पहाणे.                                .                                                           

८.साप्रवि व ग्रामपंचायत विभागातील वर्ग-1, 2, 3 व 4 अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे  सेवार्थ प्रणालीमध्ये वेतन व भत्ते बीले तयार करणेबाबतचे कामकाज पहाणे.

९.TDS रिटर्न फाईल व सेवार्थ प्रणालीमध्ये तालुका व मुख्यालय एकत्रित MTR काढणे बाबतचे कामकाज पहाणे

१०.कर्मचारी/पदाधिकारी यांचे सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण विषयक कामकाज पहाणे.

 

 

 

 

श्रीम एस.एस. राणे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे यांचे स्विय सहाय्यक म्हणून कार्यरत.

 

 

 

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी  यांचे कामकाजाबाबतचापशिल

अ.क्र.

नांव व पदनाम

कर्तव्ये

सोपविण्यात आलेले कार्यासन

1

श्री संजय सुर्यकांत कवडे,

लघुलेखक (उच्च श्रेणी)

 • उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी [सामान्य] यांचे स्वीय सहाय्यक
 • जि.प. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभा इतिवृत्त लिहिणे व संगणकीकृत करणे.
 • मा. उपमुकाअ (सामान्य) यांचा संभाव्य फिरती कार्यक्रम व दैनंदिनी  टंकलिखित करून विहित मर्यादेत व नमुन्यात सादर करणे.
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामे

स्वीय सहाय्यक

2

श्रीम शर्वरी सचिन रोठे, वरिष्ठ सहाय्यक

 • वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या अधिका-यांची आस्थापनाविषयक सर्व कामकाज, विभागीय चौकशी प्रकरणे,  पेन्शन प्रकरणे व इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज.
 • वर्ग-1 व वर्ग-2 चे गोपनीय अहवालांचे सर्व कामकाज
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.
 • स.प्र.अ., क.प्र.अ., लघुलेखक (उश्रे/नि.श्रे.), वि.अ.(सां), व.सहा., व क.सहा. संवर्गाचे सुधारीत से.आ.प्र.योजना (12/24 वर्षे), (10, 20, 30 वर्षे)
 •  

आस्थापना-1

 

3

श्री विनय पन्नालाल दाभाडे, वरिष्ठ सहाय्यक

वैदयकीय रजेवर

श्री गौर वरिष्ठ सहाय्यक यांच्याकडील कार्यभार

 • जिल्हा परिषद वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रकरणे, निंलंबन, गैरहजेरी प्रकरणे व न्यायालयीन प्रकरणांबाबतचे सर्व कामकाज व अनुषंगिक सर्व अनौपचारीक प्रस्तावाबाबतचे कामकाज करणे.
 • वकील पॅनल बाबतचे सर्व कामकाज
 • कंत्राटी कर्मचारी नेमणूक व मुदतवाढ बाबतचे सर्व कामकाज
 • वय वर्षे 50/55 किंवा 30 वर्षे सेवा पुनर्विलोकन प्रस्ताव
 • साप्रवि संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचाऱ्यांचे अ प्रमाणपत्र, मराठी/हिंदी भाषा परिक्षा सूट, संगणक परिक्षा सूट, मराठी/इंग्रजी टंकलेखन परिक्षा सूट, जादा वय क्षमापन प्रस्ताव, पासपोर्ट ना-हरकत दाखले, दक्षता रोध मंजूर करणे याबाबतचे सर्व कामकाज
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

आस्थापना-2

 

4

श्री. कुबल

वरिष्ठ सहाय्यक

 • साप्रवि संवर्गातील वर्ग-3 (स.प्र.अ., क.प्र.अ., लघुलेखक (उश्रे/नि.श्रे.), वि.अ.(सां), व.सहा., व क.सहा. या संवर्गाची संपुर्ण आस्थापना व त्याबाबतचे सर्वसाधारण बदल्या, आंतरजिल्हा बदल्या, प्रतिनियुक्ती बाबतचे सर्व कामकाज व विभागाकडील अनौपचारीक प्रस्ताव.
 • स.प्र.अ., क.प्र.अ., लघुलेखक (उश्रे/नि.श्रे.), वि.अ.(सां), व.सहा., व क.सहा. संवर्गाचे पदोन्नती बाबतचे सर्व कामकाज,
 • साप्रवि संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचाऱ्यांची संपुर्ण सरळसेवा भरती प्रक्रिया व बिंदूनामावली व रिक्त पदांचा अहवाल, अनुशेष याबाबतचे सर्व कामकाज.
 • ॲन्टीकरप्शनचे कामकाजासाठी पंच म्हणून कर्मचारी नेमणूक करणे.
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

आस्थापना-3

5

श्रीम सुरक्षा चव्हाण

वरिष्ठ सहाय्यक

 • साप्रवि संवर्गातील वर्ग-3 वाहन चालक व वर्ग-4 शिपाई संवर्गाचे संपूर्ण आस्थापना व त्याबाबतचे सर्वसाधारण बदल्या, आंतरजिल्हा बदल्या, प्रतिनियुक्तीबाबतचे सर्व कामकाज व बिंदू नामावली अद्ययावत करणे.
 • पदोन्नती बाबतचे सर्व कामकाज, सुधारीत से.आ.प्र.योजना (12/24 वर्षे), (10, 20, 30 वर्षे)
 • वाहन चालक व शिपाई संवर्गाशी निगडीत सर्व विभागांचे अनौपचारीक प्रस्ताव सादर करणे.
 • वय वर्षे 50/55 किंवा 30 वर्षे सेवा पुनर्विलोकन प्रस्ताव.
 • माहितीचा अधिकार अंतर्गत सर्व कामकाज अपिले व तत्सम कामकाज
 • ठाणे जिल्हयाचा आस्थापना विषयक वार्षिक प्रशासन अहवाल
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.
 • वाहने देखभाल, दुरुस्ती, निर्लेखन व नविन वाहन खरेदी बाबतचे सर्व कामकाज

आस्थापना-4

6

श्रीम श्रुती मधुसुदन  कदम

वरिष्ठ सहाय्यक

 • साप्रवि मुख्यालयातील सर्व संवर्गाच्या कर्मचा-यांची सेवापुस्तके व आस्थापना विषयक सर्व कामकाज पाहणे.
 • साप्रवि संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचा-यांचे अ प्रमाणपत्र ,मराठी/हिंदी भाष परिक्षा सुट संगणक परिक्षा सुट , मराठी / इंग्रजी टंकलेखन परिक्षा सुट जादावय क्षमापन प्रस्ताव, पासपोर्ट ना- हरकत दाखले दक्षता रोध मंजूर करणे याबाबतचे सर्व कामकाज

 

6

श्रीम वीणा चंद्रकांत जांभळे वरिष्ठ सहाय्यक

 • साप्रवि संवर्गातील (तालुका/मुख्यालय) सर्व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवालाबाबतचे सर्व कामकाज.
 • साप्रवि संवर्गातील (तालुका/मुख्यालय) सर्व कर्मचाऱ्यांचे  वैद्यकिय देयकास प्रशासकीय मंजूरी देणे.
 • जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-3 संवर्गाच्या सेवाजेष्ठता यादयांबाबतचे अनौपचारीक प्रस्ताव.
 • साप्रवितील ISO-9001-2008 बाबतचे कामकाज.
 • जनता दरबार अहवाल बाबतचे कामकाज.
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

आस्थापना-5 अ

7

श्रीम शिल्पा संदिर तरे

कनिष्ठ सहाय्यक

 • वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांची नियत वयोमान सेवानिवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन व स्वेच्छा सेवा निवृत्ती पेन्शन प्रकरणे व  त्यासंबंधीतचे संपूर्ण कामकाज
 • गटविमा प्रस्ताव तयार करणे.
 • सर्व विभागांच स्वेच्छा सेवानिवृत्ती अनौपचारीक प्रस्ताव मंजूर करणे.
 • लोकशाही दिन व भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती कामकाज.
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

 

आस्थापना-6

(पेन्शन)

8

श्रीम शिल्पा संदिर तरे

वरिष्ठ सहाय्यक

 • साप्रवि व ग्रामपंचायत विभागातील वर्ग-1, 2, 3 व 4 अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे  सेवार्थ प्रणालीमध्ये वेतन व भत्ते बीले तयार करणे.
 • TDS रिटर्न फाईल व सेवार्थ प्रणालीमध्ये तालुका व मुख्यालय एकत्रित MTR काढणे.
 • कर्मचारी/पदाधिकारी यांचे सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण विषयक कामकाज
 • मुद्रा प्रकल्पाचा संपूर्ण कामकाज, शासकीय कर्ज वसुली, तगाई बाबतचे संपुर्ण कामकाज.
 • सेवाप्रवेशोत्तर व स्पर्धा परिक्षा विषयक सर्व कामकाज
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

आस्थापना-7 (सेवार्थ)

9

श्री वैभव किसनराव वायकर,

विस्तार अधिकारी [सांख्यिकी]

 • विभागिय आयुक्त/उपायुक्त (आस्थापना/विकास) यांचेकडील, जिल्हा व गट स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे सर्व सभेचे कामकाज व मा.मु.का.अ./उप.मु.का.अ. यांचेकडे होणाऱ्या सर्व सभांचे इतिवृत्त लिहिणे.
 •  जिल्हा नियोजन समिती, व्हिडिओ कॉन्फ़रन्स वेबसाईट बाबतचे सर्व कामकाज.
 • मानव विकास कार्यक्रम, आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण व राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता योजना.
 • यशवंत पंचायत राज आभियान, आपले सरकार अंतर्गत सर्व कामकाज.
 • जिल्हयाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे.
 • समन्वय सभा, शासकीय समिती दौरा, जिल्हा परिषद योजना
 • सर्व प्रकारच्या कमिटयांचे कामकाज (SC/ST/OBC/VJNT)  
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

नियोजन-1

10

श्रीम. शंकर नांगरे

कनिष्ठ सहाय्यक

 • मा.आयुक्त, मा.मु.का.., उप मु.का.अ. व खातेप्रमुख तपासणी कार्यक्रम विषयक सर्व कामकाज, निरिक्षण  टिपणी /मुद्यांची पुर्तता करणे
 • खातेप्रमुख/.वि..यांच्या दैनंदिन्या व संभाव्य फिरती  कार्यक्रम मंजुर करणे.
 • सर्व विभाग/तालुके वार्षिक तपासणी करणे.
 • रोटेशन प्रमाणे जाहीरातींचे अनौपचारीक प्रस्ताव
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

नियोजन-2

11

श्री. सचिन चव्हाण

वरिष्ठ सहाय्यक

 • जि.प.सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभा, आमसभा इ.सभांचे कार्यवाही बाबतचे सर्व कामकाज
 • सभासदांचा संबंधीत सभेचे इतिवृत्त मुदतीत वितरीत करणे.
 • जि.प. व स्थायी समिती बांधिव रजिस्टर लिहिणे.
 • जि.प.चे पदाधिकारी यांचे प्रवासभत्ता देयके.
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

प्रशासन-1

12

श्री संतोष लक्ष्मण कुमावत,

कनिष्ठ सहाय्यक

 • निवासस्थान वाटप विषयक कामकाज
 • शासनाकडे दिलेल्या वाहनांबाबतचे  कामकाज
 • कार्यालयीन स्टेशनरी, साहित्य खरेदी/वितरण करणे, संगणक/इंटरकॉम  खरेदी, देखभाल व दुरुस्ती बाबतचे सर्व कामकाज व साठा रजिस्टर अद्ययावत करणे व तत्संबंधी भांडार विषयक सर्व कामकाज
 • जिल्हा परिषद स्थावर मालमत्ता संबंधीत सर्व कामकाज
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

प्रशासन-2

13

श्री.स्वप्नील इंगोले

वरिष्ठ सहाय्यक

 • अभिलेख कक्षाचा संपूर्ण कार्यभार
 • मान्यवर व्यक्तींचे जयंती व पुण्यतिथी दिन आयोजन
 • ध्वजनिधी व ध्वजारोहण कार्यक्रमाचे आयोजन  करणे.
 • अनुकंपा प्रस्ताव तयार करणे.
 • क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम नियोजन.
 • जिल्हा परिषद सेस सर्व योजना
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

प्रशासन-3

14

श्री उमेश रमेश राठोड, कनिष्ठ सहाय्यक

 • आवक संदर्भ कामकाजाशी निगडीत सर्व कामकाज.
 • सर्व संदर्भ नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे.
 • तक्रार अर्ज नोंदवही.
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

प्रशासन-4

(आवक शाखा)

15

श्री विशाल कंटे

कनिष्ठ सहाय्यक

 • जावक संदर्भ कामकाजाशी निगडीत सर्व कामकाज
 • कार्यविवरण नोंदवही/प्रकरण नोंदवही एकत्रीकरण गोषवारा  नोंदवही व तत्संबधातील सर्व अहवाल.
 • झिरो पेंन्डसी व डेली डिस्पोजल अहवाल
 • नागरीकांची सनद प्रसिध्द करणे.
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

प्रशासन-5

(जावक शाखा)

16

श्री सुनिल बेंडू जाधव, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

 • वर्ग-1 व वर्ग-2 अधिका-यांचे वेतन व प्रवास भत्ता तरतुदीचे  बजेट तयार करणे.
 • गटांना अनुदान आहरण व वितरण करणे.
 • सा.प्र.वि अंतर्गत सर्व लेखाशिर्षाची अंदाजपत्रके तयार करणे.
 • शासकीय व जिल्हा परिषद निधीचा ताळमेळाबाबतचे सर्व कामकाज कमी जास्त खर्चाचे विवरणपत्र, अखर्चित निधी,  अनुदान निर्धारण विषयक सर्व कामकाज, महालेखाकार, पंचायत राज प्रश्नावली, स्थानिक निधी लेखा तपासणी,  लेखा परिक्षण मुद्दे पुर्तता पाठपुरावा करणेबाबतचे सर्व कामकाज.
 • जि.प.चे मा.पदाधिकारी यांची मानधन, प्रवासभत्ता देयके, व  इतर सर्व प्रकाराची देयके, भार अधिभार प्रकरणे
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

लेखा-1

17

श्री सुनिल बेंडू जाधव, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

 • सा.प्र.वि. अंतर्गत सर्व प्रकारच्या देयकांची रक्कम अदा करणे (सादील देयके, सर्व प्रकारची अग्रीम देयके, स्थायी अग्रीम देयके व समायोजन देयके, 11 संकीर्ण/20 संकीर्ण/ आयएसओ-9001-2000/इंटरकॉम  दुरुस्ती, देखभाल देयके व अग्रीम वसुली.
 • मा.पदाधिकारी व अधिकारी यांची कार्यालये व निवासस्थानांची  टेलीफोन देयके, विदयूत देयके, पाणीपट्टी देयके तयार करणे व भरणा करणे व पदाधिकारी/अधिकारी यांचेकडिल वाहनांची इंधन/दुरुस्ती देयके तयार करुन अर्थ विभागात सादर करणे.
 • कर्मचा-यांच्या वेतनातून कपाती होणा-या रकमांचे धनादेश वेळेत भरणा करणे.
 • इतर अनुषंगिक सर्व कामकाज करणे.

लेखा-2

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

स्थायी समिती, जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती व इतर विषय समित्या यांची नेमणूक, रचना व कार्ये:-

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 78 नुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (समित्यांची नेमणूक) नियम 1963 नुसार स्थायी व विषय समिती यांची नेमणूक करण्यांत येईल.

 • स्थायी समिती.
 • समाजकल्याण समिती.
 • शिक्षण समिती
 • बांधकाम समिती
 • महिला व बालकल्याण समिती
 • कृषि समिती
 • वित्त समिती.
 • आरोग्य समिती.
 • पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती.
 • जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती.

 

1.स्थायी समितीची रचना :-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 79 (1) कलम 81 च्या तरतुदींचे अधीनतेने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती व जिल्हा परिषदेने आपल्या  सदस्यांमधून निवडून दिलेले आठ  सदस्य यांची मिळून स्थायी समिती सभेची रचना असते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिध्द सभापती असतात. व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पदसिध्द् सदस्यसचिव असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व  सर्व खातेप्रमुख यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

 

2. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची रचना:-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 79 (अ) (1) कलम 81 च्या तरतुदींना अधीन राहून जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची रचना करण्यात येते. सदर समितीचे पदसिध्द् सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतात तर सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे असतात. सर्व विषयसमितीची सभापती या समितीचे पदसिध्द सदस्य आहेत व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून चार  सदस्य या समितीवर निवडून दिले जातात (SEE AMMENDMENT) या व्यतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, लपा व ग्रामीण पाणीपुरवठा याचे पदसिध्द सदस्य असतात.

 

3. इतर विषय समित्यांची रचना:-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 80, 81,82 व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (समित्यांची निवडणूक) नियम 1967 अन्वये विषय समित्यांची रचना केलेली आहेत.

 

4. स्थायी समितीचे व विषय समित्यांचे अधिकार व कार्ये:-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 109 व कलम 109 (अ) अन्वये स्थायी समिती व विषय समित्यांची अधिकार व कार्ये नमूद केलेले आहेत. त्यानुसार समित्यांची कार्ये चालते.

 

5. स्थायी समितीचे व विषय समित्यांचे सभांचे कामकाज:-

                        महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 119 अन्वये स्थायी समिती व विषय समित्यांची कामकाज चालते.

5.3 स्थायी समिती, विषय समिती स्वरुप  तयारी :-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 79 नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती व जिल्हा परिषदेचे निवडून दिलेले आठ सदस्य यांची मिळून स्थायी समिती सभेची रचना असते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष असतात. व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सचिव असतात. या सभेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व  सर्व खातेप्रमुख यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

 

स्थायी समिती सभेची तयारी :-

 1. स्थायी समिती सभा दरमहा आयोजित केली जाते.
 2. स्थायी समिती सभेमध्ये आर्थिक रित्या 30.00 लक्ष ते 50.00 लक्ष पर्यंतच्या कामांकरीता मंजुरीसाठी विषय सादर केले जातात.
 3. स्थायी समिती सर्वात महत्वाची समिती आहे.
 4. स्थायी समितीची पुर्ण मुदतीची विहीत नमुनयातील नोटीस सभेच्या 7 दिवस आधी सभासंदापर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. सदरची नोटीस जिल्हा परिषदेच्या नोटीसबोर्डावरही लावावी.
 5. स्थायी समितीच्या पुर्वतयारी देखील जिल्हा परिषद सभेप्रमाणेच करण्यात येते.

 

विषय समिती :-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 79 (अ) नुसार विषय समितीची रचना असते. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची रचना करण्यात येते. सदर समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतात तर सचिव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे असतात. सर्व विषयसमितीची सभापती या समितीचे पदसिध्द सदस्य आहेत व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून सहा  परिषद सदस्य या समितीवर निवडून दिले जातात (SEE AMMENDMENT) या व्यतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, लपा व ग्रामीण पाणीपुरवठा याचे पदसिध्द सदस्य असतात.

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

निरंक

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

अभिलेखांचे वर्गीकरण, जतन नाशनाची कार्यवाही

1. अभिलेख अधिनियम - “´महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अघिनियम 2005”.

पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांचेद्वारे निर्गमित.

 1. यापूर्वीचा नियम - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती (अभिलेखांचे वर्गीकरण, परिरक्षण व नाशन) नियम 1964.
 2. उपरोक्त अधिनियमान्वये  अभिलेख कक्षाची उभारणी करुन एक अभिलेख अधिकारी, लिपीक व दप्तरी यांची नियुक्ति करणे. 
 3.  अभिलेख अधिकारी म्हणुन नेमणूक करुन आदेशाची प्रत मा. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांना पाठविणे
 4. अभिलेखांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे असते :-

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रंमाक:संकीर्ण-2517/ प्र.क्र.372/17 /आस्था-1, दिनांक: 3 ऑक्टोंबर 2017 नुसार अभिलेख जतन करुन ठेवण्यासाठी अ,ब,क,क-1,ड यादीप्रमाण अभिलेख्यांचे वर्गीकरण (Classification) आणि निंदणीकरण (Sorting) करण्यात यावे आणि खालील प्रमाणे अभिलेख जतन करुन ठेवावेत. 

 • अ वर्ग    - कायमस्वरुपी जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.
 • ब वर्ग     - 30 वर्षे जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.
 • क वर्ग    - 10 वर्षे जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.
 • क-1 वर्ग - 5 वर्षे जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.
 • ड वर्ग    - 1 वर्ष जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.

 

झेड” अभिलेखे

शासनाच्या प्रत्येक विभागाने त्यांच्या विभागातील विविध कागदपत्रांचे अ,ब,क,क-1,ड प्रमाणे वर्गीकरण निश्चित करुन दिलेले असते.  मात्र नविन योजना, कार्यक्रम उपक्रम सुरु झाल्यानंतर अशा कामकाजामध्ये निर्माण होणाऱ्या कागदपत्रांना अ,ब,क,क-1,ड वर्गीकरण नसेल तेव्हा त्यांचे वर्गीकरण “झेड” म्हणून  करण्यात यावे.  जिल्हा प्रमुखांनी असे झेड वर्गीकृत अभिलेखे किती कालावधीसाठी जतर करुन ठेवावे याबाबत विचार करुन जतन करावयाच्या कालावधी शासनाच्या मंत्रालयीन सचिंवाकडे प्रस्तावित करावा.  शासन स्तरावरुन त्याबाबत निर्णय केल्यानंतरअशी कागदपत्रे “झेड” वर्गातून अ,ब,क,क-1,ड प्रवर्गात करुन अभिलेख कक्षात जतन करुन ठेवावीत.

 

 1.  प्रत्येक वर्गीकरणाचे अभिलेख खालीलप्रमाणे वेगवेगळया रंगाच्या कापडामध्ये बांधुन ठेवायचे असतात :-
 • अ वर्ग - लाल रंगाचा कापड
 • ब वर्ग  - हिरव्या रंगाचा कापड
 • क वर्ग - पिवळया रंगाचा कापड
 • ड वर्ग  - सफेद रंगाचे कापड.

 

 1. दरवर्षी एप्रिल/मे मध्ये अभिलेखांचे वर्गीकरण यांदींसह अभिलेख कक्षात पाठविणे ही संबंधित कार्यालय/कार्यासनाची जबाबदारी असते.
 1. अभिलेखांचे  वर्गीकरण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती (अभिलेखांचे वर्गीकरण, जतन व नाशन) नियम 1964 मध्ये दिलेल्या तक्त्यानुसार करावे. 
 1.   अभिलेखांचे वर्गीकरण केल्यानंतर त्यांची यादी मा. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावी व त्यांचे शिफारसीनुसार वर्गीकरणात बदल करुन अंतिम यादी तयार केल्यानंतर अभिलेख  कक्षात जमा करावेत.
 1. अभिलेख कपडयात बांधण्यापूर्वी नस्तीमधीन कोरे पेपर, पुठ्ठे टाचण्या,टॅग,  झेंडे काढुन नस्ती निटनेटकी करावी.
 1. नस्तीवर लिहावयाची  माहिती- कार्यालयाचे व कार्यासनाचे नाव, नस्तीचा विषय, वर्ष, वर्गीकरण व नाशनाचे वर्ष इत्यादींचा समावेश असावा.
 2. शेवटच्या पानावर नस्ती बंद असा स्पष्ट उल्लेख करुन दिनांक लिहावा
 1. याद्या तयार करतांना त्यात विषय, वर्ष, वर्गीकरण, पृष्ठ संख्या यांचा स्पष्ट उल्लेख करावा व त्यावर विभाग प्रमुखांची स्वाक्षरी घ्यावी.
 1. अभिलेखांचे वर्गीकरणानुसार याद्यांचे वेगवेगळे फोल्डर तयार करणेत यावेत.
 1. अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी संबंधित विभागाने पुनर्विलोकन करणे आवश्यक आहे.
 2. ब वर्गाचे अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी, पुराभिलेख संचालनालयाची मान्यता घेणेत यावी.
 3. नष्ट करावयास काढलेले अभिलेखांची रद्दी विकुन आलेली रक्कम शासन खात्यात चलणाव्दारे भरणा करणे करणे. व चलनप्रत दप्तरी जतन करणे.
 4. नष्ट केलेल्या अभिलेखांची नाशन नोंदवहीत नोंद घेण्यात यावी.
 1. अभिलेख हालचाल नोंदवही ठेवणेत यावी.

20. अनाधिकृत व्यक्तीस अभिलेख कक्षात ताब्यात देण्यात येवू नयेत.

 1. अभिलेख कक्षात पेस्ट कंट्रोल करणे.

22. व्हॅक्युम क्लिनरव्दारे अभिलेख्यांची नियमित सफाई करावी.

 1. अभिलेख कक्षात खाण्याच्या वस्तू ठेऊ नयेत.
 2. अग्नीशमन सिसलेंडरची व्यवस्था करणे.
 3. कार्यालय बंद करतेवेळी विजेचे मेन स्विच बंद करणे.
 1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती (अभिलेखांचे वर्गीकरण, जतन व नाशन) नियम 1964 मध्ये दिल्या अभिलेखांची काही उदाहरणे -]

अभिलेख वर्गीकरणाबाबत माहिती – सामान्य प्रशासन विभाग

 

      महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (अभिलेखांचे वर्गीकरण, परिरक्षण व नाशन ) नियम १९६४ मध्ये नमंद केलेनुसार वर्गीकरण दर्शविण्यात आले आहे. मा. संचालक पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांचे परिपत्रक क्रमांक पीव्हीआर-५०१०/३२७२ दिनांक ०९ ऑगष्ट २०१० अनुसार क१ वर्गीकरण बाद केले असुन क वर्गाचे अभिलेख १० वर्षाऐवजी ५ वर्षे जतन करावयाचे आहेत.   

 

अ.क्र

अभिलेख

कायमस्वरुपी जतन करावयाचे अभिलेख

  ब अभिलेख

३० वर्षे  जतन करावयाचे अभिलेख

   क अभिलेख

५ वर्षे  जतन करावयाचे अभिलेख

    ड  अभिलेख

१ वर्षानंतर  नष्ट करावयाचे अभिलेख

 1.  

शासन निर्णय

राजपत्र भाग 3,5

राजपत्र भाग -1

नियतकालिके, प्रकाशने यांची सुची

 1.  

स्थायी आदेश

सेवा पुस्तके

परिषदेचे कामकाज

टपालाचे डिलेवरी बुक

 

 1.  

परिपत्रके

अंदाजपत्रक

कार्यविवरण नोदवही

लेखन सामुग्रीचे मागणीपत्र

 1.  

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे नियम

पुरवणी अंदाजपत्रक

उपदा, नि.वेतन

प्रसिध्दी,उद्घोषणा

 1.  

राजपत्र भाग -1, 1अ, 4.

वेतन बिल व वेतन पट

बडतर्फि, असमर्थ ठरविणे, राजीनामे

दौरे कार्यक्रम

 1.  

नियतकालिके व खास नोंदणी पुस्तके

हिशेब तपासणी

रजेचा हिशेब

आकस्मिक रजा अर्ज, नोंदणीपुस्तक

 

 1.  

अभिलेखांच्या याद्या

जिप व पंस सभेच कामकाज

परिदांमधिल कामकाज

 

 

 1.  

आवक जावक रजिस्टर

कर्मचा-यांच्या नेमणूका, पोस्टींग, बदल्या, रजा मंजूरी

वर्कशिट

 

 1.  

तपासणीची टिपणी

 कार्यभारासंबंधी अहवाल

लेखनसामुग्री नमुने नोंदणीपुस्तके

आकस्मिक खर्चाचे नोंदणीपुस्त्क

 1.  

दावे

स्वियेतर सेवेत बदली

सेवेसंबंधी अभ्यावेदने

चेबबुक स्थळप्रत

 1.  

शक्तिप्रदान आदेश

कामावरील खर्चाची खातेवही

परिषदांमधिल दौ-यांचे कार्यक्रम

पासबुके

 1.  

जि. प. ठराव

सरकारी खजान्यात रक्कम भरल्याची पावती

प्रसिध्दी पत्रके, उद्घोषणा.

पावती पुस्तके

 1.  

लेखनसामुग्री मागणीपत्र

अनुपस्थितीच्या विवरणपत्रकासहित असलेले वेतनबिल

रबर स्टॅम्प आदेश

इमातर भाडे बिल

 1.  

निर्लेखन

भुमिसंपादनाची प्रमाणके

अधिका-यांच्या दौ-यांचे कार्यक्रम

 

 1.  

अभिलेख नाशन नोंदवही

 

अधिका-यांची दैनंदिनी

 

 1.  

ग्रंथालय नोंदवही

निवृत्तीवेतन देण्याच्या आदेशांचे नोंदणीपुस्तक

परीक्षा घेणे व त्यांचे निकाल

 

 1.  

कॅशबुके

 

पोस्टाच्या तिकाटाचे हिशेब व पत्रव्यवहार

 

 1.  

अनुदान नोंदणीपुस्तक

 

उपदाने व निवृत्ती वेतने

 

 1.  

दाव्यासंबंधी बाबी

 

चपरासी गणवेश बिल्ले

 

 1.  

शक्ति प्रदान करणारे आदेश

 

संघटनांचे कामकाज

 

 1.  

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे ठराव

 

बडतर्फि, असमर्थ ठरविणे, राजीनामे, खालच्या जागेवर आणणे, सेवामुक्त करणे इत्यादी

 

 1.  

सामानाची खरेदी किंवा हस्तांतरण, नुकसान किंवा निर्लेखन

 

रजेचे हिशोब

 

 1.  

सामानाचे नोंदणीपुस्तक

 

वेतन जप्तीसंबंधी दिवाणी न्यायालयात दिलेली नोटीस

 

 1.  

ग्रंथालयाच्या पुस्तकांची नोंदवही

 

वेतनपत्र, रजेच्या वेतनाची प्रमाणपत्रे

 

 1.  

नष्ट केलेल्या अभिलेखांचे नोंदणीपुस्तक

 

भविष्यनिधीतून रक्कम मंजूर करणे

 

 1.  

अभ्यागत पुस्तक

 

आस्थापनेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल ( वार्षिक प्रशासन अहवालात समाविष्ट असल्यास )

 

 1.  

जि प, पं स याची रचना, पदाधिका-यांची निवड, सभासद व सदस्य नेमणूक किंवा त्यांना स्विकृत करुन घेणे.

 

खास कामासाठी सन्माननिय पारिताषिके व प्रतिनियुक्ति भत्ता

 

 1.  

महत्वाची व कायमस्वरुपाची इतर कागदपत्रे

 

प्रवासबिले व भत्त्यांची बिले

 

 1.  

योजना व समन्वय संबधी धोरणात्मक बाबी

 

परत करावयाच्या रकमांची बिले

 

 1.  

कर्मचारी प्रशिक्षण

 

निवृत्तीवेतनाची बिले

 

 1.  

रुग्णवेतनासंबधित यादी

 

पासबुके

 

 1.  

रोजकिर्द – (डे बुक)

 

प्रमाणकांसहित आकस्मिक खर्चाची तपशिलवार बिले

 

 1.  

चेकबुक दिल्याचे नोंदणीपुस्तके

 

पावती पुस्तके

 

 1.  

प्रशासकीय अहवालासाठी वार्षिक हिशोब

 

भूतपूर्व जिल्हा मंडळे , जिल्हा स्थानिक मंडळे, जनपदसभा यांच्या अंदाजपत्रकातील अंदाजासंधित कागदपते

 

 1.  

निवृत्तीवेननिधीची खातेवही

 

बिलांची पुस्तके

 

 1.  

अनुदानाचे नोंदणी पुस्तक

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हा परिषद, ठाणे

सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालयाचा पत्ता : तहसिलदार कार्यालयासमोर, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम) ४००६०१

दुरध्वनी क्रमांक 022-25333733, 25361534      E-mail- dyceogad.zpthane-mh@gov.in

                                                                                                                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

अभिलेख वर्गीकरण

ठाणे जिल्हा परिषद अंतर्गत मध्यवर्ती अभिलेख कक्षामध्ये स्वच्छ कार्यालय तथा अभिलेख्यांचे वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण  अभियान अंतर्गत दि.3 ऑक्टोंबर 2017 ते माहे मार्च २०१८ अखेर अभिलेख कक्षात अभिलेख वर्गीकरणानंतर जतन करुन ठेवलेल्या वर्गीकृत अभिलेख्यांची विभागनिहाय स्थिती पुढील प्रमाणे आहे.

अ. क्र.

विभागाचे नांव

स्वच्छ कार्यालय तथा अभिलेख्यांचे वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण  अभियान अंतर्गत अद्यायावत केलेल्या  नस्ती संख्या

क-१

एकूण

1

सामान्य प्रशासन विभाग

3387

3925

1380

227

8919

2

ग्रामपंचायत विभाग

659

589

850

0

2098

3

अर्थ विभाग

3774

3709

2556

443

10482

4

शिक्षण (प्राथमिक)

691

3591

465

14

4761

5

शिक्षण (माध्यमिक)

2031

605

920

1162

4718

6

महिला व बालकल्याण विभाग

838

1022

866

0

2726

7

समाजकल्याण विभाग

885

714

1843

5

3447

8

बांधकाम विभाग

177

1930

557

37

2701

9

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

1138

2145

635

138

4056

10

आरोग्य विभाग

2430

4054

1068

169

7721

11

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

887

1787

690

111

3495

12

जलसंधारण विभाग

1456

1725

220

4

3375

13

जी.एस.डी.ए.

103

362

62

2

529

14

कृषी विभाग

1138

1184

1975

24

4321

15

पशुसंवर्धन विभाग

210

864

305

0

1379

16

पाणी स्वच्छता विभाग

386

138

63

9

596

 

एकूण -

20190

28344

14455

2345

65324

 

 

अ.क्र.

विषय

दस्तएवजाचा प्रकार

प्रमुख बाबींचा तपशिल

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

1

स्थायी आदेश संकलन

शासनाकडून प्राप्त विविध स्थायी आदेश

कायम

2

जडवस्तु संग्रह नोंदवही

कार्यालयातील जडवस्तुंच्या नोंदी

कायम

3

आवक नोंदवही

कार्यालयात येणा-या सर्व टपालाच्या नोंदी

कायम

4

अग्रीम नोंदवही

कर्मचारी अधिकारी यांना दिलेल्या अग्रीमाच्या नोंदी

30 वर्ष

5

हजेरीपट

कर्मचा-यांच्या दैनंदिन हजेरीची नोंद

30 वर्ष

6

साठा रजिस्टर

दैनंदिन वापरातील कार्यालयाची केलेली तपासणी

30 वर्ष

7

तपासणी अहवाल

कामांना दिलेल्या भेटी/कार्यालयाची केलेली तपासणी

10 वर्ष

8

चौकशी अहवाल

प्राप्त तक्रारीची चौकशी

10 वर्ष

9

कार्यविवरण/प्रकरण संचिका

विविध विषयांच्या संचिका

10 वर्ष

10

दैनंदिनी

अधिका-यांच्या मासिक कामकाजाची दैनदिनी

10 वर्ष

11

नियत कालीके

मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगती अहवाल

1 वर्ष

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

नागरिकांची सनद साप्रवि 2024

 

 

अंदाजपत्रक

जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प सुधारित सन २०२१-२२ मूळ २०२२-२३

अ.क्र.

खर्चाची बाब

मूळ अर्थसंकल्प सन २०२२-२३

माहे नोव्हेंबर,२० अखेरचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च

सुधारित अर्थसंकल्प

सन  २०२१-२२

समर्पित (-)

वाढीव (+)

कमी/अधिक तरतूदीबाबतचे सविस्तर  अभिप्राय

मूळ अर्थसंकल्प

सन २०२२-२३

एकमहसूल अप्रशासन १०१अध्यक्ष,सभापती,उपसभापती व सदस्य

लेखाशिर्ष सां.क्र.१०१

       

.

 
 

१ अध्यक्षांचे मानधन

,४०,०००

                     ,४०,०००

,४०,०००

 

२ सभापती,उपसभापती यांचे मानधन

१९,००,०००

१९,००,०००

 

१९,००,०००

 

३ अध्यक्ष,सभापती,उपसभापती यांचा प्रवासखर्च,घरभाडे भत्ता व इतर भत्ते

४५,००,०००

७५,००,०००

 

४५,००,०००

 

४ सभासदांना प्रवास भत्ता

५५,००,०००

५५,००,०००

 

५५,००,०००

 

५ अतिथी भत्ता

,०००

,०००

   

,०००

 

६ सादिल खर्च

६६,००,०००

       ६०,००,०००

 

६६,००,०००

 

७ गाडी खरेदी करणे

,०००

,०००

 

,०००

 

८ आदर्श जि.प./पं.स.सदस्य पुरस्कार

,००,०००

२२५,०००

 

,००,०००

 

एकूण (अध्यक्ष,सभापती,उपसभापती

१,९०,४३,०००

२,१३,६८,०००

 

१,९०,४३,०००

 

विभागाचे नाव :- सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प सुधारित सन २०२१-२२ मूळ २०२२-२३

अ.क्र.

खर्चाची बाब

मूळ अर्थसंकल्प सन २०२२-२३

माहे नोव्हेंबर,२०२२ अखेरचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च

सुधारित अर्थसंकल्प सन २०२१-२२

समर्पित (-)

वाढीव (+)

कमी/अधिक तरतूदीबाबतचे सविस्तर  अभिप्राय

मूळअर्थसंकल्प सन २०२२-२३

२ सामान्य प्रशासनएक)  आस्थापना लेखाशिष सां.क्र.

         

  

 

१ कार्यालयीन खर्च

४०,००,०००

 

३१,५०,०००

---

 

४०४४

 

२ गाडी खरेदी करणे

,०००

,०००

---

 

,०००

 

३ न्यायालयीन नुकसानभरपाईची रक्कम भरणे

,०००

,०००

---

 

,०००

 

एकूण सामान्य प्रशासन

४०,०२,०००

३१,६१,०००

   

३०,०२,०००

 

 

विभागाचे नाव :- सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प सुधारित सन २०२१-२२ मूळ २०२२-२३

 

अ.क्र.

खर्चाची बाब

मूळ अर्थसंकल्प सन २०२२-२३

माहे नोव्हेंबर,२०२२ अखेरचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च

सुधारित अर्थसंकल्प

सन २०२१-२२

समर्पित(-)

वाढीव (+)

कमी/अधिक तरतूदीबाबतचे सविस्तर  अभिप्राय

मूळ अर्थसंकल्प

सन २०२२-२३

२०

संकीर्ण सामान्य प्रशासन विभाग लेखाशिर्ष सां.क्र.१०३

           
 

१ अपंग कर्मचारी कल्याण

०००

,०००

   

१०००

 

२ जि.प.योजना प्रसिध्दी व प्रचार

,००,०००

,००,०००

 

 

,००,०००

 

३ जि.प.पदाधिकारी/अधिकारी व कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे

३०,००,०००

१०००

 

 

३०,००,०००

 

४ प्रशासकीय सुधारणा

१,००,००,०००

४५,००,०००

   

१,००,००,०००

 

५ जिल्हा पातळीवर क्रीडा स्पर्धा,सांस्कृतीक कार्यक्रम व कलागुणांना वाव मिळणेसाठी प्रदर्शन आयोजित करणे

२५,००,०००

०००

   

२५,००,०००

 

६ भरारी पथक योजना

,०००

,०००

---

 

,०००

 

७ यशवंत पंचायत राज बक्षिस

,०००

१,०००

   

,०००

 

८ आय.एस.ओ.९००१-२०००

,०००

,०००

----

 

,०००

 

९ इंटरकॉम,सी.सी.टी.व्ही.बसविणे

,००,०००

३,५०,०००

   

,००,०००

 

                                          एकूण C.F.

,६७,०४,०००

५१,५६,०००

   

१,६७,०४,०००

 

विभागाचे नाव :- सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प सुधारित सन २०२१-२२ मूळ २०२२-२३

अ.क्र.

खर्चाची बाब

मूळ अर्थसंकल्प सन २०२२-२३

माहे नोव्हेंबर, २०२२ अखेरचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च

सुधारित अर्थसंकल्प सन २०२१-२२

कमी (-)

/अधिक (+)

कमी/अधिक तरतूदीबाबतचे सविस्तर  अभिप्राय

मूळ अर्थसंकल्पसन २०२२-२३

 

 संकीर्ण               एकूण B.F.

सामान्य प्रशासन विभाग

,६७,०४,०००

 

५१,५६,०००

   

७९,५३,०००

 

१० केंद्र व राज्य स्तरावरील वैधानिक व इतर उच्च समितीचे दौरे व भेटी राजशिष्टाचार पालन व अनुषंगिक खर्च

३०,००,०००

२१,००,०००

   

३०,००,०००

 

११ कोर्ट,कचे-यांचे दावे साठी जिल्हा परिषद स्तरावर विधी कक्ष स्थापन करणे व विधी तज्ञ मानधन तत्वावर घेणे/नेमणूका करणे

१०,००,०००

 

,००,०००

---

 

१०,००,०००

 

१२ जिल्हा परिषद स्तरावर माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करणे व संगणक तज्ञ मानधन तत्वावर घेणे/नेमणूका करणे,जनसंपर्क अधिकारी यांचे मानधन,ई गर्व्हनन्स,ई ऑफीस,मोबाईल ॲप तयार करणे,व्ही.सी.रुम तयार करणे.

७५,००,०००

,००,०००

   

७५,००,०००

 

१३ जि.प.अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे व चालविणे

१०००

---

१०००

---

 

१०००

 

१४ जिल्हा परिषद स्तरावर जनसंपर्क अधिकारी मानधन तत्वावर घेणे/नेमणूका करणे

,०००

१,५०,०००

   

,०००

 

१५ अभियंता प्रशिक्षण

   

 

१६ जि.प.अधिकारी/कर्मचारी यांचा अतिउत्कृष्ट कामाबद्दल गुणगौरव करणे

,००,०००

,०००

   

,००,०००

 

१७ जि.प. कर्मचा-यांचे क्षेम कुशल अंतर्गत जि.प.कर्मचा-याचा सेवा कालावधीत आकस्मिक मृत्यु झाल्यास त्याच्या वारसास अर्थिक मदत करणे

१५,००,०००

१०,००,०००

   

१५,००,०००

 

१८.नाविण्यपूर्ण योजना अभिलेख स्कॅनिंग

५०,००,०००

   

५०,००,०००

 

१९ नाविण्यपूर्ण योजना स्वच्छ सुदंर कार्यालय स्पर्धा

५०००००

   

५०००००

 

२० मासिक निवृत्ती दिन साजरा करणे

३०००००

   

३०००००

 

२१ जि.प.पदाधिकारी /अधिकारी करीता अभ्यास दौरा

२००००००

   

२००००००

 

एकूण सामान्य प्रशासन विभाग

३,८०,०६,०००

९७०८०००

   

३,८०,०६०००

 

 

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

 स्थायी समिती                                                                                                                    

   

सर्वसाधारण समिती

 

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

ठाणे जिल्हा परिषद
खाते प्रमुखांचे दुरध्वनी
.अ.क्र नाव पद कार्यालय दुरध्वनी फॅक्स ई मेल आयडी
1 मा.श्री मनुज जिंदल मुख्य कार्यकारी अधिकारी 25332796 25364017 ceozpthane@gmail.com
2 मा.श्रीमती.रुपाली सातपुते अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी 25339161   adceozpthane@gmail.com
3 श्रीमती.छायादेवी शिसोदे (प्रभारी) प्रकल्प संचालक(जि.ग्रा.वि.यं) 25334250 25382148 drdathane@rediffmail.com
4 श्री.अविनाश फडतरे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) 25333733   gadzpthane@gmail.com
5 श्री.प्रमोद काळे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रापं) 25347268   vpzpthane@gmail.com
6 श्री.गुंजाळ दादाभाऊ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु. व स्व.)  25347268    nbazpthane@gmail.com
7 श्री.हिंगाणे मयुर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 25335108   fdzpthane@gmail.com
8 श्री.संदीप चव्हाण उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता)  25383141    workswestzpthane@gmail.com
9 श्री.दिलीप जोकार जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, लघुपाटबंधारे 25342885   mizpthane@gmail.com
10 श्री.डॉ.परगे गंगाधर जिल्हा आरोग्य अधिकारी  25382776    
11 श्री. डॉ.समिर तोडंणकर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी  25341051   dahothane@gmail.com
12 श्री.गोळे अर्जुन कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा  25431280   eebnthane@gmail.com 
13 श्री.बागुल संजय जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म.बा.क) 25369122   cwdzp169.thane@gmail.com 
14 श्री.डॉ.भाऊसाहेब कारेकर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)  25362445   ednprim1@gmail.com 
15 श्रीम.ललीता कवडे / दहितुले शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)  25375526   eosecondarythane2014@gmail.com 
16 श्रीम.शेलार सारिका कृषि विकास अधिकारी अतिरीक्त कार्यभार 25341192   adothane@gmail.com 
17 श्री.बागुल संजय जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी अतिरीक्त कार्यभार 25448677   swdzpthane@gmail.com
18 श्री.सजंय सुकटे उप अभियंता,भुजल सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणा ठाणे 25444847    
19 श्रीम.शेख समिना सहा.गट विकास अधिकारी, नरेगा 25347268    
ठाणे जिल्हा परिषद
गट विकास अधिकारी चे दुरध्वनी
.अ.क्र नाव पद कार्यालय दुरध्वनी भ्रमणध्वनी  
1 श्री.‍भवारी अशोक गट विकास अधिकारी कल्याण 0251/2315167 9673727816 bdokalyan@gmail.com
2 श्री.प्रदीप घोरपडे गट विकास अधिकारी भिवंडी 02522/229212 8108313555 bdobhiwandi@gmail.com
3 श्रीम.श्वेता पालवे गट विकास अधिकारी मुरबाड 02524/222226 8425887840 bdomurbad1@gmail.com
4 श्री.‍रेंगडे भास्कर गट विकास अधिकारी शहापुर 02527/272034 8888608115 bdoshahapur@gmail.com
5 श्री.परदेशी नारायणसिंग गट विकास अधिकारी अंबरनाथ 0251/2682304 9011815202 bdoscambernath@gmail.com
           
सहाय्यक गट विकास अधिकारी चे दुरध्वनी
.अ.क्र नाव पद कार्यालय दुरध्वनी भ्रमणध्वनी  
1   सहाय्यक गट विकास अधिकारी भिवंडी 02522/229212   bdobhiwandi@gmail.com
2   सहाय्यक गट विकास अधिकारी मुरबाड 02524/222226 7387621999 bdomurbad1@gmail.com
3   सहाय्यक गट विकास अधिकारी शहापुर 02527/272034   bdoshahapur@gmail.com
4   सहाय्यक गट विकास अधिकारी म.ग्रा.रो.ह.यो जि.प.ठाणे 253666405    
4   सहाय्यक गट विकास अधिकारी  ग्रामपंचायत विभाग 0251/2315167    

 

 

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

आंतरजिल्हा बदलीने येणा-या कर्मचा-यांची यादी
अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम कोणत्या जि.प.कडुन येणार आहे. प्रवर्ग ज्या प्रवर्गात सामावून घ्यावयाचे आहे त्या प्रवर्गाची रिक्त जागा आहे का
1 श्रीम.शितल सुरेश हेळवी क.सहा. जि.प.सिंधुदुर्ग भ.ज.ब. सरळसेवा भ.ज.ब.प्रवर्गाची रिक्त जागा नाही.
2 श्रीम.स्नेहल श्रीकांत गवळी क.सहा. जि.प.रायगड-अलिबाग भ.ज.ब. सरळसेवा भ.ज.ब.प्रवर्गाची रिक्त जागा नाही.
3 श्री.संतोष दत्तराम जधव क.सहा. जि.प.रत्नागिरी खुला सरळसेवा खुला .प्रवर्गाची रिक्त जागा नाही.

 

यशोगाथा

निरंक

छायाचित्र दालन