ठाणे संक्षिप्त

 • ठाणे जिल्हा सर्वसाधारण माहिती.
  एकुण तालुके 07
  शहरी तालुके 02
  अंशत: शहरी तालुके 03
  ग्रामीण तालुके 02  
  एकुण ग्रामपंचायत 430
  एकुण पंचायत समित्या 05
  आदिवासी पंचायत समित्या 01
  अंशत: आदिवासी पं.समित्या 04
  एकुण ग्रामपंचायतींची संख्या 427
  एकुण महसुली गावांची संख्या 828
  लोकसंख्या (2011 जनगणना अस्थायी) 80,58,930
  जिल्हा परिषद गट 53
  पंचायत समिती गण 106
  जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बॉडी 01
  विषय समित्या 10 ( 8 ते 15 सदस्य )
  पंचायत समिती 05 ( 4 ते 22 सदस्य )
  जिल्हयातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब संख्या 71,692
  बेघर/कच्चे घर असलेल्या कुटूंबांची संख्या 37,280
 •  
  भौगोलिक स्थिती
  दुर्गम डोंगरी शहापूर
  सागरी ठाणे
  औदयोगिकदृष्टया अंबरनाथ, मुरबाड, कल्याण, भिवंडी
  हवामान उष्ण व दमट
  पर्जन्यमान सरासरी 2000 ते 3500 मि.मि.
  नदया वैतरणा, उल्हास (पश्चिमवाहिन्या नदया), तानसा, भातसा, बारवी.
  धरणे तानसा, भातसा, बारवी
 •  
  कृषि विषयक माहिती
  भौगोलिक क्षेत्र 5,99,325 हे.
  जंगलव्याप्त क्षेत्र 2,14,492 हे. (36%)
 •  
  शेतीस उपलब्ध नसलेले क्षेत्र
  बिगर शेती क्षेत्र 55,148 हे. (9%)
  पडीत व लागवडी लायक नसलेले 31,299 हे (5%)
  पडीत जमिन व्यतिरिक्त लागवड न झालेले क्षेत्र 55,127 हे. (9 %)
  पडीक क्षेत्र 17,785 हे (3 %)
  लागवडी खालील एकुण क्षेत्र 2,46,963 हे. (41%)
  लागवडीलायक एकुण क्षेत्र 2,93,286 हे. (49 %)
 •  
  आरोग्य विषयक
  प्राथमिक आरोग्य केंद्र 33
  उपकेंद्र 190
  पथक 05
  जिल्हा परिषद दवाखाना 02
  पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 23
  पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 42
 •  
  शैक्षणिक
  एकात्मिक बालविकास सेवा केंद्र 09
  एकूण अंगणवाडी केंद्रे 1596
  एकुण मिनी अंगणवाडी केंद्रे 192
  एकुण शाळा 4,447
  जिल्हा परिषदेच्या शाळा 1,379
 •  
  जिल्हयातील प्रेक्षणिय स्थळे
  पर्यटन स्थळे माऊली, आजापर्वत, वज्रेश्वरी, शितगड, गोरखगड, संगम, टाकीपठार
  मंदिरे सोमनाथ मंदिर, टिटवाळा येथील गणपतीचे मंदिर
 •  
  जिल्हा परिषद

  जिल्हा परिषदेंतर्गत एकूण 14 विभाग कार्यत असून वर्ग-1 चे 70 वर्ग-2 चे 104 अधिकारी कार्यरत आहेत. वर्ग-३ व वर्ग-4 आस्थापना विषयक बाबींचा निर्णय बाकी असल्याने सदरची माहिती ठाणे व पालघर एकत्रितरित्या दाखविण्यांत आलेली आहे. वर्ग-3 चे 14058 आणि वर्ग-4 चे 892 असे एकूण 14950 कर्मचारी कार्यरत आहेत.

  आय.एस.ओ.

  ठाणे जिल्हा परिषद ही महाराष्ट्रातील आय.एस.ओ. नामांकन मिळवणारी पहिली जिल्हा परिषद आहे.

  यशवंत पंचायत राज अभियान

  सन 2010-2011 व सन 2011-2012 या वर्षातील सर्वोत्कृष्ठ कामगिरी केल्याने राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक प्राप्त. 2 वर्षे सतत प्रथम पुरस्कार प्राप्त. तसेच सन 2011-2012 या वर्षात सर्वोत्कृष्ठ कामगिरी केल्याने पंचायत समिती भिवंडीस राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक प्राप्त.

  पंचायत सबलिकरण व उत्तरदायित्व योजना(PEAIS)

  सन 2011-2012 या वर्षांत सर्वोत्कृष्ठ कामगिरी केल्याने राष्ट्रीय पातळीवरील पारितोषिक प्राप्त.

 •  
  MG-NREGS

  ग्रामीण भागात राहणाऱ्या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करणाऱ्या मंजूरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्याची रोजगार हमी योजना व केंद्राची ग्रामीण रोजगार हमी योजना याची सांगड घालून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलबाज आणली आहे. ठाणे जिल्हयांत या योजनेची अंमलबजावणी 1 एप्रिल,2007 पासून सुरु आहे.

 •  
  MG-NREGS
  1. 100 दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजना निधीमधून पूर्ण करण्यांत येते.
  2. प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्र शासन निर्धारीत करते. दिनांक 1/4/2013 पासून 162/- रुपये आहे.
  3. अकुशल भाग 60% व कुशल भाग 40% असणारी कामे योजनेत समाविष्ट आहेत.
  4. सन 2012-2013 या वर्षांत नोंदणीकृत कुटूंबांची संख्या:- 2,59,893
  5. सन 2012-2013 या वर्षांत झालेली मनुष्यदिन निर्मिंती:- 35,20,244
  6. सन 2013-2014 या वर्षांत झालेली मनुष्यदिन निर्मिंती:- 6,83,644
  7. ग्रामपंचायतीमार्फत झालेल्या कामांची व खर्चाची स्थिती.
  वर्षे हाती घेतलेली कामे पूर्ण कामे मनुष्यदिन निमिर्ती खर्च (रु.लाखांत)
  2007-2008 94 87 54,314 36.69
  2008-2009 125 99 61,053 81.96
  2012-2013 5158 676 35,20,244 3602.17
  2013-2014 7828 1992 6,83,644 1680.63
 •  
  पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना

  जिल्हयातील सर्व 932 ग्रामपंचायतींना संगणक, प्रिंटर व नेट कनेक्शन व वेब कॅमेराचा पुरवठा करुन उपलब्ध करुन दिलेले आहे. सर्व 932 ग्रा.पं. यांना डाटा एन्टट्री ऑपरेटर, TC व जिल्हास्तरावर DC उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. प्रिया सॉप्टमध्ये सर्व खर्चांच्या नोंदी अपडेट आहेत (मार्च 2013 पर्यंत), ग्राम सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून गांव पातळीवर आवश्यक ती सर्व प्रमाणपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याचे काम सुरु झालेला आहे. गावपातळीवरील सार्वजकिन मालमत्तेच्या सर्व नोंदी ऑनलाईन करणे सुरु आहे.

  पुढील टप्प्यात येत्या वर्षभरामध्ये ग्रा.पं. 127 नमूने आनलाईन अपडेट करण्याचा मानस आहे.

  पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना - आंतापर्यंत सर्वांत चांगली योजना- प्रत्येक ग्रामपंचायती रु.6.00 लक्ष ते 30.00 लाख अनुदान (लोकसंख्ये नुसार 3 वर्षात) या योजनेत आंतापर्यंत गेल्या तीन वर्षात 80.00 लक्ष वृक्षलागवड पैकी 57.00 लक्ष (72%) वृक्ष जीवंत आहेत. एकूण 932 ग्रामपंचायतीपैकी प्रथम वर्षासाठी 610 द्वितीय वर्षासाठी 187 व तृतीय वर्षासाठी 51 ग्रामपंचायती पात्र झालेल्या आहेत. ECO villege, जनसुविधा, 13 वा वित्त आयोग, अंगणवाडी बांधकामासाठी गेल्या तीन वर्षांत ग्रामपंचायतीनर 2.00 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यामधून ग्रामपंचायत कार्य्यालय, स्मशानभूमी, रस्ते, नाली बांधकाम, समाजमंदिरे, वृक्षलागवड, पाणी पुरवठयाची साधने, इत्यादी मुलभूत स्वरुपाची कामे झालेली आहेत.

 •  
  ई-पंचायत (संग्राम) अंतर्गत झालेले काम
  • शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार ग्रामसेवा केंद्रामार्फत वेगवेगळे दाखले दिले जात आहेत.
  • ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत ग्रामसेवा केंद्रामार्फत 2,21,199 एवढे दाखले वितरीत करण्यांत आले असून त्यापासून ग्रामपंचायतींना 49,70,687/- एवढे सेवाशुल्क मिळालेले आहे.
  • संग्राम सॉफ्ट 39,172 दाखले वितरीत केले त्यापासून 4,93,680/- एवढे सेवाशुल्क प्राप्त

 

सूचना फलक