लोकप्रतिनिधी

 • सन्माननीय पालकमंत्री
  मा.ना.श्री.शंभूराज देसाई (सन्मा मंत्री,राज्य उत्पादन शुल्क,राज्य तथा पालकमंत्री,ठाणे ) 02225813758 abc@gmail.com रा.मरळी, ता.पाटण जिल्हा सातारा पिन कोड-४१५२०६
 • जिल्हा परिषद अध्यक्ष
 • सन्माननीय खासदार
  श्री.कपिल मोरेश्वर पाटील (सन्मा.खासदार (भिंवडी) तथा राज्यमंत्री, पंचायतीराज भारत सरकार) (02522) 266083 abc@gmail.com रा.”मोरेश्वर” अंजुर दिवे पो.अंजुर ता.भिवंडी, जि.ठाणे.
  मा.श्री.राजेंद्र गावीत (सन्मा.खासदार) 011-23010670 abc@gmail.com Alam Ashish Banglow No. 50 Distt. Palghar-401404, Maharashtra
  मा.श्री.राजन बाबुराव विचारे (सन्मा.खासदार (25- ठाणे)) 022-25436767 abc@gmail.com डी. अल्मेडा अपार्टमेंट,गोविंद बछागी रोड, चरई,ठाणे (पश्चिम),पिन कोड-400 601
  मा.डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे (सन्मा.खासदार (24-कल्याण)) . abc@gmail.com शिवशक्ती भवन, किसननगर क्र.2 वागळे इस्टेट ठाणे पिन कोड - 400 604
 • सन्माननीय आमदार
  मा.श्री.शांताराम तुकाराम मोरे (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9226935355 abc@gmail.com माँसाहेब मिनाताई ठाकरे कॉम्प्लेक्स मु.पो.पडघा,ता भिवंडी,जि.प.ठाणे.४२११०१
  मा.श्री.दौलत भिका दरोडा (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9422679888 abc@gmail.com राजयोग,फॉरेस्ट ऑफिस जवळ,ठक्कर कंपाउड आसनगांव,ता.आसनगाव,ता.शहापूर,जि.ठाणे
  मा.श्री.महेश प्रभाकर चौघुले (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 823505000 abc@gmail.com घर नं२८५,चौगुले निवास,२ रा माळा गौरीपाडा,भिवंडी,जि ठाणे
  मा.श्री.रईस कासम शेख (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9899794747 abc@gmail.com फ्लॅट नं २१०२,२१ वा माळा,अे विंग आर्केट,एन्लेुंव्ह,जांगागिर मुंबई सेन्ट्रल बस डेपो समोर,मुंबई
  मा.श्री.विश्वनाथ आत्माराम भोईर (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9899623160 abc@gmail.com ७०६,चंद्रभागा टॉवर कोळीवली रोड,कल्याण प.
  मा.श्री.किसन शंकर कथोरे (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9422073551 abc@gmail.com दत्िर् निवास,बोराडपाडा रोड,चिंचेश्वरीपाडा,बदलापूर गाव ता.अंबरनाथ जि.ठाणे
  .मा.डॉ.बालाजी प्रल्हाद किणीकर (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9321501222 abc@gmail.com जैन प्लाझा, ३०२,३ माळा शिवाजी चौक,अंबरनाथ,ठाणे
  मा.श्री.कुमार उत्तमचंद आयलानी (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9822502200 abc@gmail.com लक्ष्मी पॅलेस,फॅ्ल्ट नं २०२,२रा माळा समना गार्डन समोर,उल्हासनगर-2
  मा.श्री.गणपत काळू गायकवाड (सन्मा विधानसभा सदस्य ) 02512351001 9870705050 abc@gmail.com वैभव निवास, गोरक्षनाथ मंदिरामागे,पूना लिंक रोड, तीसगाव नाका,कल्याण पू जि.ठाणे-४३१३०६
  मा.श्री.रविंद्र दत्तात्रय चव्हाण (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9819503999 abc@gmail.com आशा पार्क,पांडुरंगवाडी,मानपाडा रोड डोंबिवली पूर्व,ता.कल्याण,जि.ठाणे
  मा.श्री.प्रमोद(राजू) रतन पाटील (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9867288007 abc@gmail.com शांती व्हिला नं.६ कासा बेल्ला गोल्फ लिंक, पलावा सिटी कल्याण शिळ रोड,डोंबिवली पू
  मा.श्रीमती गीता भरत जैन (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9820502299 abc@gmail.com शांती निवास,३रा माळा,जैन बंगलो,१०० फुटो रोड,बँक ऑफ इंडिया जव न्यु गोल्डन नेस्ट,फेज ८,भाईंदर पू,ठाणे.
  मा.श्री.प्रताप बाबुराव सरनाईक (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 9821505000 abc@gmail.com बी१/बी२ विहंग गार्डन,रेमंट कंपनीसमोर पोखरण रोड नं १,वर्तकनगर ठाणे प
  मा.श्री.संजय मुकुंद केळकर (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 8108911799 abc@gmail.com श्रमसाफल्य,वीर सावरकर मार्ग,तीन पेट्रोलपंप जवळ आराम इस्टेट समोर,ठाणे प
  मा.श्री.गणेश रामचंद्र नाईक (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 8828469076 abc@gmail.com डी-१०२,बालाजी गार्डन सीएचएस लि.,प्लॉट नं १७ सेक्टर११ कोपरखैरणे,नवी मुंबई
  मा.श्रीमती मंदा विजय म्हात्रे (सन्मा विधानसभा सदस्य ) . 982007572 abc@gmail.com गौरव बंगला,एफ-८,से.२९,अग्रेली गाव तलावासमोर सीबीडी बेलापूर
  मा.श्री.रविंद्र सदानंद फाटक (सन्मा विधानपरिषद सदस्य) 02225802208 9930099999 abc@gmail.com ठाणे स्थानक प्राधिकार मतदार संघ १००१-१००२,कार्लाइन,रहेजा गार एल.बी.एस मार्ग,ठाणे
  मा.श्री.निरंजन वसंत डावखरे (सन्मा विधानपरिषद सदस्य) 02225304005 9892025555 abc@gmail.com कोकण विभाग,पदवीधर मतदार संघ २०१,गौतम दीप,वीर बाजूप्रभू देशपा मार्ग,घंटाळी ठाणे प
  मा.श्री.रमेश नारायण पाटील (सन्मा विधानपरिषद सदस्य) 02227696969 7045451234 abc@gmail.com विधान परिषद सदस्य ,पाटील हाउस,तळवली नाका,रबाळे रेल्वे स्टेशन ठाणे बेलापूर रोड,घनसोली,नवी मुंबई
  मा.श्री.जगन्नाथ(अप्पा) सखाराम शिंदे (सन्मा विधानपरिषद सदस्य) 02261452980 9821081448 abc@gmail.com विधान परिषद सदस्य ,शिंदे बिल्डींग,मराठा कोळशेवाडी कल्याण पु जि.ठाणे
 • जि. प. पदाधिकारी व सदस्य

सूचना फलक